ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชีพ พุทธประเสริฐ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร ศิริบุญมา 9
2 ยงยุทธ ยะบุญธง 8
3 สุภาภรณ์ ปินะกาโน 4
4 ธันยพร ธรรมพรวงศ์ 4
5 พนิดา สินสุวรรณ 2
6 รัชนีกร ทองสุขดี 2
7 พนัชกร ไชยานนท์ 1
8 กนกอร ศิลปวิโรจน์ 1
9 จรัญ แสงบุญ 1
10 เอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม 1
11 วัฒนา แสงสินธุ์ 1
12 ธเนตร ลักษณะสุทธิ 1
13 วิทยา อนุเกรียงไกร 1
14 บวร จันทร์ธีระโรจน์ 1
15 พรปวีณ์ วรรณคำ 1
16 วัลยา ทองงาม 1
17 สายสุดา ศิริ 1
18 นวพรรณ อินต๊ะวงศ์ 1
19 สกุณา นันทะชัย 1
20 นันท์นภัส กันกา 1
21 เรณู เชื้อสะอาด 1
22 จรัส เลพิมาย 1
23 เทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม 1
24 จตุพงศ์ วรส 1
25 กัญญา กำศิริพิมาน 1
26 สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 สุวรรณ หมื่นตาบุตร 1
29 ชาตรี นามคุณ 1
30 พัทรณภางค์ พลนาค 1
31 อำนวยพร มโนวงค์ 1
32 สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ 1
33 วินัย เวียงลอ 1
34 พีระพงษ์ ไชยเชิด 1
35 อรัญญา พลเจียง 1
36 สุรพันธุ์ สินลี้ 1
37 เฉลิมชัย อินต๊ะยศ 1
38 อภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ 1
39 สิริลักษณ์ ดวงเดช 1
40 วิรัตน์ มาตันบุญ 1
41 นิติรัฐ วรรณวิริยวัตร 1
42 วิริยา วิวัติวงค์ 1
43 ศรีพร แก้วโขง 1
44 นันทวัน ปัญญามา 1
45 มนัสนันท์ อภิชัย 1
46 ชัชวาลย์ กันนางค์ 1
47 จันจิรา โนคำ 1
48 อมรรัตน์ พวงทอง 1
49 สุรชัย คูณแก้ว 1
50 อุดม ตันประยูร 1
51 พันธิการ์ จันทร์สว่าง 1
52 ชุมพร แจ้งจิตร 1
53 สายวสันต์ นิมาพร 1
54 จัตุพร ปูเรือน 1
55 ดวงเดือน จันตา 1
56 วรวุฒิ ญาณวรพงศ์ 1
57 สังวาลย์ เขื่อนคำ 1
58 มนูญ พรมรักษา 1
59 บุญถม แสงคำ 1
60 บรรจง คำหล้า 1
61 สมัย คัจฉะภา 1
62 พิสันติ์ จันทร์เขียว 1
63 ลลิตา ปวะบุตร 1
64 ประภารัตน์ ไชยวัน 1
65 โชษิตา สุกันทา 1
66 ประทิน ตั้งใจ 1
67 จิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์ 1
68 เทวิน ธรรมลังกา 1
69 ทิพย์กนก ประสพโชคชัย 1
70 ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม 1
71 ชญานี นาตัน 1
72 นวลจันทร์ สิทธิวงศ์ 1
73 ชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ 1
74 เทพินทร์ จารุศุกร 1
75 ธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม 1
76 ศิริกาญจน์ จอมนวล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 4
3 2555 26
4 2554 15
5 2553 2
6 2552 23
7 2551 2
8 2548 1
9 2533 1
10 2524 1
11 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 แนวทางการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
4 แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
5 การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
6 แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
7 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
8 การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
9 ความพร้อมเพื่อเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ของโรงเรียนบ้านป่าลาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
10 ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรโรงเรียนบ้านเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
11 การนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่:
12 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านวังลุง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
13 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
14 การบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
15 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
16 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
17 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
18 การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านตาลเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
19 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2
20 การจัดการระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน-เทอดไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3
21 การใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่
22 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
23 การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายแม่ริม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
24 การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
25 ความต้องการพัฒนาของครูในอำเภอเชียงดาว เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
26 การจัดการความขัดแย้งในเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
27 การพัฒนางานบริหารบุคคลในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
28 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเสริมงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2
29 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สามของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
30 การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 2 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
31 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในอำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
32 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่
33 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
34 การใช้และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลวีรยา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
35 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
36 การจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
37 การจัดการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
38 การบริหารหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ โรงเรียนต้นแบบในเขคพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
39 การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมหลวง จังหวัดเชียงใหม่
40 การปฏิบัติงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนวารีเชียงใหม่
41 พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
42 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนวารีเชียงใหม่
43 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
44 การบริหารจัดการคุณภาพของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่
45 แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
46 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
47 แนวทางและวิธีการในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
48 การสร้างอัตลักษณ์การศึกษาอุร์สุลิน :
49 การบริหารจัดการวัดต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน :
ปี พ.ศ. 2553
50 การประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
51 การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
52 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
53 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ
54 การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
55 การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
56 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
57 แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดเชียงใหม่
58 การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
59 การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษ ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
60 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ของโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว [นวรัฐ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
61 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาห้วยทราย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
62 การทำงานเป็นทีมด้านวิชาการของพนักงานครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
63 การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
64 การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียน ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาแม่แจ่มสายเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
65 การดำเนินงานสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
66 การจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
67 การบริหารงานแบบพุทธวิธี ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่
68 การปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
69 การปฏิบัติงานวินัยนักเรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุ-แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
70 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ของโรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
71 การปฏิบัติงานของผู้กำกับลูกเสือ ในโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
72 การปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางปฏิรูปสถานศึกษา ในโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
73 การสนับสนุนงานวิชาการในโรงเรียน ของศึกษานิเทศก์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
74 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ของโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
75 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
76 การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ปี พ.ศ. 2548
77 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2533
78 การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2524
79 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก