ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชุตินันท์ ประสิทธื์ภูริปรีชา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 15
2 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 8
3 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 7
4 วริษฎา ศิลาอ่อน 6
5 วันดี รังสีวิจิตรประภา 5
6 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 5
7 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 4
8 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 4
9 งบแผ่นดิน 4
10 นัทที พัชราวนิช 4
11 อรุณศรี ปรีเปรม 4
12 วิจิตร เกิดผล 3
13 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 3
14 นุตติยา วีระวัธนชัย 3
15 อารี วังมณีรัตน์ 3
16 ลักษณา เจริญใจ 3
17 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
18 จิตรดี ลุประสงค์ 2
19 ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ 2
20 ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 2
21 ปรีชา บุญจูง 2
22 สมหวัง จรรยาขันติกุล 2
23 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
24 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
25 เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 2
26 ธนวดี ปรีเปรม 2
27 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
28 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 2
29 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2
30 วสันต์ ดีล้ำ 1
31 พยุงศักดิ์ สุรินต๊ะ 1
32 เอกชัย ดำเกลี้ยง 1
33 หัสยา ปานแจ่ม 1
34 จินตนา นภาพร 1
35 รัตนา เล็กสมบูรณ์ 1
36 เจริญพงษ์ แตรผ่องแผ้ว 1
37 สาร์ทจีน ภีระจันทร์ 1
38 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 1
39 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
40 ญาณินท์ สุขโต 1
41 เบญจภัค มิ่งขวัญ 1
42 อรัญญา มโนสร้อย 1
43 กรชนก บุญพอ 1
44 ปาจารีย์ ทองงอก 1
45 สุนีย์ จันทร์สกาว 1
46 นนทกรณ์ อุรโสภณ 1
47 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 1
48 นิธิมา สุทธิพันธุ์ 1
49 เกษสุดา จันดาพันธ์ 1
50 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 1
51 สุรชัย จูมพระบุตร 1
52 จรรยา อินทรหนองไผ่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 7
6 2550 4
7 2549 4
8 2548 2
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 1
12 2543 1
13 2540 3
14 2539 2
15 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2557
2 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
3 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
ปี พ.ศ. 2555
4 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและป้องกันการทำลายดีเอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
5 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ :
ปี พ.ศ. 2553
6 characterization and identification of potentially probiotic lactobacillus strains
7 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ ระบบนำส่งผ่านทางจมูก
8 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร curcuma of comosa Roxb
10 Emblica extract loaded niosome For whitening nano-cosmetics
11 Antimicrobial Activity of Some Vegetative Oils
12 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
13 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
14 การตั้งสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว จากน้ำส้มควันไม้
15 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันต้านออกซิเดชั่นและต้านจุลชีพของสารสกัดผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีสาน
ปี พ.ศ. 2550
16 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านออกซิเดชั่น และต้านจุลชีพของสารสกัดด้วยน้ำของเสี้ยวแดง
17 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดและพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
18 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบ้างชนิด
19 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนและเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
20 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชสมุนไพร Curcuma of comosa Roxb
21 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชพักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด และพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ
22 ฤทธิ์การปรับภูมิคุ้มกันของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบ้างชนิด
23 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2548
24 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2546
26 โครงการที่ 2 การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านแถบพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ต่อเซลเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมสองสายพันธุ์เพื่อเป็นการคัดเลือกสารที่ออกฤทธิ์กลุ่มไฟโตเอสโตรเจน
ปี พ.ศ. 2545
27 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2544
28 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
29 การตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและลักษณะการกระจายตัวของ integrin gycoprotein ในเนื่อมะเร็งเยื่อบุท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2540
30 การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างแบคเทอร์โอชินได้
31 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
32 การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2539
33 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรด์ ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา
34 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโบคลอไรด์