ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิดหทัย เพชรช่วย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
2 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2553
3 การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
4 การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
5 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรผู้ปลูกพืชในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษาอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
6 การปรับปรุงระบบและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังกวัดอุบลราชธานี
7 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง :
8 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษาอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2539
9 พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของ คลอร์ไพริฟอส คาร์บาริลและอีโธเฟนพร็อกซ์ ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรแดง Moinamacrocopa Straus
10 พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของ คลอร์ไพริฟอส คาร์บาริล และอีโธเฟนพร็อกซ์ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรแดง Moina macrocopa Straus
11 พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของ คลอร์ไพริฟอส คาร์บาริล และอีโธเฟนพร็อกซ์ ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรแดง Moina macrocopa Straus