ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติมา ตันติกิตติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
2 นเรศ ซ่วนยุก 9
3 กิจการ ศุภมาตย์ 7
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 5
6 ไพรัตน์ โสภโณดร 5
7 อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 4
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
9 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
10 วิมล จันทรโรทัย 3
11 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 3
12 Boonkob Viriyapongsutee 2
13 Theeawoot Lerssulthichawal 2
14 Wutiporn Phromkunthong 2
15 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 2
16 บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี 2
17 อลิษา หนักแก้ว 1
18 เจริญ นาคะสรรค์ 1
19 สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี 1
20 อริสา สุวรรณรัตน์ 1
21 กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 1
22 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
23 ฮอฟแมน, รูดอล์ฟ 1
24 อิตามิ, โตชิอากิ 1
25 จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 1
26 อรพรรณ ยอดสะอึ 1
27 จิราพร เกษรจันทร์ 1
28 C. Tantikitti 1
29 S. Mahankij 1
30 บริษัท DSM Switzerland, National Research Council of Canada 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
32 สุรพล สุดารา 1
33 P. Sophanodora 1
34 A. Maeros 1
35 อัจฉรา เพ็งหนู 1
36 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
37 Toshiaki Itamin 1
38 นันทนา น้ำฝน 1
39 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 4
6 2555 2
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 5
10 2551 3
11 2550 2
12 2549 2
13 2548 1
14 2547 2
15 2546 1
16 2545 1
17 2544 2
18 2541 1
19 2525 1
20 1086 1
21 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 พัฒนาการทางเนื้อเยื่อวิทยาของระบบย่อยอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2560
2 รูปแบบและการเก็บรักษาโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่าสำหรับอาหารปลากะพงขาวที่มีการใช้วัตถุดิบพืชทดแทนปลาป่น
3 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
ปี พ.ศ. 2559
4 Biological effectiveness of Met-Met compared to DL-Met in shrimps
ปี พ.ศ. 2558
5 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
ปี พ.ศ. 2557
6 Food Seasoning by-products on growth performance and immune responses of Asian seabass and white shrimp
7 Relative biological effectiveness of MHA-Ca relative to Met-Met in shrimps
8 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
9 พัฒนาการทางเนื้อเยื่อวิทยาของระบบย่อยอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2555
10 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
11 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรคและพยาะสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ
ปี พ.ศ. 2554
12 Myxosporidia disease and biodiversity of parasites in economic marine fish of Thailand
13 Myxosporidia disease and biodiversity of parasites in economic marine fish of Thailand
ปี พ.ศ. 2553
14 แหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงขาว
15 การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหาร และการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2552
16 การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อทางเดินอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
17 การประยุกต์ใช้ฟอติลินในอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vanname).
18 โรคติดเชื้อมิกโซสเปอร์ริเดียและความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรสิตในปลาทะเลเศรษฐกิจของไทย
19 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรคและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus).
20 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรค และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
ปี พ.ศ. 2551
21 การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหาร และการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
22 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการ และการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. & Val)
23 การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหาร และการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Penaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2550
24 Biochemical mechanisma in absorption, retention and metabolism of dietary astaxanthin in Atlantic Salmon Simo Solar.
25 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการและการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2549
26 การพัฒนาเทคนิคMultiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอดโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทย (ชื่อเดิม การแพร่กระจายของแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกรูปกลมในปลาเศรษฐกิจของไทย)
27 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการและการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง(Mystus ncmurus Cuv. Vol.)
ปี พ.ศ. 2548
28 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2547
29 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดซั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
30 การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2546
31 การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนทางด้านปริมาณของปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.& Val.)
ปี พ.ศ. 2545
32 ผลของการแทนที่ปลาป่นด้วยถั่วเหลืองสกัดน้ำมันที่ระดับต่างๆ และอัตราการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้อาหารและการขับถ่ายในโตรเจนของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2544
33 การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนทางด้านปริมาณของปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.& Val.)
34 การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนด้านปริมาณของปลากดเหลือง [Mystus nemurus Cuv. & Val.]
ปี พ.ศ. 2541
35 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2525
36 อิทธิพลของช่วงเวลาโผล่เหนือน้ำและลักษณะการวางวัสดุให้หอยเกาะ ที่มีต่อการเติบโตของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis Iredale & Roughly)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรค และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
38 Relative biological effectiveness of MHA-Ca relative to Met-Met in shrimps
39 Food Seasoning by-products on growth performance and immune responses of Asian seabass and white shrimp
40 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการ และการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. & Val)
41 Biological effectiveness of Met-Met compared to DL-Met in shrimps