ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติพงศ์ อรรคแสง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชุติพงศ์ อรรคแสง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 5
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 1
12 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
2 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มและฝักที่กำลังพัฒนาของถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
3 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
4 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2556
5 การระบุทรานส์คริปส์และโปรตีนในใบและรากอ้อยที่ควบคุมโดยสภาวะการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธ์ถั่วลิสงทนแล้ง
ปี พ.ศ. 2553
7 การระบุทรานส์คริปส์และโปรตีนใบใบอ้อยที่ควบคุมโดยสภาวะการขาดน้ำ
8 โครงการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสสงทนแล้ง
ปี พ.ศ. 2552
9 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงค์ ภายใต้สภาพการขาดน้ำ
10 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงค์ ภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
11 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
12 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
13 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2550
14 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) ที่ถูกกระตุ้นจากการขาดน้ำ
15 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ III
16 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
17 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
18 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสง(Arachis hypogaea L.)ที่ถูกกระตุ้นจากการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
19 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ II
20 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มฝักของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน
21 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มฝักของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน
ปี พ.ศ. 2548
22 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มและฝักที่กำลังพัฒนาของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน
23 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
24 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มฝักของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน