ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
4 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
5 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
6 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
7 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
8 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
9 ไววิทย์ พุทธารี 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 จรัญ ภักดีธนากุล 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
14 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
15 สมพร พรมดี 1
16 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
17 สุวิชา ทองสิมา 1
18 มยุรี จามิกรานนท์ 1
19 สิริพร สิวราวุฒิ 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 สายฝน ควรผดุง 1
22 วิเวียน ทรัพยสาร 1
23 กุลพล พลวัน 1
24 Walaisiri Muangsiri 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 สุวดี ยาป่าคาย 1
30 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
31 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
32 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 กมลชนก ยวดยง 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
38 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
39 Rajalida Lipikorn 1
40 Thada Jirajaras 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 สำเริง แย้มโสภี 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
49 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 วิไล ชินธเนศ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
54 อุทัย บุญประเสริฐ 1
55 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
56 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
57 สละ มูลสาร 1
58 มานิต วิทยาเต็ม 1
59 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
60 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 Boonchai Sangpetngam 1
63 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
64 Chalermpol Leevailoj 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
66 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
67 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 อดุลย์ อุดมผล 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
73 กระมล ทองธรรมชาติ 1
74 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
79 คัคนางค์ มณีศรี 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
81 กฤษณา พิษณุโกศล 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
83 กมลทิพย์ คติการ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
85 พนัส ทัศนียานนท์ 1
86 วัลลภ แย้มเหมือน 1
87 Pantharee Boonsatorn 1
88 บรรจง คณะวรรณ 1
89 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
90 Ampa Luiengpirom 1
91 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
92 มยุรี ตันติสิระ 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 Sompol Sanguanrungsirikul 1
99 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
100 วิมล เหมะจันทร 1
101 สุมา เมืองใย 1
102 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 Puttipongse Varavudhi 1
105 Kitpramuk Tantayaporn 1
106 ละอองทิพย์ เหมะ 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 Sumphan Wongseripipatana 1
109 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
110 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 กาญจนา แก้วเทพ 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
119 Jaitip Paiboon 1
120 Panee Boonthavi 1
121 Kittisak Likhitwitayawuid 1
122 Supa Chantharasakul 1
123 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
124 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
125 Wilai Anomasiri 1
126 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
127 วัฒนชัย สมิทธากร 1
128 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
129 พรรณี กาญจนพลู 1
130 Kasidit Nootong 1
131 Waraporn Siriterm 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 Jittima Chatchawansaisin 1
137 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
140 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
141 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
142 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
145 Acom Sornsute 1
146 Chariya Uiyyasathian 1
147 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
148 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
149 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
150 Chonticha Srisawang 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 ชอุ่ม มลิลา 1
153 รุ่งราวี ทองกันยา 1
154 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
155 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
156 ประคอง ชอบเสียง 1
157 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
158 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
159 Chakkaphan Sutthirat 1
160 Yeshey Penjor 1
161 สุมิตรา พูลทอง 1
162 Phanphen Wattanaarsakit 1
163 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
164 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
165 วินัย งามแสง 1
166 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
167 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
168 กำจัด มงคลกุล 1
169 นภสร โกวรรธนะกุล 1
170 ศุกันยา ห้วยผัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา