ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิดชนก เชิงเชาว์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิมล เขี้ยวแก้ว 7
2 ทวี ทองคำ 6
3 วิธาดา สินประจักษ์ผล 4
4 วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 4
5 คณิต ไข่มุกด์ 4
6 ปราณี ทองคำ 4
7 ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร 3
8 อำภา บุญช่วย 3
9 มานพ จิตต์ภูษา 3
10 ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา 2
11 ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 2
12 อาฟีฟี ลาเต๊ะ 2
13 อรทิพย์ เพ็ชรอุไร 2
14 มัฮดี แวดราแม 2
15 ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 2
16 จรูญ ตันสูงเนิน 2
17 เกษตรชัย และหีม 2
18 วิรินธร อักษรนิตย์ 2
19 รอฮานา ซนีเย็ง 2
20 บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล 2
21 อุสมาน สารี 2
22 มาลี หังสพฤกษ์ 2
23 เจษฎา โมกขกุล 2
24 ชูเกียรติ คุปตานนท์ 2
25 นิดา วุฒิวัย 2
26 หรรษา นิลวิเชียร 2
27 สมชาติ จุลิรัชนีกร 2
28 สุเทพ สันติวรานนท์ 2
29 อนันต์ จิตต์จำนงค์ 2
30 อนันต์ ทิพยรัตน์ 2
31 อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย 2
32 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
33 เบญจนาฏ ดวงจิโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2548 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2532 1
7 2531 1
8 2521 1
9 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2558
2 การจัดการความรู้ชุมชน : เกลือหวานภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี
3 รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูสอนวิชาศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
4 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
6 อิทธิพลการกวดวิชาที่มีต่อความตรงเชิงพยากรณ์และความยุติธรรมของแบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2532
7 การวิเคราะห์การเพิ่มค่า
ปี พ.ศ. 2531
8 การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีของริดจ์
ปี พ.ศ. 2521
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน