ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญเดช หรูอนันต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 97
2 Amporn Poyai 32
3 นิธิ อัตถิ 31
4 Charndet Hruanun 28
5 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 26
6 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 23
7 วิน บรรจงปรุ 19
8 จักรพงศ์ ศุภเดช 17
9 นริชพันธ์ เป็นผลดี 16
10 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 15
11 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 14
12 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 13
13 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 13
14 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 13
15 Wutthinan Jeamsaksiri 12
16 ศุภนิจ พรธีระภัทร 11
17 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 11
18 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 11
19 การุณ แซ่จอก 9
20 Nithi Atthi 9
21 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 9
22 อภิรักษ์ ผันเขียว 8
23 Win Bunjongpru 8
24 อนุชา เรืองพานิช 7
25 จิติ หนูแก้ว 7
26 มนตรี แสนละมูล 6
27 Chana Leepattarapongpan 6
28 นิมิต สมหวัง 5
29 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 5
30 ธวัชชัย คำศรี 5
31 Opas Trithaveesak 5
32 Toempong Phetchakul 5
33 Jakrapong Supadech 5
34 Naritchaphan Penpondee 5
35 ไพบูลย์ ขอมเดช 4
36 พุทธพล เพ็งพัด 4
37 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 4
38 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 4
39 Putapon Pengpad 4
40 ธงชัย ธงวิจิตรมณี 4
41 Suwat Sopitpan 4
42 Ekalak Chaowicharat 4
43 Charndet Hruanan 4
44 Sitthisuntorn Supothina 4
45 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 4
46 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
47 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
48 อาคม ศรีหาเพท 3
49 Apirak Pankiew 3
50 คมสัน บุณยวณิชย์ 3
51 Jirawat Jantawong 3
52 Arckom Srihapat 3
53 Nipapan Klunngien 3
54 อภิชาติ สังข์ทอง 3
55 ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา 3
56 อุดม เตชะกิจขจร 3
57 Onuma Nimittrakoolchai 2
58 Anucha Ruangphanit 2
59 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 2
60 ภาวัน สยามชัย 2
61 Chuckaphun Aramphongphun 2
62 On-uma Nimittrakoolchai 2
63 ธวัชชัย สุวรรณคำ 2
64 สุรพันธ์ ทองรังสี 2
65 เจริญมิตร วรเดช 2
66 กฤษฏา เสียงแจ้ว 2
67 กฤษณพงศ์ กีรติกร 2
68 พรพิมล ศรีทองคำ 2
69 Pavan Siamchai 2
70 Phaiboon Khomdet 2
71 Awirut Srisuwan 2
72 อรพรรณ ทองสุข 2
73 กรรณิกา อุประโคตร 2
74 Apichart Sungthong 2
75 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 2
76 ชำนาญ ปัญญาใส 2
77 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
78 Suwat Sophitpan 2
79 Weera Phengan 2
80 รติพร มั่นพรหม 2
81 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 2
82 Jiti Nukeaw 2
83 Karoon Saejok 2
84 Panruthai Duagnum 1
85 P. Panprom 1
86 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
87 Montree Saenlamool 1
88 Kittipong Limwichean 1
89 ปริญญา พันธ์พรม 1
90 Nithi Aiithi 1
91 นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา 1
92 Patcharaporn Yanpirat 1
93 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
94 N. Phongphanchantra 1
95 S. Khunkhao 1
96 พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 1
97 Nimit Somwang 1
98 ภาวศุทธิ แสงดี 1
99 ศิโรรุจ ปินอิน 1
100 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
101 สุวรรณ ยานุวงศ์ 1
102 เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ 1
103 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 1
104 กฤษณะ ช่องศรี 1
105 สมชาย มีรอด 1
106 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
107 Praphaphan Wipatawit 1
108 สรายุทธ วิศวแสวงสุข 1
109 ปัญญากร โสตทิพย์ 1
110 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
111 รังสรรค์ เมืองเหลือ 1
112 Thanasan Chanloi 1
113 ประภาพรรณ วิภาตวิทย์ 1
114 วีระ เพ็งจันทร์ 1
115 ดนุ พรหมมินทร์ 1
116 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
117 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
118 Nutthaphat Thornyanadacha 1
119 Udom Techakijkajorn 1
120 วรากร เจริญสุข 1
121 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
122 วิจิตร ธรานนท์ 1
123 สมพงษ์ เจริญกิจ 1
124 รัตนพันธุ์ นพเก้า 1
125 โกวิท โซวสุวรรณ 1
126 Oraphan Thongsook 1
127 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
128 เติมพงษ เพ็ชรกูล 1
129 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
130 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
131 Oraphan Thongsuk 1
132 K. Saeteaw 1
133 Paweena Dulyaseree 1
134 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
135 Peerapong Triyacharoen 1
136 Ratiporn Manpom 1
137 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
138 Rungtawee Piyananjaratsri 1
139 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
140 พรภพ นัยเนตร 1
141 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
142 Wisut Titiroongruang 1
143 Charndet Hru-anun 1
144 Rangson Muanghlua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 9
3 2552 6
4 2551 40
5 2550 36
6 2549 5
7 2547 1
8 2546 2
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
3 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
4 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
5 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
6 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
7 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
8 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
9 อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าไร้สายในรถยนต์โดยโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
10 ผลของระยะเบี่ยงเบนและความกว้างการฉีดพาหะต่อความไวของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
12 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
13 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
14 Substrate Bias Effects on Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) in Short Channel NMOS FETs
15 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
16 อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดตัวต้านทานแม่เหล็กแบบฟิล์มบาง NiFe หนึ่งชั้น
ปี พ.ศ. 2551
17 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
18 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
19 รายงานฉบับสมบูรณ์ การสร้างชั้นฟิล์มโลหะ Al-alloy สำหรับทดสอบกระบวนผลิต การเชื่อมต่อลวดตัวนำในโรงงาน IC packaging
20 การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์
21 กระบวนการสร้างชั้นลายวงจรเพื่อผลิตอุปกรณ์หน่วยความจำของโครงการ ASTRI-2
22 TMEC Operation Report System V1.0
23 การสร้างชั้นฟิล์มบางซิลิคอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไอสารเคมีในสภาวะความดันต่ำสำหรับการทดลองโมดูลคอนแทก
24 TMEC Runcard System V1.0
25 การสร้างส่วนเชื่อมต่อของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือดด้วยกระบวนการถ่ายย่อแบบ
26 สูตรการเลือกกัดคุณภาพสูงระหว่างซิลิคอนไดออกไซด์กับซิลิคอนสำหรับเครื่องกัดแบบ RIE
27 การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
28 การหาตำแหน่งตัวซ้อนทับบนชั้นลายวงจรจากการออกแบบและการตรวจสอบการซ้อนทับของชั้นลายวงจรด้วยลายเวอร์เนียร์
29 การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดตัวต้านทานเทอร์มิสเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กโตรเลสเพลทติ้ง (Electroless Plating)
30 การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025
31 ชุดอุปกรณ์ทดสอบพร้อมวิธีการวัดและเทคนิควิเคราะห์อุปกรณ์ตรวจจับความดัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
32 ถุงมือป้องกันสารเคมีที่ทำความสะอาดตนเองได้
33 การสร้างไมโครสเกลบนแผ่นกระจกเพื่อใช้สำหรับวัดขนาดวัตถุภายในกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
34 การกำหนดขนาดของลายวงจรบนกระจกต้นแบบด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนทางแสง
35 กระบวนการเปิดหน้าชิป IC
36 ต้นแบบการลอกชั้นของชิปไอซี
37 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีน้ำยาไวแสงเป็นชั้นป้องกัน
38 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นชั้นป้องกัน
39 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
40 การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl
41 การศึกษาและพัฒนาการถ่ายแบบลายวงจรสามมิติโดยใช้ฟิล์มใสเป็นต้นแบบ
42 รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน
43 ต้นแบบกระบวนการบรรจุภัณฑ์ของหัวตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
44 ผลกระทบของต้นแบบลายวงจรแบบฟิล์มใสต่อคุณภาพของลายวงจร
45 การสร้างลวดลายทดสอบค่าดัชนีการสะท้อนของแสงบนชั้นฟิล์มอลูมินัมด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
46 การลดรอยขีดข่วนและปรับความขรุขระบนผิวแผ่นซิลิกอนด้วยเคมี
47 วงจรวัดค่าความต้านทานแบบ 2 อินพุท
48 วงจรแสดงระดับอุณหภูมิ
49 กระบวนการถ่ายย่อแบบลายวงจรสำหรับแมกนีโตทรานซิสเตอร์ พี เอ็น พี หลังกระบวนการสร้างชั้นโลหะ
50 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
51 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
52 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
53 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
54 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
55 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
56 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
57 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
58 A Comparison of One-step Lithography by using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique
59 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
60 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยนค่าพลังงานในการฉายแสง
61 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบความหนาชั้นฟิล์มหลายระดับ
62 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบชนิดเกรย์สเกล
63 การออกแบบตัวจับกระจกต้นแบบสำหรับใช้ในอ่างสารเคมี
64 อภิธานศัพท์การออกแบบและผลิตวงจรรวม
65 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสร้าง ความต้านทานเชิงแผ่นของโพลีรีซีสเตอร์ บนอุปกรณ์ตรวจจับความดันเชิงผิว
66 ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูล แสดงผลและวัดความเร็วลมช่องดูดอากาศออกของตู้ปฏิบัติการสารเคมี
67 การสร้างเกตออกไซด์สําหรับกระบวนการผลิต CMOS ระดับ 0.8 ไมโครเมตร
68 ระบบวัดสำหรับการศึกษาความไวและความละเอียดในการวัดความเป็นกรด-เบสของหัววัดแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
69 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิช่วง 25 degree-C – 150 degree-C
70 การศึกษาผลของอัตราการกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วย SC1 ต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเชิงแผ่น สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
71 การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
72 การสร้างต้นแบบลายวงจรเพื่อสร้าง Micropallette สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหัวอ่านฮาร์ดไดร์ฟ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
73 การออกแบบกระจกต้นแบบขนาดใหม่ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
74 กล่องใส่ Regulator และ Exhaust gauge ในตู้ Manual Wet Bench
75 อุปกรณ์กรองแสงฟิล์มบางนาโนคริสตัลอินเดียมออกซีไนไตรด์
76 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
77 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิ -50 C ถึง 150 C
78 แมกนีโตทรานซิสเตอร์สามขา
79 กระบวนการถ่ายย่อแบบ และ Alignment Mark เพื่อสร้างชั้นตัวนำของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
80 การพัฒนากระบวนการ Encapsulation สำหรับวาง Slider ลงบน TIP สำหรับกระบวนการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
81 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
82 กระบวนการถ่ายย่อแบบลายวงจรสำหรับแมกนีโตทรานซิสเตอร์ พี เอ็น พี ก่อนกระบวนการสร้างชั้นโลหะ
83 เทคนิคการยิงฝังประจุที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างซีมอสขนาด
84 หัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
85 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ สำหรับ Memory Device
86 กระบวนการผลิต ISFET
87 ายงานฉบับสมบูรณ์การวัดคุณสมบัติเฉพาะของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
88 กระบวนการสร้าง Alignment Layer ของสายการผลิต Magnetic Sensor
89 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ด้านหลัง ของสายการผลิต pressure sensor
90 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ เพื่อสร้างโพลีซิลิกอนเมมเบรนของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
91 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ของสายการผลิต pressure sensor
92 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
93 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
94 การวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องอัตโนมัติอิลลิปโซมิเตอร์ใช้ในกระบวนการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์
95 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
96 การยิงฝังประจุอาร์ซินิกส์สำหรับสร้างซอสเดรนที่เหมาะสมในกระบวนการสร้าง 0.8 um NMOS
97 ผลของการปรับเปลี่ยน มุมเบี่ยงเบน การหมุน และสเตปการหมุน ในกระบวนการยิงฝังประจุ
ปี พ.ศ. 2547
98 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
ปี พ.ศ. 2546
99 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
100 การใช้โปรแกรม TSUPREM-4 & MEDICI ช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตวงจรรวม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
101 The vertical MSM diamond X-ray detector
102 A disposable polydimethylsiloxane (PDMS) microdevices for DNA amplification with low power consumption
103 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
104 P-buried region effects on breakdown voltage of NPT-TIGBT structure
105 UV-enhanced photodetector with nanocrystalline-TiO2 thin film via CMOS compatible process
106 An in-line contact configuration for the Hall sensor device
107 MSM Diamond UV detector
108 Trimming lithography part I: The alternative technology for sub-resolution and sub-wavelength patterning
109 The effects of fluorine ion implantation on acrylic resin denture base
110 The low power 3D-magnetotransistor based on CMOS technology
111 The deflection length and emitter width on sensitivity of magnetotransistor
112 The study on the effect of multi-level exposure technique to fabricate air bearing surface microstructure
113 Trimming lithography part II: An effect of trimming distance to the sub-resolution pattern quality
114 Design and fabrication of diffractive phase element for minimizing the focusing spot size beyond diffraction limit
115 Effect of Base Width and Implantation Dose on Performance of 3-Terminal Magnetotransistor
116 Effect of temperature to characteristics of polysilicon based surface micromachining piezoresistive pressure sensor
117 Characteristics of silicon thin film thermistors
118 Fabrication of eyepieces lenses scale for optical microscope
119 Effect of exposure energy, focus range, and surface reflection on the photolithography process of contact hole patterning
120 Merged three-terminal magnetotransistor based on the carrier recombination - deflection effect
121 The innovative AlN-ISFET based pH sensor
122 The low power magnetotransistor based on the CMOS technology
123 Magnetotransistor based on the carrier recombination-deflection effect
124 Oxygen control on nanocrystal-AION films by reactive gas-timing technique R.F. magnetron sputtering and annealing effect