ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาคริต ทองอุไร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธรรม สุขมณี 18
2 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 11
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
4 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 7
5 รวมพร นิคม 5
6 งบประมาณแผ่นดิน 5
7 สุรัสวดี กังสนันท์ 5
8 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 4
9 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 4
10 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 4
11 จรรยา อินทมณี 4
12 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 3
13 มณี วิทยานนท์ 3
14 จรัญ บุญกาญจน์ 3
15 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 3
16 รุสนี กุลวิจิตร 3
17 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 3
18 มณเทพ เกียรติวีระสกุล 3
19 เสกสรร สุธรรมานนท์ 3
20 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 3
21 พิชิต เรืองแสงวัฒนา 2
22 สินินาฏ จงคง 2
23 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
24 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
25 พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
26 วชิราภรณ์ ปิสิตโร 2
27 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
28 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
29 พิมพรรณ มายเออร์ 1
30 สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 1
31 พิมพรรณ เกียรติซิมกุล 1
32 A. Hansen 1
33 วิรัช ทวีปรีดา 1
34 ทรงะรรม โพธิ์ถาวร, 1
35 Allan Hansen 1
36 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
37 โครงการวิจัย Matching Fund 1
38 กำพล ประทีปชัยกูร 1
39 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 1
40 สมคิด จีนาพงษ์ 1
41 ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 1
42 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 2
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 3
9 2549 2
10 2548 7
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 2
14 2544 6
15 2543 1
16 2542 3
17 2541 3
18 2540 4
19 1086 4
20 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วย
2 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
4 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
5 การผลิต palm kernel-diethanolamide (PK-DEA) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
6 การผลิต palm kernel-diethanolamide (PK-DEA) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
8 การผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรมจากน้ำมันปาล์มดิบ
9 การผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรมจากน้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนากระบวนการแยกคืนแอลกอฮอล์จากเฟสกลีเซอรอล
11 การศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อป้อนกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2552
12 การผลิตเอทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มดิบระบบต่อเนื่องขนาดสาธิต 1000 ลิตรต่อวัน
13 กระบวนการล้างไบโอดีเซลโดยกระบวนการล้างด้วยน้ำร่วมกบสารดูดซับระบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2551
14 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูแบบครบวงจร
15 กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่าด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
16 การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549
20 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขันได้
21 การศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อป้อนกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
22 โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
23 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
24 การศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อป้อนกลับมาใช้ใหม่
25 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
26 การสกัดน้ำมันหอมระเหยกฤษณา
27 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
28 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2547
29 การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในชุมชน
30 คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
31 การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น
32 การศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวต่ออัตราการระเหยของน้ำและสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
33 การผลิตเมทิลเอสเตอร์เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลระดับอุตสาหกรรม
34 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2544
35 การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิดีซัลเฟอร์ไรเซชั่นของน้ำมันดีเซลโดยใช้โอโซน
36 การศึกษาเบื้องต้นของการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของสเตียรินจากน้ำมันปาล์ม
37 การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น
38 การศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวต่ออัตราการระเหยของน้ำและสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำ
39 วิจัยพัฒนาการผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโรงกลั่นน้ำมันฝาง
40 ภาวะการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยา ของแก๊สออยล์จากโรงกลั่นฝาง
ปี พ.ศ. 2543
41 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2542
42 การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
43 การวิจัยพัฒนาการผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโรงกลั่นน้ำมันฝาง
44 ภาวะการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยา ของแก๊สออยล์จากโรงกลั่นฝาง
ปี พ.ศ. 2541
45 คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย
46 การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย
47 การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2540
48 การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย
49 การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม
50 การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย
51 การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 กระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์ด้วยปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชั่นของส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์ม
53 กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอไรด์ในไบโอดีเซล โดยกระบวนการทรานซ์เอสเตอริฟิเคชันด้วยเตาไมโครเวฟ
54 การทอดผลปาล์มร่วงแบบต่อเนื่องสำหรับหีบน้ำมันปาล์มดิบ
55 กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่าด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
56 คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย