ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยโชค จุลศิริวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 ปัญหาความมั่นคงใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี พ.ศ. 2547
2 ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย : ศึกษาปัญหาและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ค.ศ. 1980-1988)
3 การเจรจาเพื่อสำรวจและทำหลักเขตแดนลาว-ไทย, 1987-1996
4 ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเวียดนาม (ค.ศ. 1975-1997)
5 นโยบายไทยต่อพม่า : ศึกษานโยบายรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2547)
ปี พ.ศ. 2546
6 สหประชาชาติกับการแก้ไขปัญหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา (ค.ศ. 1993-1994)
ปี พ.ศ. 2545
7 รัฐบาลไทยและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) : ศึกษาการแก้ปัญหานักศึกษาพม่าในประเทศไทย (พ.ศ. 2531-2544)
8 ความขัดแย้งระหว่างไทย-พม่า : ศึกษาการแก้ไขปัญหาเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำเมย
9 ความสัมพันธ์ไทย-พม่าในช่วงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)
ปี พ.ศ. 2544
10 ความสัมพันธ์ลาว-ไทย : ศึกษาพัฒนาการนโยบายของลาวจากปี ค.ศ. 1975 ถึง 2001
11 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กับการเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่า
12 การเมืองภายในของไทยกับการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยต่อเวียดนาม ปี ค.ศ. 1988-1997
ปี พ.ศ. 2543
13 นโยบายด้านความมั่นคงของกัมพูชาต่อไทย : ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบาย, ค.ศ. 1993-1997
ปี พ.ศ. 2539
14 ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายไทยต่อสหภาพเมียนมาร์ในยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) กับยุคหลังพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2531-2538)
15 นโยบายของไทยต่อสหภาพเมียนมาร์ : ศึกษาการดำเนินนโยบายการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2537
ปี พ.ศ. 2537
16 การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน : ศึกษาบทบาทของประเทศไทย สมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน
ปี พ.ศ. 2536
17 นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหภาพเมียนมาร์ ในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ปี พ.ศ. 2533
18 ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษสมัยรัตนโกสินทร์ : ศึกษากรณีค้าไม้สัก (พ.ศ. 2367-2453)
ปี พ.ศ. 2532
19 ช่องแคบมะละกากับความมั่นคงของอินโดนีเซียและมาเลเซีย
20 ความขัดแย้งระหว่างไทยและมาเลเซีย : ปัญหาการประมง
ปี พ.ศ. 2530
21 ฐานทัพกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ (1965-1984)
ปี พ.ศ. 2529
22 บทบาทของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ : ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429