ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
4 วิไล ชินธเนศ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
11 คัคนางค์ มณีศรี 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
14 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
17 Chalermpol Leevailoj 1
18 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
19 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
20 กฤษณา พิษณุโกศล 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
22 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
25 สำเริง แย้มโสภี 1
26 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
27 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
28 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
29 วัลลภ แย้มเหมือน 1
30 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
31 สมพร พรมดี 1
32 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
33 สุวิชา ทองสิมา 1
34 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
35 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
36 กมลทิพย์ คติการ 1
37 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
38 พนัส ทัศนียานนท์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
41 ธวัชชัย สันติสุข 1
42 อดุลย์ อุดมผล 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
45 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
46 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
47 Ampa Luiengpirom 1
48 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
49 Naiyana Chaiyabutr 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 มยุรี ตันติสิระ 1
52 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
53 Vimolmas Lipipun 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 Sompol Sanguanrungsirikul 1
56 Puttipongse Varavudhi 1
57 วิมล เหมะจันทร 1
58 สุมา เมืองใย 1
59 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
60 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
61 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
62 Kitpramuk Tantayaporn 1
63 ละอองทิพย์ เหมะ 1
64 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
65 Garnpimol C. Ritthidej 1
66 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
67 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
68 กาญจนา แก้วเทพ 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
72 Vanida Chantarateptawan 1
73 มยุรี จามิกรานนท์ 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 ศิริชัย ศิริกายะ 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 Wilai Anomasiri 1
78 Kittisak Likhitwitayawuid 1
79 Supa Chantharasakul 1
80 Sumphan Wongseripipatana 1
81 Panee Boonthavi 1
82 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
83 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
84 วัฒนชัย สมิทธากร 1
85 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
86 Srilert Chotpantarat 1
87 สายฝน ควรผดุง 1
88 Jittima Chatchawansaisin 1
89 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 สิทธิพร แอกทอง 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 Chonticha Srisawang 1
94 Phanphen Wattanaarsakit 1
95 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
96 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 Kasidit Nootong 1
99 Chariya Uiyyasathian 1
100 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
101 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
102 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
103 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
104 Waraporn Siriterm 1
105 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
106 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
107 วินัย งามแสง 1
108 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
109 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
110 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
111 Chakkaphan Sutthirat 1
112 ประคอง ชอบเสียง 1
113 พรรณี กาญจนพลู 1
114 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
115 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
116 สละ มูลสาร 1
117 มานิต วิทยาเต็ม 1
118 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
119 ๋Janes, Gavin W. 1
120 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
121 กำจัด มงคลกุล 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 สุมิตรา พูลทอง 1
124 Yeshey Penjor 1
125 ชอุ่ม มลิลา 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
128 Acom Sornsute 1
129 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
130 Pornpimol Muanjai 1
131 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
132 จรัญ ภักดีธนากุล 1
133 ไววิทย์ พุทธารี 1
134 Varunee Padmasankh 1
135 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
136 Rajalida Lipikorn 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 Walaisiri Muangsiri 1
139 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
140 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
141 กุลพล พลวัน 1
142 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
143 วิเวียน ทรัพยสาร 1
144 วาสนา เสียงดัง 1
145 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
146 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
147 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
148 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
149 Thada Jirajaras 1
150 ประธาน ดาบเพชร 1
151 กระมล ทองธรรมชาติ 1
152 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
153 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
154 Thanathon Sesuk 1
155 ศุกันยา ห้วยผัด 1
156 สมชัย วัฒนการุณ 1
157 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
158 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
159 Pantharee Boonsatorn 1
160 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
161 สุวดี ยาป่าคาย 1
162 กมลชนก ยวดยง 1
163 อวย เกตุสิงห์ 1
164 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
165 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
166 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
167 Suchin Arunsawatwong 1
168 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
169 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
170 สิริพร สิวราวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา