ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศักดิ์ อุดมศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2532
1 การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2527
3 การพยากรณ์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2524
4 ระบบบัญชีซื้อและขายหลักทรัพย์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
5 การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3 ชนิด (บีเอ็มดีพี, เอสเอเอส, เอสพีเอสเอส)
ปี พ.ศ. 2521
6 การใช้สมการถดถอยและค่าสหสัมพันธ์ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับตัวแปรต่างๆ
ปี พ.ศ. 2520
7 การใช้วิธีการกำหนดรูปแบบอนุกรมเวลาของบ๊อกซ์และเจนกิ้นส์ เพื่อคาดคะเนปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของไทย
ปี พ.ศ. 2519
8 การวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ในเขตการไฟฟ้านครหลวง
9 อุตสาหกรรมประกอบรถบรรทุกของประเทศไทย