ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมพร ยงกิตติกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชุมพร ยงกิตดิกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 อุทุมพร จามรมาน 4
3 ชุมพร ยงกิตติกุล 3
4 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 2
5 อมรรัตน์ สุทธิพินิจธรรม 2
6 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 2
7 ขวัญเรือน โพธิ์วิเชียร 1
8 ขนิษฐา อังศธรรมรัตน์ 1
9 จิตติมา จรรยาธรรม 1
10 กิ่งดาว กลิ่นจันทร์ 1
11 คำนึง ภูริปริญญา 1
12 ชื่นสุมน สุขพันธุ์ 1
13 กาญจนา ไพสาลภาณุมาศ 1
14 จุติกาญจน์ สุวรรณธาดา 1
15 นฤมล ชุนฬหวานิช 1
16 เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ 1
17 คัครางค์ มณีศรี 1
18 อัญชลี เย็นจิตโสมนัส 1
19 ดารณี ประคองศิลป์ 1
20 ประหยัด ทองมาก 1
21 ชนัดดา แนบเกษร 1
22 ชูศรี อัศวราชันย์ 1
23 นงลักษณ์ ยศสมบัติ 1
24 ลัดดา วิทยานุภาพยืนยง 1
25 ภัทราพรรณ สุขประชา 1
26 พิสมัย สังข์ทอง 1
27 สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย 1
28 รัชวรรณ วงศ์ไตรรัตน์ 1
29 ปิยวรรณ พันธุ์มงคล 1
30 จิราภรณ์ กุณสิทธิ์ 1
31 วัฒนา เตชะโกมล 1
32 เวณิกา บวรสิน 1
33 นุศรา สรรพกิจกำจร 1
34 สุมาลี ชูศรี 1
35 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
36 รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ 1
37 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
39 ณัชม์ธีรินค์ ลิมาภรณ์วณิชย์ 1
40 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
41 วรรณี อริยะสินสมบูรณ์ 1
42 อัมพร ลิขิตปัญญารัตน์ 1
43 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
44 สิรีรัตน์ จารุจินดา 1
45 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 1
46 วิภาดา แซ่ตัง 1
47 อังคณา ศุภการ 1
48 ไพจิตร ฝักเจริญผล 1
49 Effects of self-control techniques on the modification of attentive behavior in the classroom of prathom suksa five students 1
50 ภรณี อินทศร 1
51 ภัทรินทร์ ดิสสระ 1
52 ลลิตา ฤกษ์สำราญ 1
53 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
54 สุปรียา ตันสกุล 1
55 ประยุทธ สุวรรณศรี 1
56 กนกวรรณ จันทร์ไตร 1
57 โยธิน ศันสนยุทธ 1
58 พจมาน แสงรุ่งโรจน์ 1
59 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
60 มณี เลิศปัญญานุช 1
61 สมบุญ พรหมประสิทธิ์ 1
62 จินตนา ก้อนเพ็ชร์ 1
63 อรวรรณ สุขีธรรมรักษ์ 1
64 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
65 อนงค์ สกุลคู 1
66 เอื้อญาติ ชูชื่น 1
67 พิศาล แช่มโสภา 1
68 ทัศนีย์ นนทะสร 1
69 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
70 กอบกุล ดิษฐแย้ม 1
71 สุวรรณ ภควัตชัย 1
72 ชวลี อุปภัย 1
73 บุญจันทร์ สินประเสริฐ 1
74 เฉลิมศักดิ์ รวยอารี 1
75 รุ่งนภา ทีฆะ 1
76 ดัชนีย์ บูรณะศิริ 1
77 สุจิตรา กุลอึ้ง 1
78 สุพัตรา พรกิจประสาน 1
79 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2542 1
3 2541 4
4 2540 5
5 2539 4
6 2538 2
7 2537 3
8 2536 2
9 2535 4
10 2534 3
11 2533 4
12 2532 1
13 2530 3
14 2529 2
15 2528 5
16 2526 4
17 2525 1
18 2524 2
19 2523 6
20 2522 1
21 2521 2
22 2519 1
23 2518 5
24 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคคลที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2542
2 ผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อการมีวินัยในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2541
3 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนด้านการจูงใจและด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนของครูระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
4 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
5 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแปรด้านการกำกับตนเองในการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
6 การวิเคราะห์การอนุมานสาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
7 ผลของการใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาเมตาคอคนิชั่นที่มีต่อเมตาคอคนิชั่น และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8 ผลของการประเมินผลงานของนักเรียนโดยตนเองและโดยครู ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9 ผลของการจัดระบบความคิดล่วงหน้าที่มีผลต่อความเข้าใจและความคงทน ในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา
10 ผลการใช้รูปแบบการสอนเน้นการคิดนอกกรอบ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11 ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพ ที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนและความสามารถทางการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2539
12 ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์
13 ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย
14 ผลการฝึกการอ่านซ้ำต่ออัตราเร็วและความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีความสามารถทางการอ่านต่ำ
15 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบคละสัมฤทธิ์ผล ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2538
16 การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยเทคนิคการช่วยจำและค้นหาความหมายของคำ
17 ผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรม ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
18 การพัฒนารูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาครู
19 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
20 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน ที่มีต่อการพัฒนาความสนใจในการอ่าน และความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2536
21 การพัฒนารูปแบบปฏิสัมพันธ์ของการสอนอ่านเข้าใจความ
22 ผลของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทฤษฎีของ โรเบิร์ต เอช.เอนนิส ที่มีต่อความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาน ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2535
23 การศึกษากับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
24 รายงานการวิจัยเชิงทดลองเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 1 (พ.ศ.2531-2532)
25 ผลของการเรียนรู้คำบรรยาย และเทคนิคการจดคำบรรยายที่มีต่อความสามารถ ในการระลึกตามตัวแนะและความเข้าใจของนิสิตปริญญาตรี
26 ผลของการฝึกการอ่านด้วยวิธีการ เอสคิวทรีอาร์ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2534
27 ผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร
28 การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6
29 การเพิ่มความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทย ของนักเรียนไทยชาวเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการฝึกการอ่านแบบใช้กิจกรรมชี้แนะให้คิด
ปี พ.ศ. 2533
30 การศึกษากับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
31 การพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลือทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามแนวทฤษฎีปัญญาทางสังคม
32 ผลการสอนเสริมโดยเพื่อนระดับชั้นเดียวกัน และเพื่อนต่างระดับชั้นเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
33 ผลของการฝึกกลวิธีการอ่านตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาปัญญานิยม ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
34 รายงานการวิจัยเชิงทดลองเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 1 (พ.ศ.2531-2532)
ปี พ.ศ. 2530
35 การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ
36 การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37 การรับรู้ความเป็นจริงในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ "ขบวนการไบโอแมน" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
38 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางภาษาด้านชนิดของถ้อยคำและชนิดของประโยค ของเด็กอายุ 4 ถึง 7 ปี ในโรงเรียนชุมชนแออัดและโรงเรียนชุมชนไม่แออัด : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2528
40 การแสดงออกทางอารมณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันของนักเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง
41 ผลของจิตบำบัดด้วยการเล่นที่มีต่อช่วงความสนใจ ปริมาณงาน และความถูกต้องในการทำงานของเด็กป่วยเรื้อรัง ในโรงพยยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณี
42 พัฒนาการของการอนุรักษ์จำนวน การเพิ่ม และการลดจำนวนของเด็กไทยวัยก่อนเรียน ที่เป็นลูกพ่อค้าและไม่ใช่ลูกพ่อค้า ในกรุงเทพมหานค
43 พัฒนาการของการอนุรักษ์จำนวน การเพิ่ม และการลดจำนวนของเด็กไทยวัยก่อนเรียน ที่เป็นลูกพ่อค้าและไม่ใช่ลูกพ่อค้า ในกรุงเทพมหานคร
44 ความเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับความเร็ว ระยะทาง และเวลาของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
45 ผลของการใช้วิธีควบคุมตนเองปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียนในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
46 การเปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานและความสนใจทางช่างกลของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร
47 การเปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบบล๊อกสี และวิธีการทดสอบแบบพีอาเจท์ ในการวัดพัฒนาการทางการคิดของเด็กอายุ 5 ถึง 16 ปี
48 พฤติกรรมการเสี่ยงของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงหรือต่ำ และมีอตลิขิตหรือปรลิขิต
ปี พ.ศ. 2525
49 การศึกษาพัฒนาการทางการคิดของเด็กไทย เกี่ยวกับการจัดกลุ่มความเท่าเทียมกันของสิ่งเร้า
ปี พ.ศ. 2524
50 การเปรียบเทียบผลของการประเมินผลการทำงานโดยครู เพื่อน และตนเอง ที่มีต่อการจูงใจต่อเนื่อง
51 แนวโน้มของการเปลี่ยนทัศนคติต่ออาชีพครูและมูลเหตุจูงใจ ในการประกอบอาชีพครูของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
52 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การปรับตัว และสติปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1
53 การใช้ความเร็วและความถูกต้องของกระบวนการประมวลข่าวสาร วัดความสามารถทั่วไปทางสมอ
54 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการคล้อยตามของเด็กภายใต้เงื่อนไขการได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล
55 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพแบบเมเคียเวลลีระหว่างนิสิตนักศึกษา กับผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
56 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ สัมฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ และระดับสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีแบบการคิดต่างกัน
57 ผลความแตกต่างระหว่างการให้รางวัล และการไม่ให้รางวัล ต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในชั้นประถมศึกษา ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2522
58 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความเชื่ออำนาจภายในภายนอกตน และสัมฤทธิผลทางการเรียน
ปี พ.ศ. 2521
59 การใช้แบบทดสอบวัฒนธรรมเสมอภาควัดความสามารถทางสมองโดยทั่วไป ของเด็กไทยวัยรุ่นในเขตการศึกษาสิบสอง
60 การใช้แบบทดสอบวัฒนธรรมเสมอภาควัดความสามารถทางสมองโดยทั่วไป ของเด็กไทยวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2519
61 ความวิตกกังวล นิสัยในการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและต่ำกว่าระดับความสามารถ
ปี พ.ศ. 2518
62 มโนทัศน์ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับความทรงไว้ ของความยาวพื้นที่ และปริมาตร
63 พัฒนาการของความเข้าใจคำราชาศัพท์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
64 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับความถนัดทางดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65 อิทธิพลของสภาพการณ์และความเชื่อในเรื่องอัตลิขิต ที่มีต่อพฤติกรรมการคล้อยตาม
66 พัฒนาการของการคิดเชิงตรรกของเด็กไทยวัยแรกรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
67 พัฒนาการของความสามารถในการคิดแบบกระจายทางสัญญลักษณ์ ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร