ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ทหารกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
2 บทบาทหน้าที่ในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการสอนปกติเรื่อง ขั้นคู่เสียง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2548
4 การวิเคราะห์อัตราการคุ้มครองที่แท้จริงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ในช่วงปี พ.ศ.2540 - พ.ศ.2546
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง "องค์ประกอบศิลป์" โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบที่มีการสรุปเป็นตอน ที่มีตัวชี้นำและไม่มีตัวชี้นำ
ปี พ.ศ. 2544
6 การศึกษากระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงรถจักรสถานีรถไฟ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2531
7 การวิเคราะห์หาค่าตัวคูณสำหรับน้ำหนักบรรทุกในงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามสภาพการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร