ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chanwit Trathap 3
2 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 2
3 ลดาวัลย์ นกหมุด 2
4 เพชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 2
5 สาวิตรี จงดี 2
6 สุพัฒน์ ธาตุเพชร 2
7 ไม่มีข้อมูล 2
8 อุไรวรรณ จันทร์วงษ์ 2
9 พัชรินทร์ ไชยเสนีย์ 2
10 สุพร ผดุงศุภไลย 2
11 Chanvit Tharathep 2
12 บุษบา บุศยพลากร 2
13 ชุติมณฑน์ ยาใจ 2
14 กอบแก้ว หุ่นเก่า 2
15 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
16 ธิดารัตน์ นาคหลง 2
17 ทินกร จงกิตตินฤกร 2
18 ธิดารัตน์ อนุรัตน์ 2
19 นิโลบล จุลภาค 2
20 บุระณี อินทุภูติ 2
21 นัชนันท์ ทองเงิน 2
22 Khrongkhan Bunchaiyai 1
23 Suchada Naruekhon 1
24 Yupha Khongkhlinsukhon 1
25 Narisa Mantangkun 1
26 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
27 Vinai Leesmidt 1
28 นริศา มัณฑางกูร 1
29 กรองกาญจน์ บุญใจใหญ่ 1
30 สุชาดา นฤคนธ์ 1
31 ยุพา คงกลิ่นสุคนธ์ 1
32 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
33 Pongphan Phatanwanit 1
34 Met Chokchaichan 1
35 Seree Hongyok 1
36 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
37 เสรี หงษ์หยก 1
38 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
39 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
40 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
41 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
42 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
43 Nateerat Thamroj 1
44 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
45 นักวิชาการอิสระ 1
46 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
47 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
48 Chainan Tayawiwat 1
49 Khraisak Watcharanukulkrai 1
50 Niphit Phirawet 1
51 Suphatra Sriwanichakorn 1
52 Sutichai Chitaphankul 1
53 ปราณี จริตเอก 1
54 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
55 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
56 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
57 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
58 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
59 พัชนี ธรรมวันนา 1
60 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
61 ผลิดา ภูธรใจ 1
62 ครรชิต สุขนาค 1
63 สุพินดา สาทรกิจ 1
64 Jiruth Sriratanaban 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2542 1
9 2541 2
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบาย มุมมองของผู้กำหนดนโยบาย
ปี พ.ศ. 2554
2 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
4 โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2550
5 การประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาล สู่มาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยวิธีการสร้างเสริมพลังอำนาจ
ปี พ.ศ. 2549
6 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2548
7 สถานการณ์การจัดบริการสาธารณสุข : โครงสร้าง รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
8 การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ประเภทคุรุภัณฑ์ราคาแพง : การทบทวนองค์ความรู้ระดับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2541
9 สังเคราะห์ระบบบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
10 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ