ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
4 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
5 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
6 ประคอง ชอบเสียง 1
7 พรรณี กาญจนพลู 1
8 Chakkaphan Sutthirat 1
9 สุมา เมืองใย 1
10 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
11 วิมล เหมะจันทร 1
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
13 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
14 ชอุ่ม มลิลา 1
15 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
16 กำจัด มงคลกุล 1
17 นภสร โกวรรธนะกุล 1
18 สุมิตรา พูลทอง 1
19 Yeshey Penjor 1
20 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
21 รุ่งราวี ทองกันยา 1
22 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 Garnpimol C. Ritthidej 1
26 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
29 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
30 Sumphan Wongseripipatana 1
31 Panee Boonthavi 1
32 Kittisak Likhitwitayawuid 1
33 Supa Chantharasakul 1
34 มยุรี ตันติสิระ 1
35 บรรจง คณะวรรณ 1
36 Puttipongse Varavudhi 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 ละอองทิพย์ เหมะ 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
42 Ampa Luiengpirom 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
45 Phanphen Wattanaarsakit 1
46 กระมล ทองธรรมชาติ 1
47 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
48 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
49 Thanathon Sesuk 1
50 ศุกันยา ห้วยผัด 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
53 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
54 Pantharee Boonsatorn 1
55 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
58 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
59 สละ มูลสาร 1
60 มานิต วิทยาเต็ม 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 Suchin Arunsawatwong 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 Acom Sornsute 1
67 Jittima Chatchawansaisin 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 Chayaporn Supachartwong 1
70 สิทธิพร แอกทอง 1
71 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
72 Chonticha Srisawang 1
73 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
74 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
75 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
76 Anawatch Mitpratan 1
77 Kasidit Nootong 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 วินัย งามแสง 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 สิริพร สิวราวุฒิ 1
89 มยุรี จามิกรานนท์ 1
90 สมพร พรมดี 1
91 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
92 วิเวียน ทรัพยสาร 1
93 สายฝน ควรผดุง 1
94 วาสนา เสียงดัง 1
95 กุลพล พลวัน 1
96 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
107 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
108 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
109 Thada Jirajaras 1
110 Rajalida Lipikorn 1
111 เอกชัย อดุลยธรรม 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
115 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
116 กมลชนก ยวดยง 1
117 อวย เกตุสิงห์ 1
118 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 Pornpimol Muanjai 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 จรัญ ภักดีธนากุล 1
128 อดุลย์ อุดมผล 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
130 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
131 Srilert Chotpantarat 1
132 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
133 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
134 Chalermpol Leevailoj 1
135 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
136 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
137 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
138 Boonchai Sangpetngam 1
139 ศิริชัย ศิริกายะ 1
140 Vanida Chantarateptawan 1
141 Jaitip Paiboon 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 วัฒนชัย สมิทธากร 1
144 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
145 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
148 กาญจนา แก้วเทพ 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
152 กฤษณา พิษณุโกศล 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
154 คัคนางค์ มณีศรี 1
155 พนัส ทัศนียานนท์ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
157 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
159 กมลทิพย์ คติการ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
161 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
162 Somying Tumwasorn 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
164 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
166 อุทัย บุญประเสริฐ 1
167 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
168 วิไล ชินธเนศ 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
170 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา