ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 22
2 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 17
3 พัชรี เจียรนัยกูร 17
4 จินตนา พัวไพโรจน์ 16
5 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 14
6 อนุชา พัวไพโรจน์ 13
7 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 12
8 ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 11
9 บรรจบ ศรีภา 7
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 6
11 วัชนันท์ วงศ์เสนา 6
12 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 5
13 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 5
14 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
15 โสพิศ วงศ์คำ 5
16 ชัยศิริ วงศ์คำ 5
17 พิสมัย ยืนยาว 4
18 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
19 อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 3
20 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 3
21 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
22 สรายศ ร่าเริงใจ 3
23 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
24 ศรีวิไล วโรภาสตระกูล 2
25 วิภาวดี แมนมนตรี 2
26 พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ 2
27 สุรภี อนันตปรีชา 2
28 พวงผกา สาดี 2
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
30 จำรัส พร้อมมาศ 2
31 อมรรัตน์ วานิชขจร 2
32 พุทธิดา ตันทนาภรณ์กุล 2
33 อดิศร เตือนตรานนท์ 2
34 ปรีดา ปราการกมานันท์ 1
35 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
36 ณัททรี จันทรืเจริญสุข 1
37 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
38 พลธรรม ไพรฤทธิ์ 1
39 อมรรัตน์ จำเนียรทรง 1
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
41 กัญญา คลุ้มกระโทก 1
42 แจ่มใส เพียรทอง 1
43 จุรีรัตน์ ดาดวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 6
5 2555 4
6 2554 7
7 2553 7
8 2552 15
9 2551 7
10 2550 12
11 2549 2
12 2548 6
13 2547 3
14 2545 2
15 2544 1
16 2543 3
17 2542 2
18 2541 1
19 2540 7
20 2536 1
21 2535 1
22 2533 1
23 2531 1
24 2528 1
25 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและสภาวะทางภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
2 ไมโครอาร์เอ็นเอควบคุมการแสดงออกของมิคบีในเซลล์ไลน์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีผลต่อการฆ่าของเซลล์เอ็นเค
3 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและสภาวะทางภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2557
4 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและสภาวะทางภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิภาพร วงค์เฟียง)
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (รุ่งทิวา นุตะลัย)
7 การพุ่งเป้าต่อมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเฟจที่ติดยาด๊อกโซรูบิซินและแอนติมิคเอ
ปี พ.ศ. 2556
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่ 10 (สำหรับ นายนวพล ขันแก้ว)
9 การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง
10 การควบคุมระดับโมเลกุลของการแสดงออกเอ็นเคจีทูดีลิแกนด์ที่หลากหลายอันมีผลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (Molecular regulation of expression of diverse NKG2D ligands relevant to immune response)
11 การควบคุมการแสดงออกของลิแกนด์เอ็นเคจีทูดีโดยไมโครอาร์เอ็นเอ (Regulation of NKG2D ligand expression by microRNAs)
12 Allelic MHC class I chain related B (MICB) molecules affect the binding to the human cytomegalovirus (HCMV) unique long 16 (UL16) protein: Implications for immune surveillance.
13 The development of DNA-based quartz crystal microbalance integrated with isothermal DNA amplification system for human papillomavirus type 58 detection.
ปี พ.ศ. 2555
14 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของนายอภิชาต พันชูกลาง
15 งบสนับสนุนการทำการศึกษาอิสระ นางสาวสุภัตตรา มิถุนดี
16 การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมเม็ดเลือดแดงที่กำจัดเม็ดเลือดขาวออกโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีใช้เครื่อง Terumo-Automatic Blood Component Extractor (T-ACE)
17 การเปรียบเทียบการใช้พลาสมาและซีรัมในการตรวจหาแอนติบดีโดยวิธีหลอดทดลองและวิธีเจล
ปี พ.ศ. 2554
18 การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมเม็ดเลือดแดงที่กำจัดเม็ดเลือดขาวออกโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีใช้เครื่อง Terumo-Automatic Blood Component Extractor (T-ACE)
19 การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง II
20 การเปรียบเทียบการใช้พลาสมาและซีรัมในการตรวจหาแอนติบดีโดยวิธีหลอดทดลองและวิธีเจล
21 การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11
22 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของนางสาวมยุรฉัตร แก้วมณี
23 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
24 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2553
25 การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง
26 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
27 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
28 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
29 การศึกษาเพื่อประยุกต์การตรวจ HCV Core antigen แทนการตรวจแอนติบอดี และการตรวจ RNA ของไวรัสตับอักเสบซี
30 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส.วิภาพร วงศ์เพียง)
31 โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (นายสุวิทย์ ชัยศรี)
ปี พ.ศ. 2552
32 การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11
33 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
34 การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11
35 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
36 การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มสกุลจีนเพอร์บี 11 หรือ มิก ในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแพตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11
37 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของนางสาวมยุรฉัตร แก้วมณี
38 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่ 10 (สำหรับ นายนวพล ขันแก้ว)
39 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
40 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
41 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ Integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรค ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
42 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจหาและจำแนกชนิดของการติดเชื้อ Human Papilloma Virus.
43 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษา หรือกลับเป็นซ้ำ
44 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูลp53ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic
45 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของนายสุวิทย์ ชัยศรี
46 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายนวพล ขันแก้ว)
ปี พ.ศ. 2551
47 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
48 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
49 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
50 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
51 ประเมินวิธีการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เพื่อการแสดงออก
52 งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.อัจฉรา ภูมิเย็น
53 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก
ปี พ.ศ. 2550
54 การเปรียบเทียบการเตรียมเลือดผู้ป่วยโดยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและวิธีเจล
55 ประเมินวิธีการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เพื่อการแสดงออก
56 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
57 Production and evaluation of molecular HLA typing kit for matching of tissue and organ transplantations
58 ทุนวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ปี 2550
59 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
60 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
61 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
62 การตรวจเอ็นเคจีทูดีลิแกนในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
63 การตรวจเอ็นเคจีทูดีลิแกนในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
64 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
65 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2549
66 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
67 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ Integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรค ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2548
68 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก II
69 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
70 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากโพลิเมอร์ฟิล์มของจีนเพอร์บี 11.1 หรือมิคเอ
71 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากโพลิมอร์ฟิสมของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ
72 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากโพลิมอร์ฟิสมของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ
73 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากโพลิเมอร์ฟิล์มของจีนเพอร์บี 11.1 หรือมิคเอ
ปี พ.ศ. 2547
74 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
75 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
76 การศึกษาเพื่อประยุกต์การตรวจ HCV Core antigen แทนการตรวจแอนติบอดี และการตรวจ RNA ของไวรัสตับอักเสบซี
ปี พ.ศ. 2545
77 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากโพลิเมอร์ฟิล์มของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ II
78 การศึกษายีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2544
79 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากโพลิมอร์ฟิสมของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ
ปี พ.ศ. 2543
80 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
81 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
82 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction-single Stranded Conformation Polymorphism (PCR-SSCP).
ปี พ.ศ. 2542
83 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค
84 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2541
85 การตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงโดยวิธีโซลิดเฟส
ปี พ.ศ. 2540
86 ศึกษาความถี่ของยีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-A,B,C โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
87 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
88 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
89 ศึกษาความถี่ของยีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-A,B,C โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
90 แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ
91 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
92 ศึกษาความถี่ของยีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-A,B,C โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2536
93 การพัฒนาเทคนิคอิมมูโนบลอทเพื่อจำแนกเชื้อ Klebsilla pnoumonia สายพันธุ์ที่ดินต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
ปี พ.ศ. 2535
94 การศึกษาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคเอดส์ในผู้บริจาคโลหิตและกลุ่มเลี่ยงในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2533
95 การตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงโดยวิธีโซลิดเฟส
ปี พ.ศ. 2531
96 การศึกษาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคเอดส์ในผู้บริจาคโลหิตและกลุ่มเลี่ยงในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2528
97 แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
98 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
99 ความชุกของอาร์เอชดีอัลลีล เคสี่ศูนย์เก้าเค ในผู้บริจาคโลหิตคนไทย อาร์เอชดีลบ
100 การพัฒนาเทคนิคอิมมูโนบลอทเพื่อจำแนกเชื้อ Klebsilla pnoumonia สายพันธุ์ที่ดินต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
101 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
102 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจหาและจำแนกชนิดของการติดเชื้อ Human Papilloma Virus.
103 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษา หรือกลับเป็นซ้ำ
104 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ