ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นรากร พุทธโฆษ์ 3
2 สุนทร บุญญาธิการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 2
6 2555 1
7 2553 1
8 2552 2
9 2548 2
10 2546 1
11 2544 3
12 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น
2 ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน
ปี พ.ศ. 2559
3 การบริหารจัดการอาคารเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น
4 ระบบหลังคาอาคารบูรณาการเพื่อการต้านทานความร้อนโดยการใช้การระบายอากาศเหนือฝ้าเพดาน การใช้ฉนวน และการแผ่รังสีความร้อนสู่ท้องฟ้า
ปี พ.ศ. 2558
5 ระบบหลังคาอาคารบูรณาการเพื่อการต้านทานความร้อนโดยการใช้การระบายอากาศเหนือฝ้าเพดาน การใช้ฉนวน และการแผ่รังสีความร้อนสู่ท้องฟ้า
6 โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อเป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและอาคารเขียวทางด้านสภาพแวดล้อมของเสียงภายในอาคาร กรณีศึกษา: ห้องประชุมและบรรยายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2557
7 อิทธิพลช่องเปิดและวัสดุอาคารต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ
8 อิทธิพลของตัวแปรด้านกายภาพของอาคารต่อภาระการทำความเย็นในระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารประเภทสำนักงาน
9 อิทธิพลของช่องเปิดและรูปทรงทิศทางการวางอาคารต่อภาระการทำความเย็นของอาคาร กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
10 การศึกษาแสงธรรมชาติ และการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารพักอาสํยประเภททางเดินกลาง Doble Loaded Corridor) ในขอนแก่น
11 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเสียงภายในห้องประชุมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
12 เปลือกอาคารสำเร็จรูปประหยัดพลังงานสำหรับอาคารในประเทศไทย ต่อยอดองค์ความรู้บ้านประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาผนังอาคารจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 แนวทางการออกแบบเชิงวิทยาศาสตร์ของฮวงจุ้ยสำหรับประเทศไทย
15 แนวทางการออกแบบเชิงวิทยาศาสตร์ของฮวงจุ้ย สำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
16 การป้องกันความร้อนผ่านผนังก่ออฐิฉาบปูนสัมพันธ์กับการระบายอากาศ
17 การป้องกันความร้อนผ่านผนังก่ออฐิฉาบปูนสัมพันธ์กับการระบายอากาศ
ปี พ.ศ. 2546
18 การป้องกันความร้อนผ่านหนังก่ออิฐฉาบปูน
ปี พ.ศ. 2544
19 การพัฒนาผนังอาคารด้วยวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
20 การพัฒนาผนังวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
21 การพัฒนาผนังอาคารด้วยวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษา อาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ