ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 22
2 พัชรี เจียรนัยกูร 17
3 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 17
4 จินตนา พัวไพโรจน์ 16
5 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 14
6 อนุชา พัวไพโรจน์ 13
7 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 12
8 ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 11
9 บรรจบ ศรีภา 7
10 วัชนันท์ วงศ์เสนา 6
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 6
12 ชัยศิริ วงศ์คำ 5
13 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
14 โสพิศ วงศ์คำ 5
15 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 5
16 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 5
17 พิสมัย ยืนยาว 4
18 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
19 อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 3
20 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 3
21 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
22 สรายศ ร่าเริงใจ 3
23 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
24 อมรรัตน์ วานิชขจร 2
25 จำรัส พร้อมมาศ 2
26 พุทธิดา ตันทนาภรณ์กุล 2
27 พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ 2
28 อดิศร เตือนตรานนท์ 2
29 พวงผกา สาดี 2
30 สุรภี อนันตปรีชา 2
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
32 วิภาวดี แมนมนตรี 2
33 ศรีวิไล วโรภาสตระกูล 2
34 ปรีดา ปราการกมานันท์ 1
35 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
36 ณัททรี จันทรืเจริญสุข 1
37 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
38 พลธรรม ไพรฤทธิ์ 1
39 อมรรัตน์ จำเนียรทรง 1
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
41 กัญญา คลุ้มกระโทก 1
42 แจ่มใส เพียรทอง 1
43 จุรีรัตน์ ดาดวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 4
5 2555 4
6 2554 6
7 2553 3
8 2552 5
9 2551 4
10 2550 8
11 2549 1
12 2548 6
13 2547 2
14 2545 1
15 2544 1
16 2543 1
17 2542 1
18 2540 2
19 543 89
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและสภาวะทางภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
2 ไมโครอาร์เอ็นเอควบคุมการแสดงออกของมิคบีในเซลล์ไลน์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีผลต่อการฆ่าของเซลล์เอ็นเค
3 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและสภาวะทางภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2557
4 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและสภาวะทางภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิภาพร วงค์เฟียง)
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (รุ่งทิวา นุตะลัย)
7 การพุ่งเป้าต่อมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเฟจที่ติดยาด๊อกโซรูบิซินและแอนติมิคเอ
ปี พ.ศ. 2556
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่ 10 (สำหรับ นายนวพล ขันแก้ว)
9 การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง
10 การควบคุมระดับโมเลกุลของการแสดงออกเอ็นเคจีทูดีลิแกนด์ที่หลากหลายอันมีผลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (Molecular regulation of expression of diverse NKG2D ligands relevant to immune response)
11 การควบคุมการแสดงออกของลิแกนด์เอ็นเคจีทูดีโดยไมโครอาร์เอ็นเอ (Regulation of NKG2D ligand expression by microRNAs)
ปี พ.ศ. 2555
12 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของนายอภิชาต พันชูกลาง
13 งบสนับสนุนการทำการศึกษาอิสระ นางสาวสุภัตตรา มิถุนดี
14 การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมเม็ดเลือดแดงที่กำจัดเม็ดเลือดขาวออกโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีใช้เครื่อง Terumo-Automatic Blood Component Extractor (T-ACE)
15 การเปรียบเทียบการใช้พลาสมาและซีรัมในการตรวจหาแอนติบดีโดยวิธีหลอดทดลองและวิธีเจล
ปี พ.ศ. 2554
16 การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมเม็ดเลือดแดงที่กำจัดเม็ดเลือดขาวออกโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีใช้เครื่อง Terumo-Automatic Blood Component Extractor (T-ACE)
17 การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง II
18 การเปรียบเทียบการใช้พลาสมาและซีรัมในการตรวจหาแอนติบดีโดยวิธีหลอดทดลองและวิธีเจล
19 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของนางสาวมยุรฉัตร แก้วมณี
20 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
21 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2553
22 การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง
23 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส.วิภาพร วงศ์เพียง)
24 โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (นายสุวิทย์ ชัยศรี)
ปี พ.ศ. 2552
25 การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11
26 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
27 การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มสกุลจีนเพอร์บี 11 หรือ มิก ในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแพตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11
28 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของนายสุวิทย์ ชัยศรี
29 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายนวพล ขันแก้ว)
ปี พ.ศ. 2551
30 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
31 ประเมินวิธีการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เพื่อการแสดงออก
32 งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.อัจฉรา ภูมิเย็น
33 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก
ปี พ.ศ. 2550
34 การเปรียบเทียบการเตรียมเลือดผู้ป่วยโดยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและวิธีเจล
35 ประเมินวิธีการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เพื่อการแสดงออก
36 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
37 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
38 การตรวจเอ็นเคจีทูดีลิแกนในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
39 การตรวจเอ็นเคจีทูดีลิแกนในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
40 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
41 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2549
42 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2548
43 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก II
44 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
45 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากโพลิเมอร์ฟิล์มของจีนเพอร์บี 11.1 หรือมิคเอ
46 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากโพลิมอร์ฟิสมของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ
47 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากโพลิมอร์ฟิสมของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ
48 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากโพลิเมอร์ฟิล์มของจีนเพอร์บี 11.1 หรือมิคเอ
ปี พ.ศ. 2547
49 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
50 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2545
51 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากโพลิเมอร์ฟิล์มของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ II
ปี พ.ศ. 2544
52 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากโพลิมอร์ฟิสมของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ
ปี พ.ศ. 2543
53 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2542
54 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2540
55 ศึกษาความถี่ของยีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-A,B,C โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
56 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
58 ความชุกของอาร์เอชดีอัลลีล เคสี่ศูนย์เก้าเค ในผู้บริจาคโลหิตคนไทย อาร์เอชดีลบ