ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศรี เที้ยศิริเพชร,
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชูศรี เที้ยศิริเพชร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกสุมภ์ สายจันทร์ 9
2 คมกฤต เล็กสกุล 8
3 อภิชาต โสภาแดง 8
4 ปรัชญญา ประกอบกิจ 6
5 รุธิร์ พนมยงค์ 6
6 ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 6
7 ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ 6
8 ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง 2
9 ประภาพร ขันติสมบูรณ์ 2
10 จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ 2
11 นิตยา ปินตาสี 1
12 อุทุมพร ธรรมสนอง 1
13 เสาวรส ยอดปะนันท์ 1
14 ศกลวรรณ ผรณเกียรติ์ 1
15 เบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ 1
16 สุพรรณี ไชยวงค์ษา 1
17 อัจฉรา กัวตระกูล 1
18 ภคินี อริยะ 1
19 จุฑามาศ สิทธิรัตนสุนทร 1
20 ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ 1
21 เบญจวรรณ ธุงศรี 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
23 วรวรรณ ชัยอาญา 1
24 วิเชียร ภู่สว่าง 1
25 กรวิภา ปัญญาคำ 1
26 นภาพร เคลื่อนเพชร 1
27 พรพิมล พูลคำ 1
28 กมลชนก อนุกูล 1
29 ลักขณา หนูมี 1
30 กชพร ชูจิตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2555 6
3 2554 1
4 2553 5
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 5
8 2549 2
9 2548 2
10 2547 10
11 2546 1
12 2545 1
13 2544 1
14 2524 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัญหาการจัดทำบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่
2 การประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดลำปาง
3 การพัฒนาระบบบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4 ความรู้และความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
5 การบริหารความเสี่ยงของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
6 การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
7 ความรู้เข้าใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
8 การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 การวิเคราะห์กระแสเงินสดกับวงจรชีวิตธุรกิจของบริษัทกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของการบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเสริมงาม
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
13 การปรับมาตรฐานการบัญชีไทยไปสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เต็มรูปแบบ
14 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
15 การศึกษากฏระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน
16 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
17 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
19 การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
21 การประเมินผลการควบคุมภายใน ทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
22 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
23 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
24 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
25 แผนธุรกิจสำหรับครีมรักษาแผลเป็นที่สกัดจากบัวบกและหอมหัวใหญ่
26 การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2549
27 แผนธุรกิจสำหรับครีมรักษาแผลเป็นที่สกัดจากบัวบกและหอมหัวใหญ่
28 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 นางสาวกมลเนตร ศรีธิ
ปี พ.ศ. 2548
29 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับสินค้าท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดล้านนาและกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
ปี พ.ศ. 2547
31 การเพิ่มศักยภาพการท่องเทียวระหว่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและจีนตอนใต้โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
32 พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
33 ระหว่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและจีนตอนใต้โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
34 การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
35 การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
36 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพักรายเดือน ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏลำปาง
37 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้บริการฝึกอบรมของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ ร้านอาหารทะเล ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
39 การศึกษาการตกแต่งงบการเงิน ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ กำไร กรณีศึกษา กลุ่มสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
40 ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
41 การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย
ปี พ.ศ. 2545
42 แนวทางการจัดทำต้นทุนกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2544
43 การพัฒนาการใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2524
44 ต้นทุนการผลิตชาในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสำหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย
46 แนวทางการติดตามและประเมินการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47 การเปรียยเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
48 Accounting and Sufficiency Economy
49 THE TRANSITION OF THAI ACCOUNTING STANDARDS TO FULLY INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS(IFRS)
50 การศึกษากฏระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน