ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทิมา พลพินิจ 24
2 รพีพร ช่ำชอง 9
3 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 6
4 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 3
5 ศุภชัย สมัปปิโต 2
6 เรือน สมณะ 2
7 วรากร สีโย 2
8 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
9 บังอร กองอิ้ม 2
10 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
11 สุริทอง ศรีสะอาด 2
12 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
13 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
14 กชพร สิงหะหล้า 1
15 กล้า สมตระกูล 1
16 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
17 ศิรินาถ ตงศิริ 1
18 อนิรุทธ์ โชติถนอม 1
19 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
20 ชูศรี ตลับมุข 1
21 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
22 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
23 วุฒิชัย วิเชียรไชย 1
24 ชฎาพร เสนาคุณ 1
25 สมเสาวนุช จมูศรี 1
26 พัฒนพล มีนา 1
27 นวลอนงค์ นาคคง 1
28 สุนันท์ สายกระสุน 1
29 วราวุธ สุธีธร 1
30 ณฐนนท์ ตราชู 1
31 ปรีชา ประเทพา 1
32 ถวิล ชนะบุญ 1
33 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
34 ศรัณยู คำเมือง 1
35 รักฤดี สารธิมา 1
36 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
37 วัลยา สุทธิขำ 1
38 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 1
39 ทุนภายนอก 1
40 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
41 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
42 สุกัญญา ลีทองดี 1
43 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
45 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
46 บรรจบ วันโน 1
47 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
48 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
49 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
50 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
51 นงนิตย์ มรกต 1
52 อนุชิตา มุ่งงาม 1
53 ธวัชชัย ชมศิริ 1
54 นเรศ มีโส 1
55 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
56 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
57 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
58 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
59 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
60 นริศ สินศิริ 1
61 ปิยมาศ นานอก 1
62 กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์ 1
63 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
64 สมชาย แก้ววังชัย 1
65 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
66 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
67 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
68 ชวลิต บุญปก 1
69 ดรุณี บุญชารี 1
70 ทองใบ บุษกร 1
71 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
72 ชาติไทย แก้วทอง 1
73 วรรณา กาญจนมยูร 1
74 เมธิน ผดุงกิจ 1
75 สงครามชัย ลีทองดี 1
76 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
77 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
78 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 5
7 2550 2
8 2549 4
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 1
12 2544 1
13 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ
3 -
ปี พ.ศ. 2555
4 การเปลี่ยนภาพแบบตัวหนังสือเป็นเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการระบบจัดทำดัชนีและค้นคืนวีดีทัศน์วัฒนธรรมอีสานเชิงความหมาย
6 Thai heritage images classification by na?ve bayes image classifier
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินสมรรถภาพของอัลกอริทึมการกระจายโหลด
ปี พ.ศ. 2551
10 ระบบจำแนกวีดิทัศน์อนาจารแบบอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
11 A web pornography patrol system by content based analysis: In particular text and image
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2550
15 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
19 -
20 ระบบจำแนกวีดิทัศน์อนาจารแบบอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ปี พ.ศ. 2547
21 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
ปี พ.ศ. 2546
22 Automatic Thai character extraction from digital video
23 -
ปี พ.ศ. 2545
24 Automatic Thai character extraction from digital video
ปี พ.ศ. 2544
25 การแยกตัวอักษรจากวีดิทัศน์