ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Choochart Haruechaiyasak 11
2 Chatchawal Sangkeettrakarn 4
3 ชัชวาล สังคีตตระการ 3
4 อลิสา คงทน 3
5 Alisa Kongthon 3
6 มารุต บูรณรัช 3
7 ศราวุธ คงยัง 3
8 พรพิมล ผลินกูล 3
9 Santipong Thaiprayoon 2
10 Mei-Ling Shyu 2
11 Shu-Ching Chen 2
12 สันติพงษ์ ไทยประยูร 2
13 Marut Buranarach 2
14 Sarawoot Kongyoung 2
15 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 2
16 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 2
17 Pornpimon Palingoon 2
18 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
19 อัษฎางค์ แตงไทย 1
20 เปรมนาถ ดูเบ 1
21 Krit Kosawat 1
22 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
23 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
24 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
25 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
26 วรัญญา วรรณศรี 1
27 วาสนา วิรัตน์โยสินทร์ 1
28 วศิน สินธุภิญโญ 1
29 จารุวัฒน์ ไพรไหล 1
30 รัชฎา คงคะจันทร์ 1
31 Rachada Kongkachandra 1
32 Wasna Viratyosin 1
33 Warunya Wunnasri 1
34 Chanattha Thongsuk 1
35 ชลวิช นัทธี 1
36 ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 1
37 จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 1
38 มณฑิกา บริบูรณ์ 1
39 เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ 1
40 ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 1
41 ณัฐพงศ์ ทองเทพ 1
42 Somkid Saelee 1
43 ภัชริกา ชูตระกูล 1
44 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 1
45 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
46 Nattanun Thatphithakkul 1
47 ชนัฐฐา ทองสุข 1
48 สมคิด แซ่หลี 1
49 Kwanchiva Saykham 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 4
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Multi-classification of business types on twitter based on topic model
2 HotelOpinion : an opinion mining system on hotel reviews in Thailand
3 ThaiHerbMiner: A Thai Herbal Medicine Mining and Visualizing Tool
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาระบบกำกับนิพจน์ระบุนามอัตโนมัติในคลังข้อความข่าวภาษาไทย
5 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
6 ระบบสืบค้นบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยในประเทศไทยปีที่ 2
7 ระบบสืบค้นและทำเหมืองข้อความสำหรับคลังเว็บไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสืบค้นข้อมูล
ปี พ.ศ. 2551
9 อับดุล: ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนาออนไลน์
10 สรรสารดีบี: ระบบค้นคืนเนื้อหาและเอกสารภาษาไทยบนฐานข้อมูล
ปี พ.ศ. 2550
11 A Web-Page Recommender System via a Data Mining Framework and the Semantic Web Concept
ปี พ.ศ. 2549
12 Mining User Access Patterns with Traversal Constraint for Predicting Web Page Requests
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 Mining user access behavior on the WWW
14 Web document classification based on fuzzy association
15 A framework for managing R&D for Thai research community using text information exploitation
16 Naïve bayes based language-specific web crawling
17 Implementing News Article Category Browsing Based on Text Categorization Technique
18 Expert identification for multidisciplinary R&D project collaboration
19 Improving web search result categorization using knowledge from web taxonomy
20 Using an opinion mining approach to exploit Web content in order to improve customer relationship management
21 HotelOpinion: An opinion mining system on hotel reviews in Thailand
22 Multi-classification of business types on twitter based on topic model
23 The role of Twitter during a natural disaster: Case study of 2011 Thai Flood
24 Implementing an online help desk system based on conversational agent
25 Web snippet clustering based on text enrichment with concept hierarchy
26 Building a Thailand researcher network based on a bibliographic database
27 Article recommendation based on a topic model for Wikipedia Selection for Schools
28 Enhancing the literature review using author-topic profiling
29 An analysis of visual and presentation factors influencing the design of e-commerce web sites
30 LearnLexTo: A machine-learning based word segmentation for indexing thai texts
31 Thai Q-Cor: Integrating word approximation and soundex for thai query correction
32 Constructing term thesaurus using text association rule mining
33 A comparative study on thai word segmentation approaches
34 Managing offline educational web contents with search engine tools
35 A web-page recommender system via a data mining framework and the Semantic Web concept
36 A dynamic framework for maintaining customer profiles in E-commerce recommender systems
37 Collaborative filtering by mining association rules from user access sequences
38 A data mining framework for building a Web-page recommender system
39 Identifying auxiliary web images using combination of analyses
40 Named-entity techniques for terrorism event extraction and classification
41 Ontology-based terrorism event extraction
42 Identifying persons in news article images based on textual analysis
43 Improving social tag-based image retrieval with CBIR technique
44 Expertise mapping based on a bibliographic keyword annotation model
45 Construction of fuzzy ontology-based terrorism event extraction
46 Improving Thai word segmentation with named entity recognition
47 Classifying business types on Twitter based on user influential analysis
48 Quality Assessment in vocational education based on a Hierarchical Classification technique
49 Discovering consumer insight from twitter via sentiment analysis
50 AGRIX: An ontology based agricultural expertise retrieval framework
51 Search result clustering for Thai Twitter based on suffix tree clustering
52 A lexiconizing framework of feature-based opinion mining in tourism industry
53 Solving unbalanced data for Thai sentiment analysis
54 Verb suggestion for English academic writing using wildcard query
55 ARSA: An archive social annotation tool for content digitization
56 Cross-domain citation recommendation based on Co-Citation Selection