ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญเดช หรูอนันต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 97
2 Amporn Poyai 32
3 นิธิ อัตถิ 31
4 Charndet Hruanun 28
5 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 26
6 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 23
7 วิน บรรจงปรุ 19
8 จักรพงศ์ ศุภเดช 17
9 นริชพันธ์ เป็นผลดี 16
10 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 15
11 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 14
12 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 13
13 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 13
14 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 13
15 Wutthinan Jeamsaksiri 12
16 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 11
17 ศุภนิจ พรธีระภัทร 11
18 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 11
19 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 9
20 การุณ แซ่จอก 9
21 Nithi Atthi 9
22 Win Bunjongpru 8
23 อภิรักษ์ ผันเขียว 8
24 จิติ หนูแก้ว 7
25 อนุชา เรืองพานิช 7
26 Chana Leepattarapongpan 6
27 มนตรี แสนละมูล 6
28 Opas Trithaveesak 5
29 Toempong Phetchakul 5
30 Naritchaphan Penpondee 5
31 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 5
32 Jakrapong Supadech 5
33 ธวัชชัย คำศรี 5
34 นิมิต สมหวัง 5
35 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 4
36 ธงชัย ธงวิจิตรมณี 4
37 Suwat Sopitpan 4
38 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 4
39 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 4
40 Ekalak Chaowicharat 4
41 Sitthisuntorn Supothina 4
42 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
43 ไพบูลย์ ขอมเดช 4
44 Charndet Hruanan 4
45 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
46 พุทธพล เพ็งพัด 4
47 Putapon Pengpad 4
48 ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา 3
49 อภิชาติ สังข์ทอง 3
50 Nipapan Klunngien 3
51 คมสัน บุณยวณิชย์ 3
52 อุดม เตชะกิจขจร 3
53 Arckom Srihapat 3
54 Jirawat Jantawong 3
55 Apirak Pankiew 3
56 อาคม ศรีหาเพท 3
57 สุรพันธ์ ทองรังสี 2
58 กฤษฏา เสียงแจ้ว 2
59 พรพิมล ศรีทองคำ 2
60 เจริญมิตร วรเดช 2
61 Pavan Siamchai 2
62 กฤษณพงศ์ กีรติกร 2
63 Awirut Srisuwan 2
64 ชำนาญ ปัญญาใส 2
65 Weera Phengan 2
66 อรพรรณ ทองสุข 2
67 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
68 กรรณิกา อุประโคตร 2
69 Apichart Sungthong 2
70 ธวัชชัย สุวรรณคำ 2
71 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 2
72 Jiti Nukeaw 2
73 รติพร มั่นพรหม 2
74 Karoon Saejok 2
75 ภาวัน สยามชัย 2
76 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 2
77 Suwat Sophitpan 2
78 Anucha Ruangphanit 2
79 Chuckaphun Aramphongphun 2
80 Phaiboon Khomdet 2
81 On-uma Nimittrakoolchai 2
82 Onuma Nimittrakoolchai 2
83 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 2
84 สมพงษ์ เจริญกิจ 1
85 รัตนพันธุ์ นพเก้า 1
86 โกวิท โซวสุวรรณ 1
87 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
88 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 1
89 เติมพงษ เพ็ชรกูล 1
90 Oraphan Thongsook 1
91 สมชาย มีรอด 1
92 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
93 วิจิตร ธรานนท์ 1
94 ศิโรรุจ ปินอิน 1
95 สุวรรณ ยานุวงศ์ 1
96 เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ 1
97 กฤษณะ ช่องศรี 1
98 Udom Techakijkajorn 1
99 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
100 พรภพ นัยเนตร 1
101 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
102 Wisut Titiroongruang 1
103 Rungtawee Piyananjaratsri 1
104 Charndet Hru-anun 1
105 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
106 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
107 ดนุ พรหมมินทร์ 1
108 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
109 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
110 Nutthaphat Thornyanadacha 1
111 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
112 วรากร เจริญสุข 1
113 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
114 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
115 รังสรรค์ เมืองเหลือ 1
116 Rangson Muanghlua 1
117 นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา 1
118 Patcharaporn Yanpirat 1
119 S. Khunkhao 1
120 N. Phongphanchantra 1
121 Peerapong Triyacharoen 1
122 Ratiporn Manpom 1
123 วีระ เพ็งจันทร์ 1
124 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
125 K. Saeteaw 1
126 Oraphan Thongsuk 1
127 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
128 Paweena Dulyaseree 1
129 พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 1
130 Nimit Somwang 1
131 สรายุทธ วิศวแสวงสุข 1
132 ประภาพรรณ วิภาตวิทย์ 1
133 Praphaphan Wipatawit 1
134 ปัญญากร โสตทิพย์ 1
135 Thanasan Chanloi 1
136 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
137 Montree Saenlamool 1
138 ปริญญา พันธ์พรม 1
139 P. Panprom 1
140 Kittipong Limwichean 1
141 Panruthai Duagnum 1
142 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
143 Nithi Aiithi 1
144 ภาวศุทธิ แสงดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 9
3 2552 6
4 2551 40
5 2550 36
6 2549 5
7 2547 1
8 2546 2
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
3 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
4 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
5 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
6 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
7 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
8 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
9 อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าไร้สายในรถยนต์โดยโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
10 ผลของระยะเบี่ยงเบนและความกว้างการฉีดพาหะต่อความไวของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
12 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
13 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
14 Substrate Bias Effects on Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) in Short Channel NMOS FETs
15 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
16 อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดตัวต้านทานแม่เหล็กแบบฟิล์มบาง NiFe หนึ่งชั้น
ปี พ.ศ. 2551
17 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
18 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
19 รายงานฉบับสมบูรณ์ การสร้างชั้นฟิล์มโลหะ Al-alloy สำหรับทดสอบกระบวนผลิต การเชื่อมต่อลวดตัวนำในโรงงาน IC packaging
20 การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์
21 กระบวนการสร้างชั้นลายวงจรเพื่อผลิตอุปกรณ์หน่วยความจำของโครงการ ASTRI-2
22 TMEC Operation Report System V1.0
23 การสร้างชั้นฟิล์มบางซิลิคอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไอสารเคมีในสภาวะความดันต่ำสำหรับการทดลองโมดูลคอนแทก
24 TMEC Runcard System V1.0
25 การสร้างส่วนเชื่อมต่อของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือดด้วยกระบวนการถ่ายย่อแบบ
26 สูตรการเลือกกัดคุณภาพสูงระหว่างซิลิคอนไดออกไซด์กับซิลิคอนสำหรับเครื่องกัดแบบ RIE
27 การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
28 การหาตำแหน่งตัวซ้อนทับบนชั้นลายวงจรจากการออกแบบและการตรวจสอบการซ้อนทับของชั้นลายวงจรด้วยลายเวอร์เนียร์
29 การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดตัวต้านทานเทอร์มิสเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กโตรเลสเพลทติ้ง (Electroless Plating)
30 การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025
31 ชุดอุปกรณ์ทดสอบพร้อมวิธีการวัดและเทคนิควิเคราะห์อุปกรณ์ตรวจจับความดัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
32 ถุงมือป้องกันสารเคมีที่ทำความสะอาดตนเองได้
33 การสร้างไมโครสเกลบนแผ่นกระจกเพื่อใช้สำหรับวัดขนาดวัตถุภายในกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
34 การกำหนดขนาดของลายวงจรบนกระจกต้นแบบด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนทางแสง
35 กระบวนการเปิดหน้าชิป IC
36 ต้นแบบการลอกชั้นของชิปไอซี
37 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีน้ำยาไวแสงเป็นชั้นป้องกัน
38 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นชั้นป้องกัน
39 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
40 การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl
41 การศึกษาและพัฒนาการถ่ายแบบลายวงจรสามมิติโดยใช้ฟิล์มใสเป็นต้นแบบ
42 รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน
43 ต้นแบบกระบวนการบรรจุภัณฑ์ของหัวตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
44 ผลกระทบของต้นแบบลายวงจรแบบฟิล์มใสต่อคุณภาพของลายวงจร
45 การสร้างลวดลายทดสอบค่าดัชนีการสะท้อนของแสงบนชั้นฟิล์มอลูมินัมด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
46 การลดรอยขีดข่วนและปรับความขรุขระบนผิวแผ่นซิลิกอนด้วยเคมี
47 วงจรวัดค่าความต้านทานแบบ 2 อินพุท
48 วงจรแสดงระดับอุณหภูมิ
49 กระบวนการถ่ายย่อแบบลายวงจรสำหรับแมกนีโตทรานซิสเตอร์ พี เอ็น พี หลังกระบวนการสร้างชั้นโลหะ
50 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
51 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
52 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
53 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
54 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
55 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
56 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
57 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
58 A Comparison of One-step Lithography by using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique
59 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
60 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยนค่าพลังงานในการฉายแสง
61 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบความหนาชั้นฟิล์มหลายระดับ
62 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบชนิดเกรย์สเกล
63 การออกแบบตัวจับกระจกต้นแบบสำหรับใช้ในอ่างสารเคมี
64 อภิธานศัพท์การออกแบบและผลิตวงจรรวม
65 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสร้าง ความต้านทานเชิงแผ่นของโพลีรีซีสเตอร์ บนอุปกรณ์ตรวจจับความดันเชิงผิว
66 ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูล แสดงผลและวัดความเร็วลมช่องดูดอากาศออกของตู้ปฏิบัติการสารเคมี
67 การสร้างเกตออกไซด์สําหรับกระบวนการผลิต CMOS ระดับ 0.8 ไมโครเมตร
68 ระบบวัดสำหรับการศึกษาความไวและความละเอียดในการวัดความเป็นกรด-เบสของหัววัดแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
69 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิช่วง 25 degree-C – 150 degree-C
70 การศึกษาผลของอัตราการกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วย SC1 ต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเชิงแผ่น สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
71 การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
72 การสร้างต้นแบบลายวงจรเพื่อสร้าง Micropallette สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหัวอ่านฮาร์ดไดร์ฟ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
73 การออกแบบกระจกต้นแบบขนาดใหม่ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
74 กล่องใส่ Regulator และ Exhaust gauge ในตู้ Manual Wet Bench
75 อุปกรณ์กรองแสงฟิล์มบางนาโนคริสตัลอินเดียมออกซีไนไตรด์
76 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
77 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิ -50 C ถึง 150 C
78 แมกนีโตทรานซิสเตอร์สามขา
79 กระบวนการถ่ายย่อแบบ และ Alignment Mark เพื่อสร้างชั้นตัวนำของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
80 การพัฒนากระบวนการ Encapsulation สำหรับวาง Slider ลงบน TIP สำหรับกระบวนการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
81 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
82 กระบวนการถ่ายย่อแบบลายวงจรสำหรับแมกนีโตทรานซิสเตอร์ พี เอ็น พี ก่อนกระบวนการสร้างชั้นโลหะ
83 เทคนิคการยิงฝังประจุที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างซีมอสขนาด
84 หัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
85 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ สำหรับ Memory Device
86 กระบวนการผลิต ISFET
87 ายงานฉบับสมบูรณ์การวัดคุณสมบัติเฉพาะของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
88 กระบวนการสร้าง Alignment Layer ของสายการผลิต Magnetic Sensor
89 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ด้านหลัง ของสายการผลิต pressure sensor
90 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ เพื่อสร้างโพลีซิลิกอนเมมเบรนของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
91 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ของสายการผลิต pressure sensor
92 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
93 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
94 การวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องอัตโนมัติอิลลิปโซมิเตอร์ใช้ในกระบวนการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์
95 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
96 การยิงฝังประจุอาร์ซินิกส์สำหรับสร้างซอสเดรนที่เหมาะสมในกระบวนการสร้าง 0.8 um NMOS
97 ผลของการปรับเปลี่ยน มุมเบี่ยงเบน การหมุน และสเตปการหมุน ในกระบวนการยิงฝังประจุ
ปี พ.ศ. 2547
98 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
ปี พ.ศ. 2546
99 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
100 การใช้โปรแกรม TSUPREM-4 & MEDICI ช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตวงจรรวม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
101 The vertical MSM diamond X-ray detector
102 A disposable polydimethylsiloxane (PDMS) microdevices for DNA amplification with low power consumption
103 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
104 P-buried region effects on breakdown voltage of NPT-TIGBT structure
105 UV-enhanced photodetector with nanocrystalline-TiO2 thin film via CMOS compatible process
106 An in-line contact configuration for the Hall sensor device
107 MSM Diamond UV detector
108 Trimming lithography part I: The alternative technology for sub-resolution and sub-wavelength patterning
109 The effects of fluorine ion implantation on acrylic resin denture base
110 The low power 3D-magnetotransistor based on CMOS technology
111 The deflection length and emitter width on sensitivity of magnetotransistor
112 The study on the effect of multi-level exposure technique to fabricate air bearing surface microstructure
113 Trimming lithography part II: An effect of trimming distance to the sub-resolution pattern quality
114 Design and fabrication of diffractive phase element for minimizing the focusing spot size beyond diffraction limit
115 Effect of Base Width and Implantation Dose on Performance of 3-Terminal Magnetotransistor
116 Effect of temperature to characteristics of polysilicon based surface micromachining piezoresistive pressure sensor
117 Characteristics of silicon thin film thermistors
118 Fabrication of eyepieces lenses scale for optical microscope
119 Effect of exposure energy, focus range, and surface reflection on the photolithography process of contact hole patterning
120 Merged three-terminal magnetotransistor based on the carrier recombination - deflection effect
121 The innovative AlN-ISFET based pH sensor
122 The low power magnetotransistor based on the CMOS technology
123 Magnetotransistor based on the carrier recombination-deflection effect
124 Oxygen control on nanocrystal-AION films by reactive gas-timing technique R.F. magnetron sputtering and annealing effect