ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาคริต โพธิ์งาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้แรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2552
2 เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งานร่วมกับรังสีอินฟราเรด
3 ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์
4 เครื่องวัดพลังพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับใช้พื้นที่ จังหวัด อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
6 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์ช่วยออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
8 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
9 อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด
11 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโรงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
12 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาการทำงานของเตาเผาชีวมวลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเชิงความร้อนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข:กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
14 การศึกษาการเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิตภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
15 การศึกษาด้วยวิธีการจำลองการไหลของของไหลแบบสองสถานะในเครื่องวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
17 วิธีกริดหลายระดับและวิธีบล็อคโดยปริยายสำหรับปัญหาการไหลภายในแบบสามมิติ