ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
4 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
5 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
6 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
7 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 จรัญ ภักดีธนากุล 1
10 Pornpimol Muanjai 1
11 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
12 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
13 ไววิทย์ พุทธารี 1
14 กุลพล พลวัน 1
15 มยุรี จามิกรานนท์ 1
16 สมพร พรมดี 1
17 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
18 สิริพร สิวราวุฒิ 1
19 วิเวียน ทรัพยสาร 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 วาสนา เสียงดัง 1
24 เอกชัย อดุลยธรรม 1
25 สุวดี ยาป่าคาย 1
26 Suchin Arunsawatwong 1
27 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
28 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
29 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
30 Thanathon Sesuk 1
31 กระมล ทองธรรมชาติ 1
32 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
35 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 สุวิชา ทองสิมา 1
38 Walaisiri Muangsiri 1
39 Thada Jirajaras 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 กมลชนก ยวดยง 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 วัลลภ แย้มเหมือน 1
46 Somying Tumwasorn 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
55 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
56 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
57 Srilert Chotpantarat 1
58 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
63 Boonchai Sangpetngam 1
64 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
65 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
68 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
69 ธวัชชัย สันติสุข 1
70 อดุลย์ อุดมผล 1
71 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
72 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 สำเริง แย้มโสภี 1
75 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
77 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
78 กฤษณา พิษณุโกศล 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
80 คัคนางค์ มณีศรี 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
82 พนัส ทัศนียานนท์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
84 กมลทิพย์ คติการ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
86 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
87 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 บรรจง คณะวรรณ 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 Ampa Luiengpirom 1
92 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
93 Vimolmas Lipipun 1
94 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
95 Garnpimol C. Ritthidej 1
96 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
97 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
103 ละอองทิพย์ เหมะ 1
104 Sompol Sanguanrungsirikul 1
105 Puttipongse Varavudhi 1
106 Kitpramuk Tantayaporn 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 Supa Chantharasakul 1
109 Vanida Chantarateptawan 1
110 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
111 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
112 กาญจนา แก้วเทพ 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
115 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
116 สละ มูลสาร 1
117 มานิต วิทยาเต็ม 1
118 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
119 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
120 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
121 Panee Boonthavi 1
122 Kittisak Likhitwitayawuid 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 วัฒนชัย สมิทธากร 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 Wilai Anomasiri 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 Kasidit Nootong 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
134 สิทธิพร แอกทอง 1
135 Chayaporn Supachartwong 1
136 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
137 Jittima Chatchawansaisin 1
138 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
143 Pantharee Boonsatorn 1
144 Acom Sornsute 1
145 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
146 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 Chonticha Srisawang 1
150 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
151 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
152 ๋Janes, Gavin W. 1
153 ชอุ่ม มลิลา 1
154 รุ่งราวี ทองกันยา 1
155 ประคอง ชอบเสียง 1
156 Chakkaphan Sutthirat 1
157 พรรณี กาญจนพลู 1
158 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
159 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
160 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
161 Yeshey Penjor 1
162 วินัย งามแสง 1
163 Phanphen Wattanaarsakit 1
164 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
165 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
166 นภสร โกวรรธนะกุล 1
167 สุมิตรา พูลทอง 1
168 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
169 กำจัด มงคลกุล 1
170 สมชัย วัฒนการุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา