ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chanwit Trathap 3
2 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 2
3 ลดาวัลย์ นกหมุด 2
4 เพชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 2
5 สาวิตรี จงดี 2
6 สุพัฒน์ ธาตุเพชร 2
7 ไม่มีข้อมูล 2
8 อุไรวรรณ จันทร์วงษ์ 2
9 พัชรินทร์ ไชยเสนีย์ 2
10 สุพร ผดุงศุภไลย 2
11 Chanvit Tharathep 2
12 บุษบา บุศยพลากร 2
13 ชุติมณฑน์ ยาใจ 2
14 กอบแก้ว หุ่นเก่า 2
15 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
16 ธิดารัตน์ นาคหลง 2
17 ทินกร จงกิตตินฤกร 2
18 ธิดารัตน์ อนุรัตน์ 2
19 นิโลบล จุลภาค 2
20 บุระณี อินทุภูติ 2
21 นัชนันท์ ทองเงิน 2
22 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
23 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
24 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
25 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
26 ยุพา คงกลิ่นสุคนธ์ 1
27 Khrongkhan Bunchaiyai 1
28 Suchada Naruekhon 1
29 Yupha Khongkhlinsukhon 1
30 Narisa Mantangkun 1
31 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
32 Seree Hongyok 1
33 Sutichai Chitaphankul 1
34 Khraisak Watcharanukulkrai 1
35 Chainan Tayawiwat 1
36 สุชาดา นฤคนธ์ 1
37 Suphatra Sriwanichakorn 1
38 Niphit Phirawet 1
39 เสรี หงษ์หยก 1
40 Pongphan Phatanwanit 1
41 Met Chokchaichan 1
42 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
43 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
44 Nateerat Thamroj 1
45 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
46 ผลิดา ภูธรใจ 1
47 ครรชิต สุขนาค 1
48 ปราณี จริตเอก 1
49 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
50 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
51 นักวิชาการอิสระ 1
52 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
53 สุพินดา สาทรกิจ 1
54 พัชนี ธรรมวันนา 1
55 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
56 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
57 Vinai Leesmidt 1
58 นริศา มัณฑางกูร 1
59 Jiruth Sriratanaban 1
60 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
62 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
63 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
64 กรองกาญจน์ บุญใจใหญ่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2542 1
9 2541 2
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบาย มุมมองของผู้กำหนดนโยบาย
ปี พ.ศ. 2554
2 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
4 โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รองรับการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2550
5 การประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาล สู่มาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยวิธีการสร้างเสริมพลังอำนาจ
ปี พ.ศ. 2549
6 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2548
7 สถานการณ์การจัดบริการสาธารณสุข : โครงสร้าง รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
8 การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ประเภทคุรุภัณฑ์ราคาแพง : การทบทวนองค์ความรู้ระดับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2541
9 สังเคราะห์ระบบบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
10 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ