ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาคริต ขันนาโพธิ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุดม รัฐอมฤต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 6
2 2555 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 แนวทางการสอนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันที่เน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2 สภาพบังคับและผลผูกพันของตำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
3 ทัศนคติต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบกในจังหวัดมหาสารคาม: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 สภาพบังคับและผลผูกพันของตำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
5 แนวทางการสอนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันที่เน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
6 ทัศนคติต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบกในจังหวัดมหาสารคาม: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง