ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยเวช สุวรรณวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิวรรณ ซักเซ็ค 9
2 วุฒิสาร ตันไชย 9
3 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
4 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
5 อรทัย ก๊กผล 9
6 เอกวีร์ มีสุข 9
7 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
8 จันทนา จันทโร 4
9 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 วรงค์ ปวราจารย์ 2
12 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
13 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 2
14 มนทิรา จันเทรมะ 2
15 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 2
16 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 2
17 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
18 Mishra, P R 1
19 Paliwal, S K 1
20 Tripathi, Renu 1
21 Shukla, Prashant 1
22 Tripathi, Priyanka 1
23 Singh, P K 1
24 Tiwari, Sameer 1
25 อริยะ เมธเศรษฐ์ 1
26 Dwivedi, Hemlata 1
27 Srivastava, K K 1
28 พฤทธิ์ ประเสริฐธรรม, 2522- 1
29 Kumari, Ruma 1
30 Tripathi, D K 1
31 Singh, D K 1
32 Taneja, Isha 1
33 Gupta, P K 1
34 Wahajuddin 1
35 Akhtar, M S 1
36 Malhotra, Soniya 1
37 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
38 Thompson, John S 1
39 Raju, K S R 1
40 Dwivedi, A K 1
41 Chaturvedi, Priyanka 1
42 Dwivedi, Pankaj 1
43 Khatik, Renuka 1
44 Singh, Sarika 1
45 Khandelwal, Kiran 1
46 ณัฐวุฒิ เมืองศิริ, 2522- 1
47 ปริญญา ตันสกุล 1
48 Intarasiri,S. 1
49 Thongleurm,C. 1
50 แสงเพชร โล่ห์อร่ามทวีทอง 1
51 ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 1
52 Won-In,K. 1
53 ศุภมาส ศิริกุล 1
54 Tippawan,U. 1
55 Dararutana,P. 1
56 วิชชากร เฮงศรีธวัช 1
57 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 1
58 Kamwanna,T. 1
59 พีรยุทธ แสงศิลป์ 1
60 Somboonporn,W. 1
61 ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี 1
62 Chung, Pei-Jung 1
63 วรรณรัตน์ วิวัฒนะ, 2521- 1
64 ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- 1
65 Laurenson, David 1
66 University of Edinburgh 1
67 เรวัต สุวรรณไพรัตน์, 2521- 1
68 China Scholarship Council 1
69 Saxena, S. S. 1
70 สาริณี อุ่ยตระกูล 1
71 Vutyavanich,T. 1
72 Srisurapanont,M. 1
73 สุวิชญาน์ อินนัดดา 1
74 Grant, Peter M 1
75 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
76 Panagopoulos, Christos 1
77 Chatchai Tayapiwatana 1
78 เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 1
79 บุญญารัตน์ แสงปิยะ 1
80 Jiunn Chi Wu 1
81 Wongkot Wongsapai 1
82 ชุติมา เกียรติเสวี 1
83 Sawitree Nangola 1
84 วินัย นาทะศรี 1
85 Koollawat Chupradit 1
86 พัชรมาศ นุ่มดี 1
87 มานพ รุจิภากร 1
88 Sudarat Hadpech 1
89 Kanda Fanhchaksai 1
90 นิติ วันทอง 1
91 Shih Mo Lin 1
92 ศรชัย บัวแก้ว 1
93 Jaiban,P. 1
94 Namsar,O. 1
95 คมสันติ์ ดาโรจน์ 1
96 Watcharapasorn,A. 1
97 Meevasana,W. 1
98 งบประมาณแผ่นดิน 1
99 Tharinya Supasa 1
100 สุกรีนา หะยีดือราแม 1
101 จิราพร อัตตะสาระ 1
102 นพดล ศรีพุทธา 1
103 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 1
104 Wilhelm Furnon 1
105 นพดล ปิ่นสุภา 1
106 Jacques, E. 1
107 Barrier, Laurie 1
108 Daëron, M. 1
109 King, G. C. P. 1
110 Sursock, A. 1
111 Jomaa, R. 1
112 Sengupta, Pinaki 1
113 Petrovic, A. P. 1
114 Spalek, L. 1
115 Shimuta, M. 1
116 Ito, T. 1
117 Kato, Y. 1
118 Batista, Cristian D. 1
119 Elias, A. 1
120 Tapponnier, Paul 1
121 Zhao, Yanli 1
122 Philippe Minard 1
123 Marie Valerio-Lepiniec 1
124 ประกรณ์ เมฆจำเริญ 1
125 Agathe Urvoas 1
126 Liu, Yu 1
127 Pierre Boulanger 1
128 Carton, H. 1
129 Briais, A. 1
130 Yang, Ying Wei 1
131 Ranjna Jindal 1
132 Chen, Yong 1
133 Katsufuji, T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 5
5 2557 3
6 2556 1
7 2555 1
8 2554 2
9 2553 3
10 2552 2
11 2551 4
12 2550 1
13 2548 3
14 2547 2
15 2546 2
16 2545 1
17 2544 2
18 2543 4
19 2541 5
20 2540 1
21 2538 2
22 2537 1
23 2535 2
24 2532 4
25 2525 1
26 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
ปี พ.ศ. 2560
2 Household energy consumption behaviour for different demographic regions in Thailand from 2000 to 2010
3 Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins (αRep) Selected as Interactors of HIV-1 Nucleocapsid Negatively Interfere with Viral Genome Packaging and Virus Maturation
ปี พ.ศ. 2559
4 Study of dissolved oxygen dynamics in the Cha-Am municipality wastewater treatment ponds system using mathematical modelling and GIS
ปี พ.ศ. 2558
5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
6 Arteether nanoemulsion for enhanced efficacy against Plasmodium yoelii nigeriensis malaria: An approach by enhanced bioavailability
7 Simultaneous tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric Ba0.7Ca0.3TiO3 via la doping
8 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
9 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 Characterization of hyaluronic acid specific hyaluronate lyase (HylP) from Streptococcus pyogenes
11 Phosphorylation of Pyruvate Kinase A by Protein Kinase J leads to the altered growth and differential rate of intracellular survival of mycobacteria
12 Relaxation for perimenopausal and postmenopausal symptoms
ปี พ.ศ. 2556
13 Electric field modulation of the tetragonal domain orientation revealed in the magnetic ground state of quantum paraelectric EuTiO3
ปี พ.ศ. 2555
14 PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang
ปี พ.ศ. 2554
15 การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน
16 Performance analysis and algorithm design for distributed transmit beamforming
ปี พ.ศ. 2553
17 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
18 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
19 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
ปี พ.ศ. 2552
20 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
21 Seismic evidence for Neogene and active shortening offshore of Lebanon (Shalimar cruise)
ปี พ.ศ. 2551
22 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกันที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้ากำลัง
23 การวิเคราะห์ทางเลือกในการกรองกระแสฮาร์มอนิก
24 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
25 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกัน ที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะ ในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2550
26 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง
ปี พ.ศ. 2548
27 การออกแบบชุดตัวเก็บประจุในระบบไฟฟ้าแรงสูง
28 การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
29 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
ปี พ.ศ. 2547
30 การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
31 การคำนวณค่าความสว่างไฟถนนบริเวณทางแยกหลายระดับ
ปี พ.ศ. 2546
32 ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนน
33 การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนถนนภายในอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2545
34 การวิเคราะห์การไหลของฮาร์มอนิกในโรงงานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องของแบบจำลองฮาร์มอนิก
ปี พ.ศ. 2544
35 การประมาณค่าตัวแปรสเตทฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
36 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2543
37 การประเมินคุณภาพไฟถนน
38 การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร
39 การประมาณค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้นในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย
40 การวิเคราะห์โหลดโพลว์และการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในนระบบ 3 เฟสภายใต้สภาวะไม่สมดุล
ปี พ.ศ. 2541
41 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
42 การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย
43 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง
44 การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย
45 The Attitude of Farmen at Surrounding Villages of Huai Hong Khrai Royal Development Study Center towards Conservation and Development of Natural Resources
ปี พ.ศ. 2540
46 การพัฒนาระบบจำลองการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2538
47 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการจำลองความส่องสว่างภายในอาคาร
48 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
49 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
50 A Comparison of Cooperation and Competition Groups Learning Style on Physics Achievement of Mathayomsuksa 5 Students Using Computer Assisted Instruction
51 ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
52 การออกแบบไฟถนนด้วยวิธี ซีไออี โดยใช้คอมพิวเตอร์
53 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและวิเคราะห์การส่องสว่างภายในอาคาร
54 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
55 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2525
56 สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 Image encryption scheme based on chaotic maps