ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3 การวิจัยและพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับมาตราฐานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาและการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาชุมชนบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม