ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เยาวดี วิบูลย์ศรี 4
3 สุภาพ วาดเขียน 2
4 อาภาพรรณ ประทุมไทย 2
5 สวัสดิ์ ประทุมราช 2
6 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
7 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
8 นภา กาญจนกิจโสภณ 1
9 ประดิษฐ์ เรืองตระกูล 1
10 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 1
11 อุทุมพร จามรมาน 1
12 สุภาพ วาดเขียน 1
13 พานิช ศรีงาม 1
14 ชูชีพ พงษ์สมบูรณ์ 1
15 ศรินทิพย์ แก้วมหาวงศ์ 1
16 สุรีพร อนุศาสนนันท์ 1
17 ศิริเดช สุชีวะ 1
18 นันทิยา พึ่งคำ 1
19 ไพรัตน์ วงษ์นาม 1
20 อุดมพร จามรมาน 1
21 ทัศนีย์ พีรมนตร์ 1
22 บัญชา แสนทวี 1
23 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
24 จิราพร เนียมสุวรรณ 1
25 ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ 1
26 วรรณรัตน์ ศรีกนก 1
27 วินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2550 1
3 2533 3
4 2532 1
5 2531 2
6 2530 3
7 2529 3
8 2528 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
2 การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2550
3 การเปรียบเทียบคุณภาพของการกำหนดมาตรฐานระหว่างวิธีแองกอฟที่ได้รับการปรับปรุงกับวิธีบุ๊คมาร์ค
ปี พ.ศ. 2533
4 สัมประสิทธิ์การอ้างอิงสรุปของแบบสอบความเรียง
5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสัมพัทธ์และค่าความเที่ยง ของแบบสอบแบบเลือกตอบที่มีรูปแบบตัวเลือกแตกต่างกัน
6 การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด
ปี พ.ศ. 2532
7 การใช้โมเดลโลจิสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบอิงโดเมน
ปี พ.ศ. 2531
8 การเปรียบเทียบคุณภาพการทดสอบแบบซี เอ ที และแบบประเพณีนิยมในการวัดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2530
10 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบอิงเกณฑ์ โดยใช้วิธีการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีประยุกต์รูปแบบของราสซ์ วิธีการใช้ทฤษฏีการตัดสินใจของแกลส และวิธีนับถอยหลัง
11 การวิเคราะห์ความลำเอียงของแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2526
12 การประยุกต์รูปแบบของราสช์ในการออกแบบโค้งแสดงสารสนเทศ ของแบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตามระดับความสามารถ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2529
13 การใช้โมเดลโลจีสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14 การเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากัน ตามทฤษฎีมาตรฐานเดิม กับการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อต่างกันตามทฤษฎีการสนองตอบข้อกระทง
15 การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน
ปี พ.ศ. 2528
16 การเปรียบเทียบการเทียบมาตราระหว่างรูปแบบที่ใช้ผู้สอบร่วมกับรูปแบบ ที่ใช้แบบสอบร่วม