ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชุตินันท์ ประสิทธื์ภูริปรีชา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 15
2 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 8
3 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 7
4 วริษฎา ศิลาอ่อน 6
5 วันดี รังสีวิจิตรประภา 5
6 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 5
7 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 4
8 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 4
9 งบแผ่นดิน 4
10 นัทที พัชราวนิช 4
11 อรุณศรี ปรีเปรม 4
12 วิจิตร เกิดผล 3
13 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 3
14 นุตติยา วีระวัธนชัย 3
15 อารี วังมณีรัตน์ 3
16 ลักษณา เจริญใจ 3
17 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
18 จิตรดี ลุประสงค์ 2
19 ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ 2
20 ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 2
21 ปรีชา บุญจูง 2
22 สมหวัง จรรยาขันติกุล 2
23 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
24 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
25 เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 2
26 ธนวดี ปรีเปรม 2
27 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
28 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 2
29 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2
30 วสันต์ ดีล้ำ 1
31 พยุงศักดิ์ สุรินต๊ะ 1
32 เอกชัย ดำเกลี้ยง 1
33 หัสยา ปานแจ่ม 1
34 จินตนา นภาพร 1
35 รัตนา เล็กสมบูรณ์ 1
36 เจริญพงษ์ แตรผ่องแผ้ว 1
37 สาร์ทจีน ภีระจันทร์ 1
38 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 1
39 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
40 ญาณินท์ สุขโต 1
41 เบญจภัค มิ่งขวัญ 1
42 อรัญญา มโนสร้อย 1
43 กรชนก บุญพอ 1
44 ปาจารีย์ ทองงอก 1
45 สุนีย์ จันทร์สกาว 1
46 นนทกรณ์ อุรโสภณ 1
47 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 1
48 นิธิมา สุทธิพันธุ์ 1
49 เกษสุดา จันดาพันธ์ 1
50 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 1
51 สุรชัย จูมพระบุตร 1
52 จรรยา อินทรหนองไผ่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 4
8 2552 11
9 2551 1
10 2550 4
11 2549 4
12 2548 3
13 2546 2
14 2545 3
15 2544 4
16 2543 1
17 2542 2
18 2540 3
19 2539 4
20 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2557
3 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
4 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
ปี พ.ศ. 2556
5 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและป้องกันการทะลายดีเอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
6 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
7 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้าน สำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
ปี พ.ศ. 2555
8 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและป้องกันการทำลายดีเอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
9 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ :
ปี พ.ศ. 2554
10 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
11 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
ปี พ.ศ. 2553
12 characterization and identification of potentially probiotic lactobacillus strains
13 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
14 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
15 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
ปี พ.ศ. 2552
16 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร curcuma of comosa Roxb
17 Emblica extract loaded niosome For whitening nano-cosmetics
18 Antimicrobial Activity of Some Vegetative Oils
19 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
20 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
21 การตั้งสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว จากน้ำส้มควันไม้
22 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันต้านออกซิเดชั่นและต้านจุลชีพของสารสกัดผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีสาน
23 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
25 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
26 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
ปี พ.ศ. 2551
27 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2550
28 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านออกซิเดชั่น และต้านจุลชีพของสารสกัดด้วยน้ำของเสี้ยวแดง
29 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดและพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
30 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบ้างชนิด
31 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนและเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
32 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชสมุนไพร Curcuma of comosa Roxb
33 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชพักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด และพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ
34 ฤทธิ์การปรับภูมิคุ้มกันของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบ้างชนิด
35 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2548
36 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
38 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2546
39 โครงการที่ 2 การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านแถบพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ต่อเซลเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมสองสายพันธุ์เพื่อเป็นการคัดเลือกสารที่ออกฤทธิ์กลุ่มไฟโตเอสโตรเจน
40 การศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2545
41 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน
42 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน
43 การใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
44 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
45 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
46 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรด์ ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา
47 การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้
ปี พ.ศ. 2543
48 การตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและลักษณะการกระจายตัวของ integrin gycoprotein ในเนื่อมะเร็งเยื่อบุท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2542
49 การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้
50 ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2540
51 การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างแบคเทอร์โอชินได้
52 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
53 การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2539
54 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรด์ ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา
55 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโบคลอไรด์
56 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรด์ ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา
57 ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 การศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี