ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญชัย จารุภาชน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาผู้นำด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2547
2 การวิเคราะห์การบริหารด้านการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 2546
3 ความเพียงพอทางการเงิน ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) : กรณีศึกษาอำเภอบัวใหญ่
4 การวางแผนกลยุทธ์ความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
5 สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2544
6 การจำลองการจำแนกยาด้วยการวิเคราะห์แบบ ABC และตัวแบบปริมาณการจัดซื้อที่ ประหยัด เพื่อการบริหารยาคงคลังในโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2534
7 ปัญหาการปฏิบัติงานของเภสัชกรคู่สัญญาในโรงพยาบาลชุมชน และการคงอยู่ในราชการหลังใช้ทุนครบตามสัญญา
8 ปัญหาการปฏิบัติงานของเภสัชกรคู่สัญญาในโรงพยาบาลชุมชน และการคงอยู่ในราชการ หลังใช้ทุนครบตามสัญญา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
10 กลยุทธ์ทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามในร้านขายยาแผนปัจจุบันเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
11 การประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด
12 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และความเข้าใจเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า