ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทิมา พลพินิจ 24
2 รพีพร ช่ำชอง 9
3 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 6
4 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 3
5 สุริทอง ศรีสะอาด 2
6 วรากร สีโย 2
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
8 บังอร กองอิ้ม 2
9 เรือน สมณะ 2
10 ศุภชัย สมัปปิโต 2
11 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
12 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
13 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
14 สมชาย แก้ววังชัย 1
15 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
16 ทองใบ บุษกร 1
17 ดรุณี บุญชารี 1
18 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
19 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
20 เมธิน ผดุงกิจ 1
21 ชาติไทย แก้วทอง 1
22 วรรณา กาญจนมยูร 1
23 ชวลิต บุญปก 1
24 สงครามชัย ลีทองดี 1
25 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
26 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
27 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
28 ชฎาพร เสนาคุณ 1
29 กชพร สิงหะหล้า 1
30 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
31 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
32 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
33 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
34 อนิรุทธ์ โชติถนอม 1
35 กล้า สมตระกูล 1
36 นวลอนงค์ นาคคง 1
37 สมเสาวนุช จมูศรี 1
38 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
39 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
40 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
41 ชูศรี ตลับมุข 1
42 พัฒนพล มีนา 1
43 กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์ 1
44 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
45 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
46 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
47 วัลยา สุทธิขำ 1
48 สุกัญญา ลีทองดี 1
49 ปรีชา ประเทพา 1
50 ณฐนนท์ ตราชู 1
51 ถวิล ชนะบุญ 1
52 วราวุธ สุธีธร 1
53 สุนันท์ สายกระสุน 1
54 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
55 วุฒิชัย วิเชียรไชย 1
56 ศิรินาถ ตงศิริ 1
57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
58 ทุนภายนอก 1
59 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
60 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 รักฤดี สารธิมา 1
63 บรรจบ วันโน 1
64 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
65 ธวัชชัย ชมศิริ 1
66 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
67 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
68 นงนิตย์ มรกต 1
69 อนุชิตา มุ่งงาม 1
70 นเรศ มีโส 1
71 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
72 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
73 ศรัณยู คำเมือง 1
74 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
75 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
76 นริศ สินศิริ 1
77 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
78 ปิยมาศ นานอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 5
7 2550 2
8 2549 4
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 1
12 2544 1
13 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ
3 -
ปี พ.ศ. 2555
4 การเปลี่ยนภาพแบบตัวหนังสือเป็นเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการระบบจัดทำดัชนีและค้นคืนวีดีทัศน์วัฒนธรรมอีสานเชิงความหมาย
6 Thai heritage images classification by na?ve bayes image classifier
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินสมรรถภาพของอัลกอริทึมการกระจายโหลด
ปี พ.ศ. 2551
10 ระบบจำแนกวีดิทัศน์อนาจารแบบอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
11 A web pornography patrol system by content based analysis: In particular text and image
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2550
15 Content-based text classifiers for pornographic web filtering
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
19 -
20 ระบบจำแนกวีดิทัศน์อนาจารแบบอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ปี พ.ศ. 2547
21 A web pornography patrol system based on hierarchical image filtering techniques
ปี พ.ศ. 2546
22 Automatic Thai character extraction from digital video
23 -
ปี พ.ศ. 2545
24 Automatic Thai character extraction from digital video
ปี พ.ศ. 2544
25 การแยกตัวอักษรจากวีดิทัศน์