ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
4 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
5 สุวิชา ทองสิมา 1
6 วัลลภ แย้มเหมือน 1
7 สมพร พรมดี 1
8 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
9 สิริพร สิวราวุฒิ 1
10 สายฝน ควรผดุง 1
11 วิเวียน ทรัพยสาร 1
12 สำเริง แย้มโสภี 1
13 มยุรี จามิกรานนท์ 1
14 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
15 อดุลย์ อุดมผล 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
18 ธวัชชัย สันติสุข 1
19 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
20 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
21 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
22 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
23 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
24 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
25 Walaisiri Muangsiri 1
26 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 Rajalida Lipikorn 1
31 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
32 ประธาน ดาบเพชร 1
33 Thada Jirajaras 1
34 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
35 จรัญ ภักดีธนากุล 1
36 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
38 วาสนา เสียงดัง 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 ไววิทย์ พุทธารี 1
42 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
43 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
44 กุลพล พลวัน 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 ศิริชัย ศิริกายะ 1
48 Vanida Chantarateptawan 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 Srilert Chotpantarat 1
52 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
53 Chalermpol Leevailoj 1
54 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
59 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
60 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
63 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 Boonchai Sangpetngam 1
66 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
72 กฤษณา พิษณุโกศล 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 พนัส ทัศนียานนท์ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 วิไล ชินธเนศ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 กมลทิพย์ คติการ 1
87 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
88 วิมล เหมะจันทร 1
89 สุมา เมืองใย 1
90 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
91 พรรณี กาญจนพลู 1
92 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
93 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
94 Kitpramuk Tantayaporn 1
95 ละอองทิพย์ เหมะ 1
96 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
101 Yeshey Penjor 1
102 ชอุ่ม มลิลา 1
103 ๋Janes, Gavin W. 1
104 Chakkaphan Sutthirat 1
105 ประคอง ชอบเสียง 1
106 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
107 Puttipongse Varavudhi 1
108 Sompol Sanguanrungsirikul 1
109 Kittisak Likhitwitayawuid 1
110 Supa Chantharasakul 1
111 Sumphan Wongseripipatana 1
112 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
113 Panee Boonthavi 1
114 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
115 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
116 สละ มูลสาร 1
117 มานิต วิทยาเต็ม 1
118 Garnpimol C. Ritthidej 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 Naiyana Chaiyabutr 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 มยุรี ตันติสิระ 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 สมชัย วัฒนการุณ 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
135 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
136 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
137 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
138 Acom Sornsute 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
141 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
142 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
143 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
144 Suchin Arunsawatwong 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
149 Chariya Uiyyasathian 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
151 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
152 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
153 Chonticha Srisawang 1
154 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
155 Phanphen Wattanaarsakit 1
156 วินัย งามแสง 1
157 กำจัด มงคลกุล 1
158 นภสร โกวรรธนะกุล 1
159 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
160 Jittima Chatchawansaisin 1
161 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
162 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
163 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
164 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
165 Waraporn Siriterm 1
166 Kasidit Nootong 1
167 Chayaporn Supachartwong 1
168 สิทธิพร แอกทอง 1
169 Anawatch Mitpratan 1
170 กมลชนก ยวดยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา