ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิดชม ฮิรางะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 11
2 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 10
3 สุขเกษม สิทธิพจน์ 7
4 วราภา มหากาญจนกุล 5
5 มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด 4
6 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 4
7 รัศมี ศุภศรี 4
8 พิศมัย ศรีชาเยช 3
9 กาญจนารัตน์ ทวีสุข 3
10 กรุณา วงษ์กระจ่าง 3
11 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
12 นันทนา แจ้งสุวรรณ์ 2
13 ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ 2
14 นายอรรณพ ทัศนอุดม 2
15 บุญเทียม พันธุ์เพ็ง 2
16 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 2
17 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 2
18 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 2
19 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
20 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 2
21 วิภา สุโรจนะเมธากุล 2
22 ณัฏฐินี อนันตโชค 1
23 สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ 1
24 วีณา นุกูลการ 1
25 นราพร พรหมไกรวร 1
26 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
27 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
28 สุภัคชนม์ คล่องดี 1
29 วรรณา อาจณรงค์ 1
30 ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 1
31 ปองทิพย์ สิทธิสาร 1
32 งามจิตร โล่วิทูร 1
33 ปวีณา (ศิลปอาชา) จิรัจฉริยากูล 1
34 สุวีณา จันทพิรักษ์ 1
35 กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี 1
36 พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 1
37 มัลลิกา ชมนาวัง 1
38 อภิญญา จุฑางกูร 1
39 วารุณี วารัญญานนท์ 1
40 เยาวดี คุปตะพันธ์ 1
41 สายพิณ มณีพันธ์ 1
42 นางสาวยศยา ทุริสุทธิ์ 1
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Ph.Dนางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี 1
44 น.ส.วราภรณ์ สกลไชย 1
45 (นักวิจัย) นางสาวงามจิตร โล่วิทูร 1
46 นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ 1
47 นางสังวาล รัตนตระกูล 1
48 นายไพฑรูย์ ฮั่นตระกูล 1
49 ธีระ ทองเผือก 1
50 ผศ.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า 1
51 รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย 1
52 นายสุพจน์ ชุติพันธ์ 1
53 นางนงนุช คำคง 1
54 อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 6
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 4
7 2549 8
8 2547 2
9 2545 1
10 2544 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก
2 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากพริกชี้ฟ้าสำหรับตลาดอินโดนีเซีย
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียน
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนและลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิทชนิดอ่อนตัว (Retort Pouch)
6 การสำรวจโซ่อุปทานของพริกชี้ฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
7 โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
10 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
13 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
14 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย
15 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
17 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไทยชนิดก้อน
18 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน
19 การยกระดับมาตรฐานยอไทย และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
20 ชุดโครงการ : การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
21 โครงการย่อย 1 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน
22 โครงการย่อยที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำยอบ้าน
23 การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน
ปี พ.ศ. 2547
24 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
25 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง""
ปี พ.ศ. 2545
26 นำผลไม้และน้ำผักชนิดผงดื่มทันที
ปี พ.ศ. 2544
27 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน