ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญณรงค์ ไชยรักษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนเครื่องทออวนด้วยการเคลือยกแข๊ง
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ด้วยการออกแบบการทดลอง
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ด้วยการออกแบบการทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ด้วยการออกแบบการทดลอง
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยในกระบวนการเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริงแบบมุมเอียง II
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยในกระบวนการเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริงแบบมุมเอียง
8 การหาส่วนผสมแบบหล่อทรายในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อ โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
9 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
10 การลดของเสียโดยการหาสภาวะของปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการเป่าขึ้นรูปพลาสติก
11 Optimization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Thin Film Coating Process Using Designed
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยในกระบวนการเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริงแบบมุมเอียง
13 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนเพื่อปรับปรุงการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโคมเพดานแก้ว
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
16 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
18 การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
20 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดของเสียในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค
21 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการออกแบบการทดลองและวิธีการพื้นผิวผลตอบ : การประยุกต์ใช้ในการผลิตรั้วคอนกรีต
22 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
23 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลด ของเสียในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
ปี พ.ศ. 2548
25 การออกแบบและสร้างเครือย่อยขวดแก้วและการศึกษาปัจจัยที่มีต่อขนาดเศษแก้วของเครื่องย่อยขวดแก้ว
26 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การติดตั้งมอเตอร์แบบไม่มีห้องเครื่องลิฟต์