ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
4 ๋Janes, Gavin W. 1
5 ชอุ่ม มลิลา 1
6 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
7 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
8 รุ่งราวี ทองกันยา 1
9 Chakkaphan Sutthirat 1
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 Yeshey Penjor 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
15 Phanphen Wattanaarsakit 1
16 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
17 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
18 วินัย งามแสง 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 พรรณี กาญจนพลู 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 สุมิตรา พูลทอง 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
27 Ampa Luiengpirom 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 มยุรี ตันติสิระ 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 Garnpimol C. Ritthidej 1
32 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
33 Vimolmas Lipipun 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 Sompol Sanguanrungsirikul 1
36 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
37 Chonticha Srisawang 1
38 สุมา เมืองใย 1
39 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
40 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
41 Puttipongse Varavudhi 1
42 Kitpramuk Tantayaporn 1
43 ละอองทิพย์ เหมะ 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 Jittima Chatchawansaisin 1
46 สุวดี ยาป่าคาย 1
47 Suchin Arunsawatwong 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 กระมล ทองธรรมชาติ 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
56 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
57 สละ มูลสาร 1
58 มานิต วิทยาเต็ม 1
59 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
60 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
61 ประธาน ดาบเพชร 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 อวย เกตุสิงห์ 1
64 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 Kasidit Nootong 1
68 Waraporn Siriterm 1
69 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
70 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
71 Anawatch Mitpratan 1
72 สิทธิพร แอกทอง 1
73 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
77 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
78 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
79 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
80 Pantharee Boonsatorn 1
81 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
82 Acom Sornsute 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
85 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 Kittisak Likhitwitayawuid 1
88 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
89 วัลลภ แย้มเหมือน 1
90 สำเริง แย้มโสภี 1
91 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 มยุรี จามิกรานนท์ 1
96 สมพร พรมดี 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
99 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 กมลทิพย์ คติการ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
103 อดุลย์ อุดมผล 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 วิเวียน ทรัพยสาร 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 Pornpimol Muanjai 1
111 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
112 จรัญ ภักดีธนากุล 1
113 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
114 Walaisiri Muangsiri 1
115 Thada Jirajaras 1
116 Rajalida Lipikorn 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 ไววิทย์ พุทธารี 1
119 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 กุลพล พลวัน 1
122 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
123 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
124 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
127 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
129 พนัส ทัศนียานนท์ 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
132 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
133 กาญจนา แก้วเทพ 1
134 ศิริชัย ศิริกายะ 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
137 Srilert Chotpantarat 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
142 Panee Boonthavi 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 วัฒนชัย สมิทธากร 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 Wilai Anomasiri 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
153 วิไล ชินธเนศ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
156 คัคนางค์ มณีศรี 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
158 กฤษณา พิษณุโกศล 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
160 อุทัย บุญประเสริฐ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
162 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
163 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
164 Boonchai Sangpetngam 1
165 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
167 Somying Tumwasorn 1
168 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
169 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
170 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา