ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมพร ปัจจุสานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 17
3 ทิพรัตน์ วันวาน 5
4 จิรารัตน์ จันทรัตน์ 5
5 นิชุดา เศรษฐะทัตต์ 4
6 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 4
7 สรจักร เกษมสุวรรณ 3
8 ทวี เรืองฤทธิ์เดช 3
9 ศักดา ธนิตกุล 3
10 โสตถิธร มัลลิกะมาส 3
11 สุรเกียรติ เสถียรไทย 2
12 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 2
13 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
14 สัจจาวุฒิ รอดสำราญ 2
15 ชนะพล สุทธิพิทักษ์วงศ์ 2
16 สุษม ศุภนิตย์ 2
17 พุฒิพงศ์ นิลสุ่ม 2
18 ยุทธนา จาวรุ่งฤทธิ์ 2
19 ภารดี โชตะมะโน 2
20 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
21 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
22 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
23 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
24 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
25 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
26 พรชัย ด่านวิวัฒน์ 2
27 สาวิกา อุณหนันท์ 2
28 สามารถ เจียสกุล 2
29 กิตติ ลิ่มสกุล 2
30 กมลินทร์ พินิจภูวดล 2
31 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
32 ประพีร์ อภิชาติสกล 1
33 เอก ยิ้มฉาย 1
34 เกียรติพร อำไพ 1
35 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล 1
36 คุณาชา ไชยชุมพร 1
37 นฤพนธ์ จ้อยทองมูล 1
38 ชูเกียรติ น้อยฉิม 1
39 สมพรพรรณ พุทธิพงษ์ธนกุล 1
40 จรณชัย ศัลยพงษ์ 1
41 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
42 รังสฤษฏ์ เหมบุญ 1
43 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
44 รณิดา วงศ์พานิช 1
45 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
46 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
47 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
48 ชวลิต ขจรจำนรรจ 1
49 พรชัย ถาวรานนท์ 1
50 พรรณี วาณิชสรรพ์ 1
51 ปาริชาติ เปล่งศิริวัฒน์ 1
52 พิภพ เหล่าพัดจัน 1
53 สมพร ไพสิน 1
54 สมชาติ ธรรมศิริ 1
55 จันตรี สินศุภฤกษ์ 1
56 ปริญญา จันลองรัตน์ 1
57 ชาญ เกียรติ์ศักดาวงศ์ 1
58 อรชา ธนากร 1
59 อรรถพร จรจำรัส 1
60 ฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ 1
61 ศิริวัฒน์ ธนะเพย์ 1
62 ทัศนีย์ ชัยเจริญ 1
63 แก้วสายจง สายสุวรรณวงศ์ 1
64 ฐิติพร ตังสุรัตน์ 1
65 สุวรรณา เงยไพบูลย์ 1
66 นวกาล สิรารุจานนท์ 1
67 จตุภูมิ ภูมิบุญชู 1
68 วชิรพร วงศ์นครสว่าง 1
69 สุภาพร เหลืองภัทรวงศ์ 1
70 สมพร ไพลิน 1
71 ณิชชา คชาชีวะ 1
72 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
73 นิก สุนทรธัย 1
74 เขตไท ลังการ์พินธุ์ 1
75 กัมปนาท หิรัญศุภโชติ 1
76 กฤษฎางค์ สุทัศน์ ณ อยุธยา 1
77 กิ่งกาญจน์ กาญจนไพศาล 1
78 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
79 ทนงพันธ์ สัจจปาละ 1
80 ปัทมา ตันติรุจนานนท์ 1
81 นิรมล สุขวัฒนางกูร 1
82 ชุติพงษ์ ศิริเขตต์ 1
83 คมวัชร เอี้ยงอ่อง 1
84 นิภา สืบกินร 1
85 ชีวิน อินทรานุกูล 1
86 เอกชัย นลละ 1
87 ฉันทิพย์ รัตนสุนิล 1
88 พจณี สิมะนราธร 1
89 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
90 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
91 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
92 รัฐ จำเดิมเผด็จศึก 1
93 สกุลยุช หอพิบูลสุข 1
94 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
95 วิชัย ศรีรัตน์ 1
96 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
97 วิทิต มันตาภรณ์ 1
98 สิทธานต์ สิทธิสุข 1
99 ไม่มีข้อมูล 1
100 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
101 กันติชา รุ่งมณี 1
102 นรเทพ ครบปรัชญา 1
103 รัชดา จุฬารี 1
104 สุทิศา ศุขโชติ, 2521- 1
105 สุจิตร์ ทรัพย์อดิเรก 1
106 วรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย 1
107 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 4
5 2554 4
6 2552 13
7 2551 8
8 2550 2
9 2549 5
10 2548 1
11 2547 1
12 2545 1
13 2544 1
14 2543 1
15 2542 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 7
19 2538 4
20 2537 4
21 2536 5
22 2535 5
23 2534 5
24 2531 1
25 2530 2
26 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
2 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2557
3 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
4 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ปี พ.ศ. 2556
5 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
6 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
7 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
8 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
9 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
10 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษากระบวนการการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
12 บทบาทของคณะมนตรีแห่งสหประชาชาติในการแก้ไขวิกฤตการณ์เมืองดาร์ฟูร์ (ค.ศ.2003 - 2009)
13 มิติในอนาคตของการป้องกันตัวเองล่วงหน้า
14 ปัญหาและแนวทางการป้องกันปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ บริเวณอ่าวเอเดนและน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโซมาเลีย
ปี พ.ศ. 2552
15 การวางหลักประกัน และการปล่อยเรือและลูกเรือโดยพลันตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
16 แนวคำตัดสินของ ICSID เกี่ยวกับหลักประติบัตอย่างยุติธรรมและเที่ยงธรรม : ศึกษากรณีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน
17 แนวทางหนึ่งในการแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาโดยการจัดตั้งองค์กรพัฒนาร่วม
18 ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ใต้น้ำ ค.ศ. 2001
19 ผลกระทบทางด้านกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยในการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วและความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสี
20 ปัญหาและลู่ทางในการบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนและความสัมพันธ์กับประเทศไทย
21 แนวทางในการอนุวัติการอนุสัญญาของประเทศไทยต่ออนุสัญญาโออีซีดีเพื่อกำจัดการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติในธุรกิจระหว่างประเทศ ค.ศ.1997
22 การวางหลักประกัน และการปล่อยเรือและลูกเรือโดยพลันตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
23 แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยการจัดตั้งองค์กรพัฒนาร่วม
24 แนวคำตัดสินของ ICSID เกี่ยวกับหลักประติบัติอย่างยุติธรรมและเที่ยงธรรม : ศึกษากรณีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน
25 ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทย ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ใต้น้ำ ค.ศ.2001
26 ผลกระทบทางด้านกฎหมายของประเทศไทย ในการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยในการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้ว และความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสี
27 ปัญหาและลู่ทางในการบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และความสัมพันธ์กับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
28 การห้ามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะบังคับเด็ดขาดในกฎหมายระหว่างประเทศ
29 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาวและกัมพูชา ภายใต้กรอบของความตกลงในระดับอนุภูมิภาค
30 ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการทำประมงในทะเลหลวง
31 แนวทางการอนุวัตการกฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสิ่งวแดล้อมทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
32 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาว และกัมพูชา ภายใต้กรอบของความตกลง ในระดับอนุภูมิภาค
33 ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพ ในการทำประมงในทะเลหลวง
34 หลักการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า ในกฎหมายทะเลศึกษากรณีประมง
35 การห้ามการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะบังคับเด็ดขาด ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
36 การใช้สิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่าง ราชอาณาจักรไทย กับ สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษา บริษัท ไพศาลประกันภัย จำกัด
37 ผลกระทบของร่างความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหรัฐอเมริกา : เรื่องการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาททางการลงทุน (ICSID)
ปี พ.ศ. 2549
38 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลงทุนใน สปป ลาว
39 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา
40 ผลกระทบด้านกฎหมายของสหภาพยุโรป : จากการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปที่มีต่อประเทศไทย
41 บทบาทสหประชาชาติในการฟื้นฟูอัฟกานิสถานในกฎหมายระหว่างประเทศ (ค.ศ.2001-2005)
42 ผลกระทบด้านกฎหมายของสหภาพยุโรป จากการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ที่มีต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
43 บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
ปี พ.ศ. 2547
44 สิทธิของรัฐไร้ชายฝั่งตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 : ศึกษากรณีการขนส่งผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2545
45 ปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ตามความตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขง ค.ศ. 1995
ปี พ.ศ. 2544
46 การขัดกันแห่งกฎหมายว่าด้วยพินัยกรรม
ปี พ.ศ. 2543
47 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
ปี พ.ศ. 2542
48 การศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)
49 กฎหมายที่ใช้บังคับกับละเมิดที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2541
50 ผลทางกฎหมายต่อการประมงไทยของการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงว่าด้วยการอนุวัติการบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 10 ธันวาคม ค.ศ.1982 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจำพวกคร่อมเขตระหว่างเขตเศรษฐกิจจำเพาะและทะเลหลวงและทรัพยากรสัตว
ปี พ.ศ. 2540
51 ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย : ศึกษากรณีน้ำมันเถื่อน
ปี พ.ศ. 2539
52 กฎหมายระหว่างประเทศกับปัญหาการใช้สิทธิในวงโคจรสถิตย์ของดาวเทียม
53 ผลของความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรต่อกฎหมายเศรษฐกิจของไทย
54 ปัญหาทางกฎหมายของการผันน้ำจากแม่น้ำโขง : ศึกษากรณีโครงการ โขง ชี มูล
55 ปัญหาการส่งคนชาติข้ามแดนตามกฎหมายว่าด้วย การส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย
56 ผลของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการต่อกฎหมายเศรษฐกิจไทย ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
57 เขตอำนาจศาลไทยเหนือคดีแพ่งและพาณิชย์ที่มีองค์ประกอบพัวพัน กับต่างประเทศ
58 การนำกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทย : ศึกษากรณีอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963
ปี พ.ศ. 2538
59 หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาและข้อจำกัดในสัญญาระหว่างเอกชนที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ
60 ปัญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลหลวง ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
61 ผลกระทบต่อกฎหมายเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการเปิดเสรี ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ สาขาบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
62 ข้อกำหนดเพื่อความมั่นคงและสิทธิพิเศษในสัญญา ระหว่างรัฐกับเอกชนต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2537
63 หลักกฎหมายและวิธีการในการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแม่น้ำโขงตอนล่าง
64 เสรีภาพในการเดินเรือในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ : กรณีศึกษาของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
65 ผลกระทบทางกฎหมายของการรวมตัวเป็นตลาดยุโรปเดียว ต่อผลิตภัณฑ์ประมงแช่แข็งส่งออกไทย
66 ความสัมพันธ์ระหว่างสนธิสัญญาการรวมรัฐเยอรมันกับอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการสืบสิทธิของรัฐในส่วนของสนธิสัญญา ค.ศ. 1978 และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการสืบสิทธิของรัฐในส่วนทรัพย์สิน ของรัฐบรรณาสาร และหนี้สิน ค.ศ.1983
ปี พ.ศ. 2536
67 ประสิทธิภาพของวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีลักษณะบังคับ ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยทะเล ค.ศ. 1982
68 ผลต่อกฎหมายระหว่างประเทศของข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ว่าด้วยระเบียบเศรษฐกิจใหม่ระหว่างประเทศ
69 ความสามารถขององค์การระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
70 ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจตามข้อ 4 แห่งข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ
71 ผลทางกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ ต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
72 บทบาทสหประชาชาติในการแก้ไขวิกฤติการณ์อิรัก-คูเวตตามกฎบัตรสหประชาชาติ
73 การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทยในพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
74 ท่าทีและการเตรียมการของประเทศไทยในการเจรจารอบอุรุกวัยเกี่ยวกับการค้าบริการสาขาขนส่งทางอากาศ
75 สัญชาติของนิติบุคคล
76 ปัญหาเส้นเขตแดนไทย-ลาวอันเนื่องมาจากสนธิสัญญาเขตแดน
ปี พ.ศ. 2534
77 การควบคุมการป้องกันและการแก้ไขภาวะมลพิษทางทะเล อันเนื่องมาจากน้ำมันในทัศนะกฎหมายระหว่างประเทศ
78 ทางปฏิบัติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาของไทย
79 การจัดการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล ในน่านน้ำเขตอำนาจของประเทศไทย
80 มาตรการทางกฎหมายในการเรียกคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
81 ผลที่เกิดขึ้นภายหลังการนำพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์มาใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
82 การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2530
83 ความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย
84 ความรับผิดชอบในสัญญาระหว่างส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไทย กับบริษัทเอกชนต่างประเทศ