ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
4 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
5 Yeshey Penjor 1
6 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
7 รุ่งราวี ทองกันยา 1
8 สุมิตรา พูลทอง 1
9 ๋Janes, Gavin W. 1
10 ประคอง ชอบเสียง 1
11 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
12 กำจัด มงคลกุล 1
13 ชอุ่ม มลิลา 1
14 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
15 Chonticha Srisawang 1
16 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
17 Jittima Chatchawansaisin 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
20 Chakkaphan Sutthirat 1
21 วินัย งามแสง 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 นภสร โกวรรธนะกุล 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 Naiyana Chaiyabutr 1
27 Sompol Sanguanrungsirikul 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 บรรจง คณะวรรณ 1
34 Kitpramuk Tantayaporn 1
35 ละอองทิพย์ เหมะ 1
36 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
37 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
38 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
39 สุมา เมืองใย 1
40 วิมล เหมะจันทร 1
41 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
42 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
45 สิทธิพร แอกทอง 1
46 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
47 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
48 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 Thanathon Sesuk 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 สุวดี ยาป่าคาย 1
55 อวย เกตุสิงห์ 1
56 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Varunee Padmasankh 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 Walaisiri Muangsiri 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ประธาน ดาบเพชร 1
63 Thada Jirajaras 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
66 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
67 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
68 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
69 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
70 Chariya Uiyyasathian 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 Vimolmas Lipipun 1
74 Anawatch Mitpratan 1
75 Kasidit Nootong 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 สมชัย วัฒนการุณ 1
79 ศุกันยา ห้วยผัด 1
80 กระมล ทองธรรมชาติ 1
81 Pantharee Boonsatorn 1
82 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
83 Acom Sornsute 1
84 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
85 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
86 Chayaporn Supachartwong 1
87 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
88 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
89 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
90 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 สำเริง แย้มโสภี 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
97 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 พนัส ทัศนียานนท์ 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
102 กมลทิพย์ คติการ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
104 อดุลย์ อุดมผล 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
107 สมพร พรมดี 1
108 มยุรี จามิกรานนท์ 1
109 จรัญ ภักดีธนากุล 1
110 ไววิทย์ พุทธารี 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
114 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
115 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
116 สละ มูลสาร 1
117 มานิต วิทยาเต็ม 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
120 สายฝน ควรผดุง 1
121 วิเวียน ทรัพยสาร 1
122 สิริพร สิวราวุฒิ 1
123 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
124 กุลพล พลวัน 1
125 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
126 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
127 วาสนา เสียงดัง 1
128 กฤษณา พิษณุโกศล 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
132 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
133 Jaitip Paiboon 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
137 ศิริชัย ศิริกายะ 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
141 Supa Chantharasakul 1
142 Sumphan Wongseripipatana 1
143 Garnpimol C. Ritthidej 1
144 Kittisak Likhitwitayawuid 1
145 Panee Boonthavi 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 Srilert Chotpantarat 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
152 อุทัย บุญประเสริฐ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
154 Somying Tumwasorn 1
155 วิไล ชินธเนศ 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
157 คัคนางค์ มณีศรี 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
159 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
161 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
162 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
163 Chalermpol Leevailoj 1
164 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
165 Boonchai Sangpetngam 1
166 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
168 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
169 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
170 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา