ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยเทพ พูลเขตต์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุเทพ พูลสวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิชา เกษมสุวรรณ 9
2 อาสูตร สงวนเกียรติ 8
3 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 7
4 ธีระ รักความสุข 6
5 พิษณุ ตุลยกุล 5
6 สุกัญญา ทองรัตน์สกุล 5
7 นรินทร์ อุประกรินทร์ 4
8 ปัจฉิมา สิทธิสาร 4
9 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 4
10 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 4
11 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 3
12 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 3
13 วราพร พิมพ์ประไพ 3
14 ธานีรัตน์ สานติวัตร 3
15 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 3
16 พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 2
17 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
18 สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ 2
19 จุรีย์ ปานกำเหนิด 2
20 สาโรช เจริญกุล 2
21 สุวรรณา ทิพยรักษ์ 2
22 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
23 นันทวัน ญาติบรรทุง 1
24 ศุภร ทองยวน 1
25 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 1
26 ชลาลัย เรืองหิรัญ 1
27 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 1
28 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 1
29 จารุวรรณ เหรียญปรีชา 1
30 นางสมพิศ แย้มเกษม 1
31 ณัฐพงษ์ ปานขาว 1
32 นิติ ชูเชิด 1
33 อดิศร ยะวงศา 1
34 หนูจันทร์ มาตา 1
35 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
36 วิรัตน์ สุมน 1
37 สุนิสา กินาวงศ์ 1
38 จินตนา ตันเวชศิลป์ 1
39 ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล 1
40 ศิริพร คงสร้อย 1
41 นิอร รัตนภพ 1
42 ดร. จิราพร เกษรจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2555 2
3 2554 3
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 1
7 2546 1
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน
2 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
3 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย
4 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
6 โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง)
8 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี
9 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย
11 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
12 การศึกษาและเฝ้าติดตามโรคไข้หวัดนกในสัตว์พาหะ
ปี พ.ศ. 2550
13 การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
14 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2546
15 การประยุกต์ใช้ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทรกราฟฟี่ สำหรับตรวจการตกค้างของไดเอทิลสติลเบสทรอลและเฮ็กโซเอสทรอลในเนื้อไก่