ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
4 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
5 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
6 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
7 Chariya Uiyyasathian 1
8 Acom Sornsute 1
9 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
10 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
11 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
12 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
16 Thanathon Sesuk 1
17 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
18 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
19 กระมล ทองธรรมชาติ 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 สมชัย วัฒนการุณ 1
22 ศุกันยา ห้วยผัด 1
23 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
24 สิทธิพร แอกทอง 1
25 กำจัด มงคลกุล 1
26 นภสร โกวรรธนะกุล 1
27 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
28 วินัย งามแสง 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 สุมิตรา พูลทอง 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 Yeshey Penjor 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
36 Chayaporn Supachartwong 1
37 สุวดี ยาป่าคาย 1
38 Anawatch Mitpratan 1
39 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
44 Kasidit Nootong 1
45 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
46 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
47 สายฝน ควรผดุง 1
48 วิเวียน ทรัพยสาร 1
49 สิริพร สิวราวุฒิ 1
50 กุลพล พลวัน 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
55 มยุรี จามิกรานนท์ 1
56 สมพร พรมดี 1
57 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
58 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
59 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
60 สำเริง แย้มโสภี 1
61 วัลลภ แย้มเหมือน 1
62 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
65 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
66 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
67 อวย เกตุสิงห์ 1
68 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
69 ประธาน ดาบเพชร 1
70 Thada Jirajaras 1
71 กมลชนก ยวดยง 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 ชอุ่ม มลิลา 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 Rajalida Lipikorn 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 จรัญ ภักดีธนากุล 1
79 ไววิทย์ พุทธารี 1
80 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
81 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
82 Pornpimol Muanjai 1
83 Walaisiri Muangsiri 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 Varunee Padmasankh 1
86 Suchin Arunsawatwong 1
87 ประคอง ชอบเสียง 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
89 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
92 Somying Tumwasorn 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
94 วิไล ชินธเนศ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 ศิริชัย ศิริกายะ 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 อดุลย์ อุดมผล 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
115 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
116 สละ มูลสาร 1
117 มานิต วิทยาเต็ม 1
118 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
121 คัคนางค์ มณีศรี 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
123 กฤษณา พิษณุโกศล 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
125 กมลทิพย์ คติการ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
127 พนัส ทัศนียานนท์ 1
128 Vanida Chantarateptawan 1
129 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 Sompol Sanguanrungsirikul 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 พรรณี กาญจนพลู 1
146 วิมล เหมะจันทร 1
147 สุมา เมืองใย 1
148 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
149 บรรจง คณะวรรณ 1
150 มยุรี ตันติสิระ 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
153 วัฒนชัย สมิทธากร 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 Jaitip Paiboon 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
158 กาญจนา แก้วเทพ 1
159 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
160 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
161 Panee Boonthavi 1
162 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
163 Vimolmas Lipipun 1
164 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
165 Garnpimol C. Ritthidej 1
166 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
167 Kittisak Likhitwitayawuid 1
168 Supa Chantharasakul 1
169 Sumphan Wongseripipatana 1
170 ๋Janes, Gavin W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา