ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 4
2 ณัฐชนา พวงทอง 4
3 ง่ายงาม ประจวบวัน 3
4 เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ 2
5 สันติ ทองพำนัก 2
6 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
7 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
8 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
9 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
10 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
11 สาคร ชินวงค์ 1
12 มยุรี ถนอมสุข 1
13 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
14 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
15 ชัชรี นฤทุม 1
16 ชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ 1
17 เมลดา เฟื่องฟู 1
18 ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล 1
19 บรรพต กุลสุวรรณ 1
20 ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ 1
21 วัชมา โพธิ์ทอง 1
22 พวงทอง เม้งเกร็ด 1
23 วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 1
24 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
25 ศิริวัฒน์ คันทารส 1
26 นงลักษณ์ สมันตรัฐ 1
27 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
28 ผศ.ดร.นงลักษณ์ พันธจารุนิธิ 1
29 บุญรัตน์ เผดิมรอด 1
30 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
31 เจษฎา แก้วกัลยา 1
32 ผศ.ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ 1
33 ผศ.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 1
34 อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 1
35 อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ 1
36 อ.ปิยนาถ อิ่มดี 1
37 สุมิตร สุวรรณ 1
38 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
39 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
40 สุพิตร สมาหิโต 1
41 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
42 รัชด ชมภูนิช 1
43 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
44 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
45 ธนภณ พันธเสน 1
46 บัญชา ขวัญยืน 1
47 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
48 สคาร ทีจันทึก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 8
2 2553 1
3 2552 1
4 2547 1
5 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร จ.นครปฐม
2 การพัฒนาระบบตรวจการบ้านรายบุคคลแบบออนไลน์อัตโนมัติ: กรณีศึกษา วิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
5 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
6 การวิจัยพรมแดนองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
7 รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต: กรณีศึกษารายวิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม
8 โครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการ เรื่อง ความยากจนและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิเคราะห์แบบแผนการปลูกพืชในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนด้วยภาพบันทึกการรับรู้จากระยะไกลหลายช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำตามแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2547
11 วิธีการสำรองระยะไกลสำหรับประเมินการใช้น้ำในนาข้าว : กรณีศึกษาโครงการชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
ปี พ.ศ. 2546
12 วิธีการสำรวจระยะไกลสำหรับประเมินการใช้น้ำในนาข้าว: กรณีศึกษาโครงการชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก