ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิดชนก วงศ์เครือ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชิดชนก วงศ์เครือ อารยา อริยา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง
2 อุปสงค์การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย
3 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ในตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
4 การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
5 การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ : กรณีศึกษา เทศบาลต.ป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
7 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
8 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนข้าวแต๋นจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
9 การจัดการผักปลอดสารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านท่าเดื่อ ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2547
10 การพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธีอารีมา = Building-material price index forecasting by ARIMA method / ชิดชนก วงศ์เครือ
11 การพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธีอารีมา