ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 6
3 2545 2
4 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การประเมินผลกระทบ จากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม /
ปี พ.ศ. 2547
2 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเปปไทด์นิวคลีอีกชนิดใหม่ ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน
3 การศึกษาผลกระทบของนโยบายการแปลงสินทรัพย์ (ที่ดิน) เป็นทุน
4 การศึกษาผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมือง และชนบท
6 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
7 องค์ประกอบความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 1 เขตจังหวัดติดต่อกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนจังหวัดสตูลปี 2544
9 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ปี 2542
ปี พ.ศ. 2544
10 ผลของ azadirachtin ต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสลายสารพิษของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal)