ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chanwit Trathap 3
2 ทินกร จงกิตตินฤกร 2
3 ชุติมณฑน์ ยาใจ 2
4 กอบแก้ว หุ่นเก่า 2
5 ธิดารัตน์ นาคหลง 2
6 นัชนันท์ ทองเงิน 2
7 บุระณี อินทุภูติ 2
8 นิโลบล จุลภาค 2
9 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
10 ธิดารัตน์ อนุรัตน์ 2
11 บุษบา บุศยพลากร 2
12 Chanvit Tharathep 2
13 ลดาวัลย์ นกหมุด 2
14 เพชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 2
15 พัชรินทร์ ไชยเสนีย์ 2
16 สาวิตรี จงดี 2
17 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 2
18 สุพร ผดุงศุภไลย 2
19 อุไรวรรณ จันทร์วงษ์ 2
20 ไม่มีข้อมูล 2
21 สุพัฒน์ ธาตุเพชร 2
22 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
23 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
24 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
25 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
26 ยุพา คงกลิ่นสุคนธ์ 1
27 Khrongkhan Bunchaiyai 1
28 Suchada Naruekhon 1
29 Yupha Khongkhlinsukhon 1
30 Narisa Mantangkun 1
31 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
32 Seree Hongyok 1
33 Sutichai Chitaphankul 1
34 Khraisak Watcharanukulkrai 1
35 Chainan Tayawiwat 1
36 สุชาดา นฤคนธ์ 1
37 Suphatra Sriwanichakorn 1
38 Niphit Phirawet 1
39 เสรี หงษ์หยก 1
40 Pongphan Phatanwanit 1
41 Met Chokchaichan 1
42 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
43 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
44 Nateerat Thamroj 1
45 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
46 ผลิดา ภูธรใจ 1
47 ครรชิต สุขนาค 1
48 ปราณี จริตเอก 1
49 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
50 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
51 นักวิชาการอิสระ 1
52 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
53 สุพินดา สาทรกิจ 1
54 พัชนี ธรรมวันนา 1
55 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
56 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
57 Vinai Leesmidt 1
58 นริศา มัณฑางกูร 1
59 Jiruth Sriratanaban 1
60 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
62 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
63 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
64 กรองกาญจน์ บุญใจใหญ่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2542 1
10 2541 2
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบาย มุมมองของผู้กำหนดนโยบาย
2 ยุทธศาสตร์การจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2554
3 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาลสู่มาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยวิธีการสร้างเสริมพลังอำนาจ
ปี พ.ศ. 2552
5 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
6 การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ โดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2550
8 การประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาล สู่มาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยวิธีการสร้างเสริมพลังอำนาจ
ปี พ.ศ. 2549
9 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2548
10 สถานการณ์การจัดบริการสาธารณสุข : โครงสร้าง รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
11 การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ประเภทคุรุภัณฑ์ราคาแพง : การทบทวนองค์ความรู้ระดับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2541
12 สังเคราะห์ระบบบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
13 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาลสู่มาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยวิธีการสร้างเสริมพลังอำนาจ