ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชุติมา สัจจานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนากรอบสมรรถนะด้านการวิจัยของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์วารสารด้านการป่าไม้ในประเทศไทย พ.ศ. 2497-2556
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล การรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาตัวชี้วัดการรู้สารสนเทศของนักเรียนไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ :
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์เนื้อหา "วารสารการประมง"
ปี พ.ศ. 2547
7 การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
8 การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2531
9 หนังสือท่องเที่ยวเมืองไทยที่จัดพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2530
ปี พ.ศ. 2530
10 หลักสูตรวิชาสารนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11 วารสารสังคมศาสตร์ไทย : การวิเคราะห์และบรรณนิทัศน์
ปี พ.ศ. 2528
12 การวิเคราะห์เรื่อง หัวเรื่อง และการกำหนดหัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2527
13 งานสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
14 การศึกษาสถานภาพการทำงานของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2517-2522 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2518
15 การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2502-2516) และมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย