ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทิมา พลพินิจ 24
2 รพีพร ช่ำชอง 9
3 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 6
4 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 3
5 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
6 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
7 ศุภชัย สมัปปิโต 2
8 เรือน สมณะ 2
9 วรากร สีโย 2
10 สุริทอง ศรีสะอาด 2
11 บังอร กองอิ้ม 2
12 ทุนภายนอก 1
13 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
14 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 1
15 สุนันท์ สายกระสุน 1
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
17 วัลยา สุทธิขำ 1
18 สุกัญญา ลีทองดี 1
19 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
20 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
21 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
22 กชพร สิงหะหล้า 1
23 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
24 กล้า สมตระกูล 1
25 ศิรินาถ ตงศิริ 1
26 อนิรุทธ์ โชติถนอม 1
27 วุฒิชัย วิเชียรไชย 1
28 รักฤดี สารธิมา 1
29 นริศ สินศิริ 1
30 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
31 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
32 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
33 นเรศ มีโส 1
34 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
35 ธวัชชัย ชมศิริ 1
36 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
37 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
38 วราวุธ สุธีธร 1
39 ณฐนนท์ ตราชู 1
40 ถวิล ชนะบุญ 1
41 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
42 ศรัณยู คำเมือง 1
43 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
44 ปรีชา ประเทพา 1
45 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
46 เมธิน ผดุงกิจ 1
47 ชาติไทย แก้วทอง 1
48 วรรณา กาญจนมยูร 1
49 สงครามชัย ลีทองดี 1
50 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
51 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
52 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
53 กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์ 1
54 ปิยมาศ นานอก 1
55 บรรจบ วันโน 1
56 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
57 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
58 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
59 นงนิตย์ มรกต 1
60 อนุชิตา มุ่งงาม 1
61 ทองใบ บุษกร 1
62 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
63 ชูศรี ตลับมุข 1
64 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
65 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
66 ชฎาพร เสนาคุณ 1
67 พัฒนพล มีนา 1
68 นวลอนงค์ นาคคง 1
69 สมเสาวนุช จมูศรี 1
70 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
71 ชวลิต บุญปก 1
72 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
73 สมชาย แก้ววังชัย 1
74 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
75 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
76 ดรุณี บุญชารี 1
77 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
78 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 5
7 2550 2
8 2549 4
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 1
12 2544 1
13 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ
3 -
ปี พ.ศ. 2555
4 การเปลี่ยนภาพแบบตัวหนังสือเป็นเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการระบบจัดทำดัชนีและค้นคืนวีดีทัศน์วัฒนธรรมอีสานเชิงความหมาย
6 Thai heritage images classification by na?ve bayes image classifier
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินสมรรถภาพของอัลกอริทึมการกระจายโหลด
ปี พ.ศ. 2551
10 ระบบจำแนกวีดิทัศน์อนาจารแบบอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
11 A web pornography patrol system by content based analysis: In particular text and image
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2550
15 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
19 -
20 ระบบจำแนกวีดิทัศน์อนาจารแบบอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ปี พ.ศ. 2547
21 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
ปี พ.ศ. 2546
22 Automatic Thai character extraction from digital video
23 -
ปี พ.ศ. 2545
24 Automatic Thai character extraction from digital video
ปี พ.ศ. 2544
25 การแยกตัวอักษรจากวีดิทัศน์