ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญชัย จารุภาชน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาผู้นำด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
2 ความเห็นในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมต่อบริการปฐมภูมิของร้านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2547
3 การวิเคราะห์การบริหารด้านการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 2546
4 ความเพียงพอทางการเงิน ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) : กรณีศึกษาอำเภอบัวใหญ่
5 การวางแผนกลยุทธ์ความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
6 สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2544
7 การจำลองการจำแนกยาด้วยการวิเคราะห์แบบ ABC และตัวแบบปริมาณการจัดซื้อที่ ประหยัด เพื่อการบริหารยาคงคลังในโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2534
8 ปัญหาการปฏิบัติงานของเภสัชกรคู่สัญญาในโรงพยาบาลชุมชน และการคงอยู่ในราชการหลังใช้ทุนครบตามสัญญา
9 ปัญหาการปฏิบัติงานของเภสัชกรคู่สัญญาในโรงพยาบาลชุมชน และการคงอยู่ในราชการ หลังใช้ทุนครบตามสัญญา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
11 กลยุทธ์ทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามในร้านขายยาแผนปัจจุบันเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
12 การประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด
13 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และความเข้าใจเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า