ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาคริต ทองอุไร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธรรม สุขมณี 18
2 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 11
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
4 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 8
5 สุรัสวดี กังสนันท์ 6
6 รวมพร นิคม 5
7 งบประมาณแผ่นดิน 5
8 เสกสรร สุธรรมานนท์ 4
9 รุสนี กุลวิจิตร 4
10 มณเทพ เกียรติวีระสกุล 4
11 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 4
12 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 4
13 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 4
14 จรรยา อินทมณี 4
15 จรัญ บุญกาญจน์ 3
16 สินินาฏ จงคง 3
17 มณี วิทยานนท์ 3
18 พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ 3
19 วชิราภรณ์ ปิสิตโร 3
20 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 3
21 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 3
22 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 3
23 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 3
24 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
25 พิชิต เรืองแสงวัฒนา 2
26 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
27 วิรัช ทวีปรีดา 1
28 Allan Hansen 1
29 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 1
30 ทรงะรรม โพธิ์ถาวร, 1
31 สมคิด จีนาพงษ์ 1
32 พิมพรรณ มายเออร์ 1
33 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
34 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
35 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
36 A. Hansen 1
37 สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 1
38 พิมพรรณ เกียรติซิมกุล 1
39 โครงการวิจัย Matching Fund 1
40 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 1
41 กำพล ประทีปชัยกูร 1
42 ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 4
11 2547 1
12 2545 1
13 2544 2
14 2542 1
15 2540 2
16 1086 1
17 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วย
2 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
4 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
5 การผลิต palm kernel-diethanolamide (PK-DEA) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
6 การผลิต palm kernel-diethanolamide (PK-DEA) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
8 การผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรมจากน้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนากระบวนการแยกคืนแอลกอฮอล์จากเฟสกลีเซอรอล
ปี พ.ศ. 2552
10 การผลิตเอทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มดิบระบบต่อเนื่องขนาดสาธิต 1000 ลิตรต่อวัน
11 กระบวนการล้างไบโอดีเซลโดยกระบวนการล้างด้วยน้ำร่วมกบสารดูดซับระบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2551
12 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูแบบครบวงจร
13 กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่าด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
14 การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2550
15 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549
16 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขันได้
17 การศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อป้อนกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
19 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
20 การสกัดน้ำมันหอมระเหยกฤษณา
21 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
23 การผลิตเมทิลเอสเตอร์เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
24 การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิดีซัลเฟอร์ไรเซชั่นของน้ำมันดีเซลโดยใช้โอโซน
25 การศึกษาเบื้องต้นของการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของสเตียรินจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2542
26 การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
ปี พ.ศ. 2540
27 การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย
28 การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่าด้วยกระบวนการทางชีวภาพ