ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chai Wutiwiwatchai 19
2 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 11
3 Nattanun Thatphithakkul 9
4 วาทยา ชุณห์วิจิตรา 5
5 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 5
6 อติวงศ์ สุชาโต 4
7 โปรดปราน บุณยพุกกณะ 4
8 Boontee Kruatrachue 4
9 บุญธีร์ เครือตราชู 4
10 Sanparith Marukatat 4
11 ภัชริกา ชูตระกูล 3
12 ขวัญชีวา สายคำ 3
13 Kwanchiva Saykham 3
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
15 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 3
16 Vataya Boonpiam 3
17 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 3
18 Sadaoki Furui 3
19 อภัย ประกอบผล 2
20 ส่งศรี ดีศรีแก้ว 2
21 Sutat Sae-Tang 2
22 สิริพร วิธินันทกิตต์ 2
23 เปรมนาถ ดูเบ 2
24 Issara Thienlikit 2
25 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 2
26 วศิน สินธุภิญโญ 2
27 อัษฎางค์ แตงไทย 2
28 Thaweesak Koanantakool 1
29 สิทธิพงษ์ สายชุม 1
30 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
31 เทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์ 1
32 Markapong Jongtaveesataporn 1
33 อโณชา รักชาติเจริญ 1
34 Theppitak Karoonboonyanan 1
35 Anocha Rugchatjaroen 1
36 ณัฐพล กฤษสุทธิกุล 1
37 วารินทร์ อัจฉริยะกุลพร 1
38 ปรัชญา บุญขวัญ 1
39 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 1
40 Ausdang Thangthai 1
41 กนกอร ตระกูลทวีคูณ 1
42 Sittipong Saychum 1
43 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
44 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
45 สุดาพร ลักษณียนาวิน 1
46 Patcharika Chootrakool 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
48 Choochart Haruechaiyasak 1
49 มณฑิกา บริบูรณ์ 1
50 ณัฐณรงค์ พ่วงศรี 1
51 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
52 พีรเชษฐ ปอแก้ว 1
53 Thepchai Supnithi 1
54 Peerachet Porkaew 1
55 เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ 1
56 ณัฐชา ตังศิริรัตน์ 1
57 กฤตนันท์ พิทักษ์ภวัตกุล 1
58 Varin Achariyakulporn 1
59 Markpong Jongtaveesataporn 1
60 ทัศนีย์ เจริญพร 1
61 Ananlada Chotimongkol 1
62 รัฐภูมิ ตู้จินดา 1
63 อนันต์ลดา โชติมงคล 1
64 ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ 1
65 รัฐภูมิ นิราศวรรณ 1
66 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
67 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
68 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
69 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
70 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
71 Krit Kosawat 1
72 พรพิมล ผลินกูล 1
73 มารุต บูรณรัช 1
74 Rattapoom Tuchinda 1
75 Ratthapoom Niraswan 1
76 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
77 Sawit Kasuriya 1
78 Wasin Sinthupinyo 1
79 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
80 Sarin Watcharabutsarakham 1
81 Pornchai Tummarattananont 1
82 Chularat Tanprasert 1
83 Premnath Dubey 1
84 มรรคพงษ์ จงทวีสถาพร 1
85 Paramet Tanwanont 1
86 อิศรา เธียรลิขิต 1
87 Vataya Chunwijitra 1
88 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1
89 วาทยา บุญเปี่ยม 1
90 ศวิต กาสุริยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 10
5 2551 4
6 2550 8
7 2549 5
8 2544 1
9 2543 1
10 2540 2
11 2534 1
12 543 57
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การแปลงกราฟีมภาษาอังกฤษเป็นโฟนีมภาษาไทย
2 การแบ่งประโยคภาษาไทยโดยแคททิกอเรียลแกรมม่าและหลักเกณฑ์ไวยากรณ์
3 การระบุและแก้ไขส่วนที่แตกต่างของบทถอดความระหว่างเสียงบันทึกการประชุมรัฐสภาไทยและรายงานการประชุม
ปี พ.ศ. 2554
4 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
5 ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง
6 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. 2552
7 คลังข้อมูลบทพูดภาษาไทย
8 ระบบอัจฉริยะสำหรับติดต่ออุปกรณ์พกพาด้วยภาษาไทย
9 ระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ
10 ระบบแปลภาษาเพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
11 Computers and the Thai Language
12 Lexical units for Thai LVCSR
13 วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์
14 ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง
15 ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติเพื่อการรายงานข้อมูลแก่ผู้เดินทาง
16 การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการมนุษยภาษา
ปี พ.ศ. 2551
17 Advantages of prosody mapping in cross-language speech synthesis
18 Simulated-Data Adaptation for Robust Speech Recognition
19 Simulated-Data Adaptation BasedPiecewise Linear Transformation for Robust Speech Recognition
20 การแปลภาษาอัติโนมัติเชิงสถิติสำหรับระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
21 Towards Better Language Modeling for Thai LVCSR
22 Toward Thai-English Speech Translation
23 การรู้จำเสียงพูดโดยการเลือกแบบจำลองเสียงพูดตามระดับสัดส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
24 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
25 Unfolding Linguistics
26 รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
27 วิธีการตรวจจับความไม่สอดคล้องของการกำกับชนิดของคำในคลังข้อมูลทางภาษาโดยอัตโนมัติ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติแบบ n-gram
28 Thai Speech Processing Technology: A Review
ปี พ.ศ. 2549
29 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
30 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบอัจฉริยะสำหรับการติดต่ออุปกรณ์พกพาด้วยภาษาไทย
31 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
32 แบบจำลองเสียงพูดแบบ Multi-condition
33 Robust Speech Recognition Using KPCA-Based Noise Classification
ปี พ.ศ. 2544
34 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
ปี พ.ศ. 2543
35 ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบระบุผู้พูดภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2540
36 การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก
37 การรู้จำเสียงพูดคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซี และนิวรอลเน็ตเวิร์ก
ปี พ.ศ. 2534
38 สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 Confidence scoring for ANN-based spoken language understanding
40 Automatic duration weighting in Thai unit-selection speech synthesis
41 Thai voice application gateway
42 BEST 2009 : Thai word segmentation software contest
43 Automatic Thai audio/transcription segmentation
44 The Asian network-based speech-to-speech translation system
45 A study of recognition rate improvement for Thai esophageal speech by using feature conversion
46 Toward benchmarking a general-domain Thai LVCSR System
47 Categorial-grammar-based phrase break prediction
48 A study of automatic speech intelligibility testing for Thai oral surgical patients
49 A study of VoIP quality evaluation: User perception of voice quality from G.729, G.711 and G.722
50 A bi-lingual Thai-English TTS system on Android mobile devices
51 Speech analysis method based on source-filter model using multivariate empirical mode decomposition in log-spectrum domain
52 A new strategy of fuzzy-neural network for Thai numeral speech recognition
53 Thai polysyllabic word recognition using fuzzy-neural network
54 Text-dependent speaker identification using LPC and DTW for Thai language
55 A multi-stage approach for Thai spoken language understanding
56 Learning methods and features for corpus-based phrase break prediction on Thai
57 Comparative study of continuous hidden Markov models (CHMM) and artificial neural network (ANN) on speaker identification system
58 Text-dependent speaker identification using neural network on distinctive Thai tone marks
59 Thai syllable segmentation for connected speech based on energy
60 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
61 A speech sectioning tool for corpus development
62 Thai speech processing technology: A review
63 A simulated-data adaptation technique for robust speech recognition
64 Automatic syllable-pattern induction in statistical thai text-to-phone transcription
65 Improving segment-based speech recognition by recovering missing segments in segment graphs - A Thai case study
66 A learning method for Thai phonetization of English Words
67 Towards better language modeling for Thai LVCSR
68 Robust speech recognition using noise-cluster HMM interpolation
69 Thai named-entity recognition using class-based language modeling on multiple-sized subword units
70 Advanced user interfaces in traffic information systems
71 Thai tone recognition using ant colony algorithm
72 Corrigendum to: \Thai speech processing technology: A review\" [Speech Communication 49 (1) (2007) 8-27] (DOI:10.1016/j.specom.2006.10.004)"
73 Computers and the Thai language
74 T-Tilt: A modified Tilt model for F0 analysis and synthesis in tonal languages
75 Optimization of T-Tilt F0 modeling
76 Speaker adaptation using a parallel phone set pronunciation dictionary for Thai-English bilingual TTS
77 Cross-language F0 modeling for under-resourced tonal languages: A case study on Thai-Mandarin
78 LOTUS-BN: A Thai broadcast news corpus and its research applications
79 BEST 2009: Thai word segmentation software contest
80 Lip synchronization from Thai speech
81 A study of term weighting in phonotactic approach to spoken language recognition
82 Feature smoothing and frame reduction for speaker recognition
83 Thai speech-driven facial animation
84 Accent level adjustment in bilingual Thai-English text-to-speech synthesis
85 A hybrid language model for open-vocabulary thai LVCSR
86 Thai ASR development for network-based speech translation
87 The design and development of PELECAN: Pronunciation Errors from Learners of English Corpus and Annotation
88 A time-varying adaptive IIR filter for robust text-independent speaker verification
89 Musical pitch estimation using a supervised single hidden layer feed-forward neural network
90 Thai phonetization of English words using English syllables
91 Language recognition using latent dynamic conditional random field model with phonological features
92 Developing a Thai emotional speech corpus
93 Contextual behaviour features and grammar rules for Thai sentence-breaking
94 Prediction of tone naturalness perception using geometric model
95 สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ