ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติพงศ์ อรรคแสง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชุติพงศ์ อรรคแสง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 4
8 2549 3
9 2548 2
10 2547 1
11 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
2 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มและฝักที่กำลังพัฒนาของถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
3 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
4 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2556
5 การระบุทรานส์คริปส์และโปรตีนในใบและรากอ้อยที่ควบคุมโดยสภาวะการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
6 การระบุทรานส์คริปส์และโปรตีนใบใบอ้อยที่ควบคุมโดยสภาวะการขาดน้ำ
7 โครงการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสสงทนแล้ง
ปี พ.ศ. 2552
8 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงค์ ภายใต้สภาพการขาดน้ำ
9 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงค์ ภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
10 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2550
11 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) ที่ถูกกระตุ้นจากการขาดน้ำ
12 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ III
13 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
14 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสง(Arachis hypogaea L.)ที่ถูกกระตุ้นจากการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
15 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ II
16 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มฝักของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน
17 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มฝักของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน
ปี พ.ศ. 2548
18 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มและฝักที่กำลังพัฒนาของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน
19 การแยกและระบุโปรตีนในใบถั่วลิสงภายใต้สภาพการขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
20 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มฝักของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน