ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2546 2
5 2545 2
6 2544 2
7 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกายในจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ่อทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ่อทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
4 การดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต ในผู้ติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ร่วมกับครอบครัว
5 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตพยาบาล โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
6 คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาล โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2544
8 การดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต ในผู้ติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ร่วมกับครอบครัว
9 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตพยาบาล โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2541
10 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวล และการปรับตัวในบทบาทการเป็นมารดา ของมารดาคลอดบุตรก่อนกำหนด โรงพยาบาลรามาธิบดี