ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาติ เจียมไชยศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล เจียมไชยศรี 9
2 จีมา ศรลัมพ์ 4
3 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 3
4 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 3
5 นางประภาชื่น คงสินธ์ 2
6 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 2
7 ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 1
8 วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 1
9 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
10 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ 1
11 สุชาติ เหลืองประเสริฐ 1
12 นายเจริญ ปานันท์ 1
13 นายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 1
14 นางสาวประภาชื่น จันทไช้ 1
15 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 1
16 วิชา นิยม 1
17 กิติชัย รัตนะ 1
18 ฉัตรดนัย จิระเดชะ 1
19 เอกชัย การุณสถิตย์ชัย 1
20 ชยวิทย์ สุวรรณภักดี 1
21 กิ่งกมล สุดสิงขรณ์ 1
22 นางสาวธนิดา ภักดี 1
23 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สุข 1
24 นายตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 1
25 อัมไพวรรณ พุกประเสริฐ 1
26 สุนทรี ปัสนานนท์ 1
27 สัณฐิติ แก้วศรี 1
28 สัญญา แต่งศรี 1
29 ภัทรมาศ เทียมเงิน 1
30 กิตติกุล สารสุวรรณ 1
31 ธนพล เกษมศรีธนาวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 5
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 2
7 2551 2
8 2550 7
9 2549 2
10 2547 1
11 2546 1
12 2544 1
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนความเข้มข้นต่ำในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2557
2 การสาธิตเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ถังปฏิกรณ์เยื่อกรองและระบบเอเอสร่วมกับการกรองด้วยเยื่อกรอง
ปี พ.ศ. 2556
3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น
4 โครงการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
5 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
6 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
7 โครงการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำคลองพานทอง
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาความเหมาะสมของการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร
9 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย
10 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
11 การนำน้ำชะขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชบนพื้นที่ฝังกลบ
ปี พ.ศ. 2554
12 การประเมินการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่ฝั่งกลบมูลฝอยชุมชน ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น
13 การลดศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนจากมูลฝอยโดยถังปฏิกิริยาชะมูลฝอย
ปี พ.ศ. 2553
14 การประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อหมักรางไร้อากาศร่วมกับบึงประดิษฐ์
15 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่เสถียร ด้วยกระบวนการตกตะกอนเคมีและการกรอง
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษากลไกและดัชนีบ่งชี้การอุดตันของเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับ ในการเพิ่มศักยภาพของการนำน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
17 การปลอดปล่อยก๊าซมีเทน และสารอินทรีย์ระเหยจากมูลฝอยใหม่และมูลฝอยเก่าในพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและกองมูลฝอยกลางแจ้ง
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย
19 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซีย
20 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย
21 การบำบัดและใช้ประโยชน์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดขั้นที่สองจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษโดยดินที่มีการปลูกพืช
22 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยการดูดติดผิวด้วยถ่านกัมมันต์แบบเกร็ดและฟิล์มชีวภาพในระบบผลิตน้ำประปาแบบชั้นกรองตัวกลางลอย
23 การปรับเสถียรมูลฝอยและใช้ประโยชน์มูลฝอยที่ปรับเสถียรแล้วในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยในระบบฝังกลบด้วยวิธีการเติมอากาศ
24 การนำพลาสติกจากกองมูลฝอยกลางแจ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2549
25 การฟื้นฟูพื้นที่กำจัดมูลฝอยไทรน้อยและประเมินศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
26 การใช้ประโยชน์ตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียในแปลงปลูกพืชผักสวนครัว
ปี พ.ศ. 2547
27 การวิจัยและพัฒนาการทำปุ๋ยจากขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
28 Sustainable Solid Waste Landfill Management in Asia.
ปี พ.ศ. 2544
29 Sustainable Solid Waste Landfill Management in Asia.