ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูเกียรติ รักซ้อน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวุฒิ รสหอม
- สุชาติ รสิกวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กันยารัตน์ เชี่ยวเวช 7
2 ชัชรี นฤทุม 3
3 สาคร ชินวงค์ 3
4 วัชรี เลิศมงคล 2
5 สมเจตน์ จันทวัฒน์ 2
6 เอมอร อังสุรัตน์ 2
7 สิทธิชัย เกษตรเกษม 2
8 บัญญัติ เศรษฐฐิติ 2
9 สมศรี ภัทรธรรม 2
10 ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี 2
11 นิลุบล สุขภาพ 2
12 ชัย กาญจนาคม 2
13 ศุภพร ไทยภักดี 2
14 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
15 มยุรี ถนอมสุข 1
16 สันติ ทองพำนัก 1
17 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
18 รัชด ชมภูนิช 1
19 สคาร ทีจันทึก 1
20 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
21 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
22 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
23 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
24 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
25 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
26 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
27 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
28 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
29 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
30 เจษฎา แก้วกัลยา 1
31 ดร.พงษ์ศักดิ์ อยู่หุ่น 1
32 รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 1
33 รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ 1
34 ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์ 1
35 สุมิตร สุวรรณ 1
36 ธนภณ พันธเสน 1
37 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
38 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
39 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
40 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
41 บัญชา ขวัญยืน 1
42 สุพิตร สมาหิโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 6
3 2554 5
4 2553 2
5 2551 1
6 2548 1
7 2527 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษากระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.
2 การสร้างรูปแบบเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน
3 โครงการวิจัยต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม
4 โครงการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่และประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาระบบการให้บริการด้านการฝึกงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
8 ต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม
9 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ 2555
10 โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2554
11 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
12 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2554
13 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
14 โครงการพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรผ่านกลไกการบัญชีบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
15 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ปี พ.ศ. 2553
16 การประเมินผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
17 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8
ปี พ.ศ. 2551
18 การพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของเครือข่ายผู้ประกอบ OTOP จังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2548
19 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2527
20 ทัศนคติของเกษตรอำเภอที่มีต่อหน่วยงานทางวิชาการเกษตร