ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศรวัสย์ สมสวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2531 1
5 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2551
2 การเลือกใช้ธุรกิจบริการจัดงาน ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
3 ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน :
ปี พ.ศ. 2531
4 การประเมินข้อจำกัดของผลผลิตถั่วเหลืองโดยการวิเคราะห์สภาพการเพาะปลูกในไร่นา / ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่
6 การพัฒนาโปรแกรม “น้ำทา” เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์พื้นที่ในลุ่มน้ำย่อย
7 การประเมินสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ
8 ภาพรวมระบบสารสนเทศการเกษตร และระบบภูมิสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
10 Decision Support Systems for Diversified Farming System Design
11 การประเมินความความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพนยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่จาก
12 การประเมินความมั่นคงทางอาหารด้วยปริมาณและมูลค่าอาหารที่บริโภคในครัวเรือน
13 การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบนที่สูงเพื่อการจัดการน้ำของชุมชน