ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิดชนก เชิงเชาว์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิมล เขี้ยวแก้ว 7
2 ทวี ทองคำ 6
3 วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 4
4 ปราณี ทองคำ 4
5 คณิต ไข่มุกด์ 4
6 ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 4
7 วิธาดา สินประจักษ์ผล 4
8 อรทิพย์ เพ็ชรอุไร 4
9 เกษตรชัย และหีม 3
10 วิรินธร อักษรนิตย์ 3
11 มานพ จิตต์ภูษา 3
12 รอฮานา ซนีเย็ง 3
13 อำภา บุญช่วย 3
14 ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 3
15 บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล 3
16 ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร 3
17 อาฟีฟี ลาเต๊ะ 3
18 ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา 3
19 มัฮดี แวดราแม 3
20 อนันต์ ทิพยรัตน์ 2
21 อุสมาน สารี 2
22 จรูญ ตันสูงเนิน 2
23 อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย 2
24 หรรษา นิลวิเชียร 2
25 สุเทพ สันติวรานนท์ 2
26 สมชาติ จุลิรัชนีกร 2
27 นิดา วุฒิวัย 2
28 อนันต์ จิตต์จำนงค์ 2
29 ชูเกียรติ คุปตานนท์ 2
30 เจษฎา โมกขกุล 2
31 มาลี หังสพฤกษ์ 2
32 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
33 เบญจนาฏ ดวงจิโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2548 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2532 1
8 2531 1
9 2521 1
10 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2558
3 รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูสอนวิชาศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 การจัดการความรู้ชุมชน : เกลือหวานภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี
ปี พ.ศ. 2548
5 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
7 อิทธิพลการกวดวิชาที่มีต่อความตรงเชิงพยากรณ์และความยุติธรรมของแบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2532
8 การวิเคราะห์การเพิ่มค่า
ปี พ.ศ. 2531
9 การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีของริดจ์
ปี พ.ศ. 2521
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน