ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาตรี นาคะกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2553 18
3 2552 12
4 2551 6
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 5
8 2530 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์โครงการศูนย์ประชุมเอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2 ทัศนคติของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจความต้องการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2553
4 การประเมินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2553
5 การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6 การประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู
7 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ
8 การจัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 การสำรวจความคิดเห็นของประชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับผลกระทบในการสร้างอาคาร เพื่อใช้ในการค้าปลีกค้าส่งเพื่อการพาณิชย์
11 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
12 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
13 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
14 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
15 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย
16 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
17 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
18 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
19 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
20 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2552
21 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู
22 การประชุมสัมมนาสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 24
23 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
24 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
25 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบในการสร้างอาคารเพื่อใช้ค้าปลีกค้าส่งและเพื่อการพาณิชย์ (UD - TOWN)
26 โครงการสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว อุดรธานี หนองคาย และเลย ประจำปี 2552 (3 อิ่ม อิ่มตา อิ่มบุญ อิ่มใจ)
27 โครงการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
28 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สนับสนุนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2552
29 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี และ Cityzen surveys
30 โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี (Skill mapping)
31 การประเมินความพึงพอใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552
32 โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม และการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ระยะที่ 3 (เขื่อนอุบลรัตน์)
ปี พ.ศ. 2551
33 การสรุปและประเมินผล การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้านประจำปี 2551 (ทสม.)
34 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล
35 การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Survey)
36 การใช้พลังงานจังหวัดหนองคาย
37 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2551
38 การใช้พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2550
39 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล
40 การติดตามและประเมินผลโครงการประชาศึกษาลุมชนสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2549
41 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
42 ประเมินโครงการจัดตั้งเครืออข่ายองค์ความรู้มุ่งสู่การเป็น Knowledge - based OTOP
43 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร จังหวัดอุดรธนี หนองคาย และหนองบัวลำภู
44 กราประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2548
45 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
46 โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
47 การติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน S.M.L จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี
48 กระบวนการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ชุดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี )
49 โครงการกำหนดโจทย์การวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี ( ชุดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ )
ปี พ.ศ. 2530
50 การวิเคราะห์ตัวประกอบแววความเป็นครูตามการรับรู้ ของนักการศึกษาชั้นนำและครูดีเด่น