ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชานนท์ จันทรา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สานิตย์ จันทโร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญเรียง ขจรศิลป์ 7
2 พรทิพย์ ไชยโส 6
3 เรณุมาศ มาอุ่น 5
4 นฤมล ยุตาคม 4
5 พิกุล เอกวรางกูร 3
6 สุดารัตน์ สารสว่าง 3
7 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 3
8 อรพรรณ บุตรกตัญญู 2
9 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 2
10 วารุณี ลัภนโชคดี 2
11 เอกรัตน์ ศรีตัญญู 2
12 สิริพร ทิพย์คง 2
13 สายสมร ศรีสุขประเสริฐ 1
14 ศิริรัตน์ นีละคุปต์ 1
15 วิภารัตน์ มูสิกะเจริญ 1
16 นาตยา ปิลันธนานนท์ 1
17 ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ 1
18 สมถวิล ธนะโสภณ 1
19 จักรพงษ์ ผิวนวล 1
20 ศลิดดา จุติเวช 1
21 มธุรส จงชัยกิจ 1
22 ฤวลีย์ มณีรัตน์ 1
23 จิรนันท์ พึ่งกลั่น 1
24 ปฤศณี พจนา 1
25 Sanit Jantaro 1
26 อัมพร ม้าคนอง 1
27 ดารณี อุทัยรัตนกิจ 1
28 พัชรา วาณิชวศิน 1
29 ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 1
30 ชีพสุมน รังสยาธร 1
31 ชาญชัย ขันติศิริ 1
32 เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 1
33 รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ 1
34 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
35 นาทรพี ผลใหญ่ 1
36 ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 1
37 สมภพ สุวรรณรัฐ 1
38 สมจิตร วัฒนคุลัง 1
39 สิทธิกร สุมาลี 1
40 ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 7
6 2551 2
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครู
2 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
3 การศึกษา ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปรผันโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
4 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
5 ผลของการใช้เทคนิคเอสคิวอาร์คิวซีคิวในการแก้ปัญหาปลายเปิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
6 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2554
7 การประเมินความต้องการจำเป็นของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2
9 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "ความน่าจะเป็น" โดยการใช้สื่อประสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว" โดยการใช้สื่อประสมโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
12 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น
13 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
14 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
15 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร
16 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
17 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2 กรุงเทพมหานคร
18 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2551
19 การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนิทยาศาสตร์ตามรูปแบบแนวทาง สสวท. และรูปแบบที่หลากหลาย
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ร้อยละ” ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบปกติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา 158222 ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ 1 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
22 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2)
ปี พ.ศ. 2542
23 การวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินศักยภาพของระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่จากคอนเดนเสทและแฟลชสตีม กรณีศึกษา : กระบวนการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ของบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)