ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาติ ทีฆะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sukhachiradet T.
- ศราวุธ เถาว์โท
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบกลิ้งโดยใช้เทคนิคการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2559
2 Effect of hydroxyapatite:fibroin ratio on hydroxyapatite/fibroin/chitosan porous scaffold characteristics
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้ เขต 8
ปี พ.ศ. 2552
4 การเผยแพร่คุณภาพสินค้า OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี : การพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
5 การเผยแพร่คุณภาพสินค้า OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
6 การผลิตสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ ในรูปแบบซีดีรอมสื่อผสม
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้ เขต 8
8 การเผยแพร่คุณภาพสินค้า OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี : การพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
9 ปรากฏการณ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นในโพรงสั่นพ้อง แบบวงแหวนใยแก้วนำแสง
ปี พ.ศ. 2546
10 การเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์จำแนกประเภท