ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แสงเดือน ดวงดาว 6
2 เฉลิมชัย จีระพันธุ์ 5
3 เนตรชนก ยงค์ประเดิม 4
4 ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น 4
5 ชุมพล บุษบก 4
6 อาจินต์ บุญเรือง 3
7 ดุริยงค์ ถัทธะพร 3
8 สิทธิชัย กาญจนสุธา 3
9 ประชา เหล่าอวยพร 3
10 นิตยา แก้วแพรก 3
11 ขันทอง สุนทราภา 3
12 วาสนา ฆ้องวงศ์ 2
13 อรพิน ขวัญศรี 2
14 ประสงค์ เจริญพรพิทักษ์ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
16 พราหมณ์ ยอดจันทร์ 2
17 นพฤทธิ์ แซ่อึ้ง 2
18 ณัฐจุฑา นาคทิพวรรณ 2
19 สุทธิพร ชีวสาธน์ 2
20 สมศรี ทวีถาวร 2
21 กรกช มีชำนาญ 2
22 ศรัทธา วัฒนธรรม 1
23 ประวิทย์ เทพนุ้ย 1
24 ยุทธศักดิ์ รัตนสงฆ์ 1
25 วินัย วงค์วนวรวิทย์ 1
26 วุฒินัย กกกำแหง 1
27 พิชัย วงศ์หาญ 1
28 พิชิต เจนบรรจง 1
29 บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล 1
30 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
31 องอาจ นวลปลอด 1
32 สุวัฒน์ชัย ทองน้อย 1
33 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 1
34 อภิสิทธิ์ ยุวนะเตมีย์ 1
35 ยุวดี วงศ์ศิริ 1
36 สุทิน คูหาเรืองรอง 1
37 ธนวรรณ บุญยศักดิ์เสรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 1
5 2552 6
6 2550 7
7 2549 1
8 2547 1
9 2545 2
10 2543 2
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เซรามิก และเครื่องปั้นดินเผา
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเครื่องนวดกายภาพบำบัดด้วยคลื่นอัลทราซาวด์และการประคบแบบร้อนเย็น
3 การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการ partially steam-hydrogasification
4 การเตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อมไทย เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556
5 ขยายผลเพื่อทดสอบตลาดเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาแผ่นประคบเซรามิกเพื่อกายภาพบำบัด
8 การพัฒนาวัสดุชีวภาพเชิงประกอบ
9 การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของดินชนิดพกพา
10 การพัฒนาสารเทอร์โมอิเล็กทริก
11 การแยกของผสมไลโคพีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
12 การแยกของผสมไลโคฟีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนากระบวนการเคลือบสารนาโนบนวัสดุพรุนตัวสำหรับใช้ในการ กรอง
14 การพัฒนาสารเพียโซอิเล็กทริก เซรามิก สำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องมือแพทย์
15 การพัฒนาสารเทอร์โมอิเล็กทริก
16 การพัฒนาเครื่องแยกไลโคปีนจากน้ำมะเขือเทศ และเบต้ากลูแคนจากจุลินทรีย์ ด้วยพอลิเมอร์เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวง
17 การพัฒนาเครื่องงอเข่าเพื่อกายภาพบำบัด
18 การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
19 การพัฒนาสูตรดินสำหรับเผาอุณหภูมิต่ำ สำหรับอุตสาหกรรมกระเบื้องตกแต่ง
ปี พ.ศ. 2549
20 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนพอลิซัลโฟนและซัลฟอเนเตดพอลิซัลโฟนเพื่อแยกไลโคพีนในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2547
21 การบำบัดน้ำผิวดินให้เป็นน้ำดื่มด้วยเมมเบรนพอลิซัลโฟน
ปี พ.ศ. 2545
22 การเตรียมและการตรวจลักษณะเฉพาะวัสดุเชิงประกอบที่เกิดพันธะระหว่างมัลไลต์-ซิลิกอนคาร์ไบด์
23 การพัฒนาสารนิวเซรามิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
24 ผลของการเคลือบผิวด้วยเปลวความร้อนของวัสดุเชิงประกอบ เซอร์โคเนีย-ยิตเทรีย บนเหล็กกล้าคาร์บอน
25 การพัฒนาสารนิวเซรามิกส์สำหรับอุตสาหกรรม