ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อมลวรรณ ศรีประเสริฐ 4
2 วัญชลี คำจริง 4
3 สุวิมล เล็กสุขศรี 3
4 สมรัชนีกร อ่องเอิบ 3
5 กนกพร ถนอมกลิ่น 3
6 พิชิต ฤทธิ์จรูญ 3
7 เก็จกนก เอื้อวงศ์ 3
8 สำเนา เนื้อทอง 2
9 จักษณา อธิรัตน์ปัญญา 2
10 ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 1
11 พุฒินาท พันแพง 1
12 กฤษณธรรม ถาพันธุ์ 1
13 กรุณา แดงสุวรรณ 1
14 พระนพพร สู่เสน 1
15 รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ 1
16 พรพรรณ บุตตะวงศ์ 1
17 สุภางค์ จันทวานิช 1
18 นงเยาว์ อุทุมพร 1
19 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1
20 สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร 1
21 ฐิติมา สุภภัค 1
22 สมถวิล วิจิตรวรรณา 1
23 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ 1
24 วรรณา บัวเกิด 1
25 ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ 1
26 กานดา พูนลาภทวี 1
27 สุภมาส อังศุโชติ 1
28 ณัฐธยาน์ บุณยทวีพัฒน์ 1
29 รัตนา ดวงแก้ว 1
30 มณเฑียร ประเสริฐสังข์ 1
31 ภัคสุจิ์ภรณ์ จิปิภพ 1
32 นคร แสงนิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2551 3
8 2540 2
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ศักยภาพในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2559
2 การจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรม
3 การปรับตัวของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2558
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
5 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา
6 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
7 ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
8 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณของวิชาชีพครูกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
9 การเทียบเคียงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนของครูตามรูปแบบพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปี พ.ศ. 2551
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับคุณภาพของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
13 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ภายใต้ภาวะความขาดแคลนครู ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
14 แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การบริหารงานบุคคล สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
ปี พ.ศ. 2540
15 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
16 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร