ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ธนาวดี ลี้จากภัย 4
3 วัลลภา อรุณไพโรจน์ 3
4 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
6 พาคินทร์ เจริญทิพย์ 2
7 สาธินี ศิริวัฒน์ 2
8 สมชาย ดารารัตน์ 2
9 จุฑากานต์ บุญมี 2
10 กุลธิดา นิเวศอนันต์กุล 2
11 สุกานดา ปานศรี 2
12 นิชนันท์ ชวนชื่น 2
13 ฒาลิศา เนียมมณี 1
14 สุรภี เบญจปัญญาวงศ์ 1
15 น้ำเงิน จันทรมณี 1
16 ทุติยาภรณ์ สุดาจิต 1
17 สกุลรัตน์ พุกกะวรรณะ 1
18 วิโรจน์ ประเทืองสวัสดิ์ 1
19 สิริกุล วัฒนานนท์กิจ 1
20 จันทรนาถ พลชำนิ 1
21 สุดารัตน์ โรจน์ศิริลาวัณย์ 1
22 พัชรวิภา ใจจักรคำ 1
23 ภัทรา ศรีสุทธิวรกุล 1
24 กิติภัทร ลิ้มประเสริฐ 1
25 กุลกานต์ ชูชัยยะ 1
26 จันทิมา สกุลพานิชัย 1
27 เจษฎา บูรณ์ประเสริฐ 1
28 ไพฑูรย์ ทวีรุจิโรจน์ 1
29 ปิยรัตน์ หมื่นศรีชัย 1
30 กัญญา ม่วงแก้ว 1
31 วีระพงษ์ พรประสาทผล 1
32 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
33 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 1
34 สุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร 1
35 สมใจ เพ็งปรีชา 1
36 สุนทรี อยู่สถาน 1
37 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ 1
38 นาวิน เนสุสินธุ์ 1
39 กิตติกานต์ กุแก้ว 1
40 อุรัจฉวี อุณหเลขกะ 1
41 นันทิยา กาวิเต 1
42 จันทร์ทิพย์ ทรงฤทธิ์ 1
43 พิชญ์นาฏ สุทธิสมณ์ 1
44 สุโรชา พูลสวัสดิ์ 1
45 นพภาพร พานิช 1
46 ปฐมาภรณ์ พลีพลากร 1
47 ปวีณา รัตนมาศ, 2522- 1
48 วราภรณ์ จันทาสี 1
49 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
50 ฐิติมา นุธิรงค์ 1
51 พิธา รัตนศิลปิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 5
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 4
8 2550 4
9 2549 2
10 2548 7
11 2547 1
12 2546 4
13 2545 5
14 2544 3
15 2542 1
16 2541 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิภาพการย่อยสลายพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพของจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2556
2 การสร้างกลุ่มจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2555
3 ความเป็นไปได้ในการใช้โอโซนควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
4 การผลิตกรดไขมันแบบกึ่งกะโดยจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์แบบแผ่นหมุนชีวภาพ
5 ความเป็นไปได้ในการใช้โอโซนควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
ปี พ.ศ. 2554
6 กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
7 การย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพในดินจากบ่อฝังกลบขยะผสมกากตะกอนภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
8 ความเป็นไปได้ในการใช้สารเคมียับยั้งการเจริญของราบนยางแผ่นดิบ
9 ภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกในเฟด-แบตซ์โดยการเพาะเชื้อแบบผสมของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
10 กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
ปี พ.ศ. 2553
11 ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิดและเยื่อชานอ้อยและผลของการย่อยสลายต่อประชาคมแบคทีเรียในดิน
12 ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิดและเยื่อชานอ้อยและผลของการย่อยสลายต่อประชาคมแบคทีเรียในดิน
ปี พ.ศ. 2552
13 การสร้างกลุ่มจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน
14 การสร้างกลุ่มจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน
ปี พ.ศ. 2551
15 การผลิตซอร์บิทอลโดย Zymomonas mobilis TISTR 548 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟดแบตช์
16 การคัดกรองยีสต์ที่ผลิตบีตากลูแคนและภาวะเหมาะสมในการผลิตบีตากลูแคน
17 การคัดกรองยีสต์ที่ผลิตบีตากลูแคนและภาวะเหมาะสมในการผลิตบีตากลูแคน
18 การผลิตซอร์บิทออโดย Zymomonas Mobilis TISTR 548 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟดแบตช์
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาตัวกรองชีวภาพสำหรับสลายไอของไดเบนโซฟูแรน
20 การคัดกรองไกลดิงแบคทีเรียที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
21 ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการลดไนโตรเจนในน้ำเสียโดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน
22 การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวานที่มีระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่างกัน 2 ระดับ
ปี พ.ศ. 2549
23 ผลของการเติมโพลีเมอร์ต่อการเกิดเม็ดตะกอนจุลินทรีย์และการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
24 ประสิทธิภาพการบำบัดแอมโมเนียไนโตรเจนโดยโซเดียมไนไตรท์ในระบบเอเอสบีอาร์
ปี พ.ศ. 2548
25 การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
26 ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฎิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยไลเปสจากแบคทีเรีย
27 การย่อยสลายน้ำมันดิบโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดเลือกไว้ในระบบบำบัดแผ่นหมุนชีวภาพ
28 ความเป็นไปได้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกากตะกอนของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
29 ผลของสภาวะการเดินระบบที่มีต่อการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอทในกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสุราแบบที่ใช้ไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
30 การผลิตฟรักโตโอลิโกแซ็กคาไรด์แบบต่อเนื่องด้วย Penicillium sp. H12 โดยใช้แอร์ลิฟท์รีแอคเตอร์
31 การพัฒนาชุดตรวจสอบฟูราโซลิโดนในอาหารสัตว์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2547
32 การสร้างดีเอ็นเอติดตามพอลิฟอสเฟตไคเนสในแบคทีเรียสะสมพอลิฟอสเฟต ที่แยกจากระบบบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
ปี พ.ศ. 2546
33 การคัดกรองราย่อยไดเบนโซฟิวแรนจากดินเพื่อศักยภาพในการย่อยสลายไดออกซิน
34 การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมันถั่วเหลืองโดยการเติมแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสในระบบบำบัดแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์
35 การกำจัดไอของไซลีนโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพ
36 การทดสอบคัดราเพื่อใช้ในการย่อยสลายไดเบนโซฟูแรน
ปี พ.ศ. 2545
37 การประเมินแบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อน ของอุจจาระในน้ำชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน
38 การผลิตฟรักโตโอลิโกแซ็กคาไรด์โดย Penicillium sp. H12 ในการเลี้ยงแบบเฟดแบท
39 การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคที่เรียทนร้อนที่สร้างโปรติเอส
40 การแยกแบคทีเรียทนร้อนและลักษณะสมบัติบางประการของไลเปสทนร้อนที่ทำให้บริสุทธิ์บางส่วน
41 การใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันดิบในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2544
42 แบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำชายฝั่ง
43 การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเซลลูโลสและตรึงไนโตรเจน
44 การสังเคราะห์ตัวติดตามสำหรับตรวจหาโพลีฟอสเฟตแบคทีเรียในน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2542
45 การกำจัดสีรีแอกทีฟเรด 2 ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยแบคทีเรียเด่น ในกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
ปี พ.ศ. 2541
46 ประชากรและประสิทธิภาพของ ACINETOBACTER sp. ในการกำจัดฟอสเฟตในระบบบำบัดน้ำเสียชนิดทนเค็ม