ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิโนรัตน์ กอบเดช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชิโนรัตน์, กอบเดช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงระบบติดตามทางเดินอนุภาคภายในหัววัดอลิซ เซิร์น
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในระบบติดตามภายในของหัววัดอลิซที่ปรับปรุงใหม่
3 การค้นหาจุดวิกฤตของคิวซีดีในการชนของไอออนหนักที่พลังงานสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการเกิดควาร์กกลูออนพลาสมาที่ในการทดลองALICE ที่ CERN (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาการเกิดควาร์กกลูออนพลาสมาที่ในการทดลอง ALICE ที่ CERN
6 การศึกษาการเกิดควาร์กกลูออนพลาสมาที่ในการทดลอง ALICE ที่ CERN
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของความแปลกต่อฟอร์มแฟกเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าของนิวคลีออน
ปี พ.ศ. 2553
8 ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาอะตอมพายออนิกโดยวิธีทางฟังก์ชันสเตอร์เมียน
ปี พ.ศ. 2545
10 การเผยแพร่ความรู้และการประเมินผลทาง internet
ปี พ.ศ. 2543
11 รายงานการวิจัยการศึกษาสถานภาพและทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทยปี 2542
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาสถานภาพ และทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ ในประเทศไทย ปี 2542
13 การศึกษาสถานภาพและทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทยปี 2542
14 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประเมินผลการเรียนผ่านทาง Internet
15 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประเมินผลการเรียนผ่านทาง Internet