ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศักดิ์ จอมพุก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sakda Jampasa
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 9
2 สุรพล เช้าฉ้อง 7
3 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 6
4 เอมอร อังสุรัตน์ 5
5 สมนิมิตร พุกงาม 4
6 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 3
7 บุญฤทธิ์ สินค้างาม 3
8 อัจฉรา ปทุมนากุล 3
9 พีรนุช จอมพุก 3
10 ภาวินี จันทร์วิจิตร 3
11 สกล ฉายศรี 3
12 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 2
13 นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 2
14 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 2
15 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร 2
16 สุปราณี งามประสิทธิ์ 2
17 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 2
18 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
19 เอ็จ สโรบล 2
20 คเณศ ตั้งสุริยานนท์ 1
21 อังคณา เพาะนิยม 1
22 อธิวัฒน์ ทรงพินิจ 1
23 Orawon Chailapakul 1
24 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
25 คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม 1
26 อิสระพงศ์ บุตรจันทร์ 1
27 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 1
28 อัญมณี อาวุชานนท์ 1
29 ผศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร 1
30 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
31 รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันตร์ 1
32 อ. เสน่ห์ บัวสนิท 1
33 ผศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ 1
34 ผศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร 1
35 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
36 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
37 ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
38 ชะบา จำปาทอง 1
39 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
40 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
41 อ.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
42 อ.เสน่ห์ บัวสนิท 1
43 ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
44 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
45 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
46 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
47 สมชาย โพธิสาร 1
48 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
49 สุรเชษฐ จามรมาน 1
50 สุนันทา จันทกูล 1
51 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
52 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 9
5 2554 3
6 2553 1
7 2550 1
8 2536 3
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
2 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2557
3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง
4 การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน
5 การเพิ่มปริมาณทริปโดแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
6 การเพิ่มสารต้านอนูมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู
ปี พ.ศ. 2556
7 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
8 การประเมินความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยเครื่องหมายเอสเอสอาร์
9 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง
10 การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน
11 การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
12 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์
13 Polyamide nucleic acid probe for detection of human papilloma virus DNA type 16 by electrochemical method
14 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
15 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง
16 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันจากไซโตพลาสมิก และจีนีติกซ์ในข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2554
17 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
18 การปรังปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์ม
19 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีคุณภาพโปรตีนสูงโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกยีน opaque-2 และ waxy
ปี พ.ศ. 2553
20 การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
21 การคัดเลือกและการเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อย จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
22 การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจากข้าวป่า (Oryza minuta) ไปยังข้าวปลูก (O. sative L.)
23 การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจากข้าวป่า (Oryza minuta)ไปยังข้าวปลูก (O sativa L )
24 การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจากข้าวป่า (Oryza minuta)ไปยังข้าวปลูก (O. sativa L.)