ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Choochart Haruechaiyasak 11
2 Chatchawal Sangkeettrakarn 4
3 Alisa Kongthon 3
4 พรพิมล ผลินกูล 3
5 มารุต บูรณรัช 3
6 ชัชวาล สังคีตตระการ 3
7 อลิสา คงทน 3
8 ศราวุธ คงยัง 3
9 Shu-Ching Chen 2
10 Marut Buranarach 2
11 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 2
12 Mei-Ling Shyu 2
13 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 2
14 Santipong Thaiprayoon 2
15 Sarawoot Kongyoung 2
16 Pornpimon Palingoon 2
17 สันติพงษ์ ไทยประยูร 2
18 Kwanchiva Saykham 1
19 วศิน สินธุภิญโญ 1
20 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 1
21 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
22 สมคิด แซ่หลี 1
23 Nattanun Thatphithakkul 1
24 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
25 ภัชริกา ชูตระกูล 1
26 Krit Kosawat 1
27 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
28 ชนัฐฐา ทองสุข 1
29 อัษฎางค์ แตงไทย 1
30 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
31 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
32 เปรมนาถ ดูเบ 1
33 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
34 เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ 1
35 รัชฎา คงคะจันทร์ 1
36 จารุวัฒน์ ไพรไหล 1
37 Wasna Viratyosin 1
38 Rachada Kongkachandra 1
39 Warunya Wunnasri 1
40 วรัญญา วรรณศรี 1
41 วาสนา วิรัตน์โยสินทร์ 1
42 ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 1
43 ณัฐพงศ์ ทองเทพ 1
44 Chanattha Thongsuk 1
45 ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 1
46 ชลวิช นัทธี 1
47 มณฑิกา บริบูรณ์ 1
48 จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 1
49 Somkid Saelee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Multi-classification of business types on twitter based on topic model
2 HotelOpinion : an opinion mining system on hotel reviews in Thailand
3 ThaiHerbMiner: A Thai Herbal Medicine Mining and Visualizing Tool
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาระบบกำกับนิพจน์ระบุนามอัตโนมัติในคลังข้อความข่าวภาษาไทย
5 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
6 ระบบสืบค้นบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยในประเทศไทยปีที่ 2
7 ระบบสืบค้นและทำเหมืองข้อความสำหรับคลังเว็บไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสืบค้นข้อมูล
9 ระบบสืบค้นบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยในประเทศไทยปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
10 อับดุล: ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนาออนไลน์
11 สรรสารดีบี: ระบบค้นคืนเนื้อหาและเอกสารภาษาไทยบนฐานข้อมูล
ปี พ.ศ. 2550
12 A Web-Page Recommender System via a Data Mining Framework and the Semantic Web Concept
ปี พ.ศ. 2549
13 Mining User Access Patterns with Traversal Constraint for Predicting Web Page Requests
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 Mining user access behavior on the WWW
15 Web document classification based on fuzzy association
16 A framework for managing R&D for Thai research community using text information exploitation
17 Naïve bayes based language-specific web crawling
18 Implementing News Article Category Browsing Based on Text Categorization Technique
19 Expert identification for multidisciplinary R&D project collaboration
20 Improving web search result categorization using knowledge from web taxonomy
21 Using an opinion mining approach to exploit Web content in order to improve customer relationship management
22 HotelOpinion: An opinion mining system on hotel reviews in Thailand
23 Multi-classification of business types on twitter based on topic model
24 The role of Twitter during a natural disaster: Case study of 2011 Thai Flood
25 Implementing an online help desk system based on conversational agent
26 Web snippet clustering based on text enrichment with concept hierarchy
27 Building a Thailand researcher network based on a bibliographic database
28 Article recommendation based on a topic model for Wikipedia Selection for Schools
29 Enhancing the literature review using author-topic profiling
30 An analysis of visual and presentation factors influencing the design of e-commerce web sites
31 LearnLexTo: A machine-learning based word segmentation for indexing thai texts
32 Thai Q-Cor: Integrating word approximation and soundex for thai query correction
33 Constructing term thesaurus using text association rule mining
34 A comparative study on thai word segmentation approaches
35 Managing offline educational web contents with search engine tools
36 A web-page recommender system via a data mining framework and the Semantic Web concept
37 A dynamic framework for maintaining customer profiles in E-commerce recommender systems
38 Collaborative filtering by mining association rules from user access sequences
39 A data mining framework for building a Web-page recommender system
40 Identifying auxiliary web images using combination of analyses
41 Named-entity techniques for terrorism event extraction and classification
42 Ontology-based terrorism event extraction
43 Identifying persons in news article images based on textual analysis
44 Improving social tag-based image retrieval with CBIR technique
45 Expertise mapping based on a bibliographic keyword annotation model
46 Construction of fuzzy ontology-based terrorism event extraction
47 Improving Thai word segmentation with named entity recognition
48 Classifying business types on Twitter based on user influential analysis
49 Quality Assessment in vocational education based on a Hierarchical Classification technique
50 Discovering consumer insight from twitter via sentiment analysis
51 AGRIX: An ontology based agricultural expertise retrieval framework
52 Search result clustering for Thai Twitter based on suffix tree clustering
53 A lexiconizing framework of feature-based opinion mining in tourism industry
54 Solving unbalanced data for Thai sentiment analysis
55 Verb suggestion for English academic writing using wildcard query
56 ARSA: An archive social annotation tool for content digitization
57 Cross-domain citation recommendation based on Co-Citation Selection