ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศักดิ์ ธัมภลิขิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เยาวดี วิบูลย์ศรี 4
3 สวัสดิ์ ประทุมราช 2
4 อาภาพรรณ ประทุมไทย 2
5 พวงแก้ว ปุณยกนก 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
7 สุภาพ วาดเขียน 2
8 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
9 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
10 ชูชีพ พงษ์สมบูรณ์ 1
11 วินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา 1
12 ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ 1
13 ประดิษฐ์ เรืองตระกูล 1
14 จิราพร เนียมสุวรรณ 1
15 สุรีพร อนุศาสนนันท์ 1
16 นันทิยา พึ่งคำ 1
17 ศิริเดช สุชีวะ 1
18 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 1
19 นภา กาญจนกิจโสภณ 1
20 อุทุมพร จามรมาน 1
21 ไพรัตน์ วงษ์นาม 1
22 ทัศนีย์ พีรมนตร์ 1
23 พานิช ศรีงาม 1
24 สุภาพ วาดเขียน 1
25 ศรินทิพย์ แก้วมหาวงศ์ 1
26 อุดมพร จามรมาน 1
27 อุดมพร จามรมาน 1
28 ประนอม รอดดำดี 1
29 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
30 บัญชา แสนทวี 1
31 วรรณรัตน์ ศรีกนก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2551 1
3 2550 1
4 2533 3
5 2532 1
6 2531 2
7 2530 3
8 2529 3
9 2528 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
2 การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2550
4 การเปรียบเทียบคุณภาพของการกำหนดมาตรฐานระหว่างวิธีแองกอฟที่ได้รับการปรับปรุงกับวิธีบุ๊คมาร์ค
ปี พ.ศ. 2533
5 สัมประสิทธิ์การอ้างอิงสรุปของแบบสอบความเรียง
6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสัมพัทธ์และค่าความเที่ยง ของแบบสอบแบบเลือกตอบที่มีรูปแบบตัวเลือกแตกต่างกัน
7 การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด
ปี พ.ศ. 2532
8 การใช้โมเดลโลจิสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบอิงโดเมน
ปี พ.ศ. 2531
9 การเปรียบเทียบคุณภาพการทดสอบแบบซี เอ ที และแบบประเพณีนิยมในการวัดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
10 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2530
11 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบอิงเกณฑ์ โดยใช้วิธีการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีประยุกต์รูปแบบของราสซ์ วิธีการใช้ทฤษฏีการตัดสินใจของแกลส และวิธีนับถอยหลัง
12 การวิเคราะห์ความลำเอียงของแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2526
13 การประยุกต์รูปแบบของราสช์ในการออกแบบโค้งแสดงสารสนเทศ ของแบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตามระดับความสามารถ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2529
14 การใช้โมเดลโลจีสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
15 การเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากัน ตามทฤษฎีมาตรฐานเดิม กับการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อต่างกันตามทฤษฎีการสนองตอบข้อกระทง
16 การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน
ปี พ.ศ. 2528
17 การเปรียบเทียบการเทียบมาตราระหว่างรูปแบบที่ใช้ผู้สอบร่วมกับรูปแบบ ที่ใช้แบบสอบร่วม