ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยเวช สุวรรณวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
2 วุฒิสาร ตันไชย 9
3 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
4 อภิวรรณ ซักเซ็ค 9
5 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
6 เอกวีร์ มีสุข 9
7 อรทัย ก๊กผล 9
8 จันทนา จันทโร 4
9 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 มนทิรา จันเทรมะ 2
12 วรงค์ ปวราจารย์ 2
13 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 2
14 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 2
15 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
16 Chaturvedi, Priyanka 1
17 Khandelwal, Kiran 1
18 Dwivedi, Pankaj 1
19 Singh, Sarika 1
20 Khatik, Renuka 1
21 Dwivedi, A K 1
22 Shukla, Prashant 1
23 Singh, P K 1
24 Raju, K S R 1
25 Mishra, P R 1
26 Paliwal, S K 1
27 Tripathi, Priyanka 1
28 Tripathi, Renu 1
29 Dwivedi, Hemlata 1
30 Katsufuji, T. 1
31 Spalek, L. 1
32 Shimuta, M. 1
33 Ito, T. 1
34 Kato, Y. 1
35 Petrovic, A. P. 1
36 Batista, Cristian D. 1
37 Singh, D K 1
38 Saxena, S. S. 1
39 Gupta, P K 1
40 Wahajuddin 1
41 Akhtar, M S 1
42 Malhotra, Soniya 1
43 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
44 Taneja, Isha 1
45 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
46 Vutyavanich,T. 1
47 ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี 1
48 สาริณี อุ่ยตระกูล 1
49 Srisurapanont,M. 1
50 Grant, Peter M 1
51 สุวิชญาน์ อินนัดดา 1
52 Somboonporn,W. 1
53 ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 1
54 ปริญญา ตันสกุล 1
55 Intarasiri,S. 1
56 Thongleurm,C. 1
57 แสงเพชร โล่ห์อร่ามทวีทอง 1
58 Won-In,K. 1
59 ณัฐวุฒิ เมืองศิริ, 2522- 1
60 China Scholarship Council 1
61 อริยะ เมธเศรษฐ์ 1
62 Thompson, John S 1
63 Srivastava, K K 1
64 พฤทธิ์ ประเสริฐธรรม, 2522- 1
65 Kumari, Ruma 1
66 Tripathi, D K 1
67 Sengupta, Pinaki 1
68 University of Edinburgh 1
69 Chung, Pei-Jung 1
70 วรรณรัตน์ วิวัฒนะ, 2521- 1
71 ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- 1
72 Laurenson, David 1
73 เรวัต สุวรรณไพรัตน์, 2521- 1
74 Tiwari, Sameer 1
75 Elias, A. 1
76 Tharinya Supasa 1
77 สุกรีนา หะยีดือราแม 1
78 จิราพร อัตตะสาระ 1
79 นพดล ศรีพุทธา 1
80 งบประมาณแผ่นดิน 1
81 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 1
82 Shih Mo Lin 1
83 นิติ วันทอง 1
84 บุญญารัตน์ แสงปิยะ 1
85 Chatchai Tayapiwatana 1
86 Jiunn Chi Wu 1
87 ชุติมา เกียรติเสวี 1
88 Wongkot Wongsapai 1
89 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
90 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
91 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 1
92 Dararutana,P. 1
93 Kamwanna,T. 1
94 พีรยุทธ แสงศิลป์ 1
95 ศุภมาส ศิริกุล 1
96 Tippawan,U. 1
97 วิชชากร เฮงศรีธวัช 1
98 Watcharapasorn,A. 1
99 Jaiban,P. 1
100 Meevasana,W. 1
101 ศรชัย บัวแก้ว 1
102 Namsar,O. 1
103 คมสันติ์ ดาโรจน์ 1
104 เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 1
105 Sawitree Nangola 1
106 Carton, H. 1
107 Briais, A. 1
108 Yang, Ying Wei 1
109 Ranjna Jindal 1
110 Pierre Boulanger 1
111 Chen, Yong 1
112 Tapponnier, Paul 1
113 Sursock, A. 1
114 Jacques, E. 1
115 Barrier, Laurie 1
116 Daëron, M. 1
117 King, G. C. P. 1
118 Jomaa, R. 1
119 Liu, Yu 1
120 Philippe Minard 1
121 มานพ รุจิภากร 1
122 Koollawat Chupradit 1
123 Sudarat Hadpech 1
124 Kanda Fanhchaksai 1
125 วินัย นาทะศรี 1
126 พัชรมาศ นุ่มดี 1
127 Wilhelm Furnon 1
128 Marie Valerio-Lepiniec 1
129 Zhao, Yanli 1
130 ประกรณ์ เมฆจำเริญ 1
131 Agathe Urvoas 1
132 นพดล ปิ่นสุภา 1
133 Panagopoulos, Christos 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 5
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 3
9 2552 2
10 2551 4
11 2550 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 4
18 2541 5
19 2540 1
20 2538 2
21 2537 1
22 2535 2
23 2532 4
24 2525 1
25 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Household energy consumption behaviour for different demographic regions in Thailand from 2000 to 2010
2 Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins (αRep) Selected as Interactors of HIV-1 Nucleocapsid Negatively Interfere with Viral Genome Packaging and Virus Maturation
ปี พ.ศ. 2559
3 Study of dissolved oxygen dynamics in the Cha-Am municipality wastewater treatment ponds system using mathematical modelling and GIS
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
5 Arteether nanoemulsion for enhanced efficacy against Plasmodium yoelii nigeriensis malaria: An approach by enhanced bioavailability
6 Simultaneous tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric Ba0.7Ca0.3TiO3 via la doping
7 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
8 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
9 Characterization of hyaluronic acid specific hyaluronate lyase (HylP) from Streptococcus pyogenes
10 Phosphorylation of Pyruvate Kinase A by Protein Kinase J leads to the altered growth and differential rate of intracellular survival of mycobacteria
11 Relaxation for perimenopausal and postmenopausal symptoms
ปี พ.ศ. 2556
12 Electric field modulation of the tetragonal domain orientation revealed in the magnetic ground state of quantum paraelectric EuTiO3
ปี พ.ศ. 2555
13 PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang
ปี พ.ศ. 2554
14 การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน
15 Performance analysis and algorithm design for distributed transmit beamforming
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
17 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
18 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
ปี พ.ศ. 2552
19 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
20 Seismic evidence for Neogene and active shortening offshore of Lebanon (Shalimar cruise)
ปี พ.ศ. 2551
21 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกันที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้ากำลัง
22 การวิเคราะห์ทางเลือกในการกรองกระแสฮาร์มอนิก
23 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
24 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกัน ที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะ ในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2550
25 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง
ปี พ.ศ. 2548
26 การออกแบบชุดตัวเก็บประจุในระบบไฟฟ้าแรงสูง
27 การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
28 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
ปี พ.ศ. 2547
29 การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
30 การคำนวณค่าความสว่างไฟถนนบริเวณทางแยกหลายระดับ
ปี พ.ศ. 2546
31 ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนน
32 การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนถนนภายในอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2545
33 การวิเคราะห์การไหลของฮาร์มอนิกในโรงงานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องของแบบจำลองฮาร์มอนิก
ปี พ.ศ. 2544
34 การประมาณค่าตัวแปรสเตทฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
35 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2543
36 การประเมินคุณภาพไฟถนน
37 การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร
38 การประมาณค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้นในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย
39 การวิเคราะห์โหลดโพลว์และการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในนระบบ 3 เฟสภายใต้สภาวะไม่สมดุล
ปี พ.ศ. 2541
40 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
41 การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย
42 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง
43 การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย
44 The Attitude of Farmen at Surrounding Villages of Huai Hong Khrai Royal Development Study Center towards Conservation and Development of Natural Resources
ปี พ.ศ. 2540
45 การพัฒนาระบบจำลองการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2538
46 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการจำลองความส่องสว่างภายในอาคาร
47 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
48 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
49 A Comparison of Cooperation and Competition Groups Learning Style on Physics Achievement of Mathayomsuksa 5 Students Using Computer Assisted Instruction
50 ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
51 การออกแบบไฟถนนด้วยวิธี ซีไออี โดยใช้คอมพิวเตอร์
52 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและวิเคราะห์การส่องสว่างภายในอาคาร
53 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
54 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2525
55 สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 Image encryption scheme based on chaotic maps