ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศรี เที้ยศิริเพชร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชูศรี เที้ยศิริเพชร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกสุมภ์ สายจันทร์ 9
2 คมกฤต เล็กสกุล 8
3 อภิชาต โสภาแดง 8
4 ปรัชญญา ประกอบกิจ 6
5 ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 6
6 ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ 6
7 ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง 2
8 ประภาพร ขันติสมบูรณ์ 2
9 จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ 2
10 นิตยา ปินตาสี 1
11 อุทุมพร ธรรมสนอง 1
12 เสาวรส ยอดปะนันท์ 1
13 ศกลวรรณ ผรณเกียรติ์ 1
14 เบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ 1
15 ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ 1
16 อัจฉรา กัวตระกูล 1
17 จุฑามาศ สิทธิรัตนสุนทร 1
18 สุพรรณี ไชยวงค์ษา 1
19 เบญจวรรณ ธุงศรี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
21 วรวรรณ ชัยอาญา 1
22 วิเชียร ภู่สว่าง 1
23 กรวิภา ปัญญาคำ 1
24 นภาพร เคลื่อนเพชร 1
25 พรพิมล พูลคำ 1
26 กมลชนก อนุกูล 1
27 ลักขณา หนูมี 1
28 กชพร ชูจิตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2555 6
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 2
8 2548 2
9 2547 9
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 2524 1
14 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัญหาการจัดทำบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่
2 การประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดลำปาง
3 การพัฒนาระบบบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4 ความรู้และความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
5 การบริหารความเสี่ยงของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
6 การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
7 ความรู้เข้าใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
8 การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 การวิเคราะห์กระแสเงินสดกับวงจรชีวิตธุรกิจของบริษัทกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของการบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเสริมงาม
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ตำบลหนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
13 การปรับมาตรฐานการบัญชีไทยไปสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เต็มรูปแบบ
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
15 การประเมินผลการควบคุมภายใน ทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
16 แผนธุรกิจสำหรับครีมรักษาแผลเป็นที่สกัดจากบัวบกและหอมหัวใหญ่
17 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 นางสาวกมลเนตร ศรีธิ
ปี พ.ศ. 2548
18 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับสินค้าท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดล้านนาและกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
ปี พ.ศ. 2547
20 การเพิ่มศักยภาพการท่องเทียวระหว่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและจีนตอนใต้โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
21 พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
22 ระหว่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและจีนตอนใต้โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
23 การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพักรายเดือน ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏลำปาง
25 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้บริการฝึกอบรมของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ ร้านอาหารทะเล ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
27 การศึกษาการตกแต่งงบการเงิน ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ กำไร กรณีศึกษา กลุ่มสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย
ปี พ.ศ. 2545
30 แนวทางการจัดทำต้นทุนกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2544
31 การพัฒนาการใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2524
32 ต้นทุนการผลิตชาในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสำหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย
34 แนวทางการติดตามและประเมินการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 การเปรียยเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
36 Accounting and Sufficiency Economy
37 THE TRANSITION OF THAI ACCOUNTING STANDARDS TO FULLY INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS(IFRS)