ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญยุทธ สุดทองคง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2557 4
4 2556 3
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 5
9 2551 6
10 2550 7
11 2549 3
12 2548 3
13 2546 1
14 2545 4
15 2544 4
16 2539 3
17 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลกระทบฝั่ง
2 การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอน รายวิชาการสร้างสื่อผสมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปี พ.ศ. 2559
3 ผลของสารสกัดจากพืชที่มีแทนนินต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนดไซม์ไทโรซิเนส
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-(phenylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
5 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie, 1936)
6 ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie, 1936) ที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติและอาหารสำเร็จรูป
7 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie,1936)
ปี พ.ศ. 2556
8 การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของธาตุอาหารตามฤดูกาลและอัตราการไหลลงทะเลในบริเวณปากแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
9 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำทะเล Phakellia sp และการถ่ายทอดไปยังผู้ล่า Phyllidiella sp
10 การสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอลในสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิด
ปี พ.ศ. 2555
11 สมบัติทางกลในงานเชื่อมเหล็กล้าคาร์บอนโดยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน
12 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
ปี พ.ศ. 2554
13 การแบ่งส่วนทรัพยากรในปูก้ามดาบสกุล Uca บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
14 การทดสอบสมรรถภาพทางกายของพลทหารเกณฑ์กองทัพภาค 4
ปี พ.ศ. 2553
15 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการสมรรถภาพทางกายของคนในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง บริเวณจังหวัดตรัง.
ปี พ.ศ. 2552
16 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ
17 การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง
18 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรหอยตลับและหอยชักตีน บริเวณจังหวัดตรัง
19 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน
20 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ปี พ.ศ. 2551
21 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม (Sesarma mederi)
22 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศหญ้าทะเล และชุมชนประมงชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตรัง
23 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพ่วงองุ่นเชิงพาณิชย์ในจังหวัดตรัง
24 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการ
25 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม
26 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศ หญ้าทะเล และชุมชนประมงชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2550
27 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม
28 การศึกษาวิธีผลิตลูกปูแสม (Sesarma vesicolor Tweedie, 1940) จากโรงเพาะฟัก
29 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในบริเวณป่าชายเลนบ้านปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 พลวัตประชากรของปูแสม (Sesarma (Chiromantes) eumolope ) ในบริเวณป่าชายเลน บ้านปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
31 ผลของการปลูกสวนป่าชายเลนลักษณะพันธุ์ไม้คละปนกันบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อทรัพยากรประมงชายฝั่ง
32 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีภัยพิบัติสึนามิในแถบทะเลฝั่งอันดามัน
33 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพ่วงองุ่นเชิงพาณิชย์ในจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2549
34 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
35 ชนิดและการแพร่กระจายของปริสิตมิกโซสปอริเดียร์ ในปลาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
36 ตู้เพาะเลี้ยงหัวเชื้อแพลงก์ตอน
ปี พ.ศ. 2548
37 การศึกษาวิธีผลิตลูกปูแสม (Sesarma vesicolor Tweedie, 1940) จากโรงเพาะฟัก
38 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
39 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2546
40 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2545
41 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
42 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
43 พลวัตประชากรของปูแสม (Sesarma (Chiromantes) eumolope ) ในบริเวณป่าชายเลน บ้านปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
44 ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในป่าจากบริเวณแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2544
45 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในบริเวณป่าชายเลนบ้านปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
46 ผลของการปลูกสวนป่าชายเลนลักษณะพันธุ์ไม้คละปนกันบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อทรัพยากรประมงชายฝั่ง
47 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
48 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดิน ในบริเวณป่าชายเลนคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2539
49 การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาวจังหวัดระนอง
50 การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง
51 การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Seylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง