ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยเทพ พูลเขตต์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุเทพ พูลสวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิชา เกษมสุวรรณ 9
2 อาสูตร สงวนเกียรติ 8
3 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 7
4 ธีระ รักความสุข 6
5 พิษณุ ตุลยกุล 5
6 สุกัญญา ทองรัตน์สกุล 5
7 นรินทร์ อุประกรินทร์ 4
8 ปัจฉิมา สิทธิสาร 4
9 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 4
10 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 4
11 ธานีรัตน์ สานติวัตร 3
12 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 3
13 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 3
14 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 3
15 วราพร พิมพ์ประไพ 3
16 สุวรรณา ทิพยรักษ์ 2
17 สาโรช เจริญกุล 2
18 จุรีย์ ปานกำเหนิด 2
19 สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ 2
20 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
21 พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 2
22 อดิศร ยะวงศา 1
23 หนูจันทร์ มาตา 1
24 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
25 สุนิสา กินาวงศ์ 1
26 นิอร รัตนภพ 1
27 ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล 1
28 นิติ ชูเชิด 1
29 ศิริพร คงสร้อย 1
30 วิรัตน์ สุมน 1
31 จินตนา ตันเวชศิลป์ 1
32 จารุวรรณ เหรียญปรีชา 1
33 นันทวัน ญาติบรรทุง 1
34 ศุภร ทองยวน 1
35 นางสมพิศ แย้มเกษม 1
36 ดร. จิราพร เกษรจันทร์ 1
37 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
38 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 1
39 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 1
40 ชลาลัย เรืองหิรัญ 1
41 ณัฐพงษ์ ปานขาว 1
42 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2555 2
3 2554 3
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 1
7 2546 1
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน
2 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
3 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย
4 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
6 โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง)
8 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี
9 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย
11 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
12 การศึกษาและเฝ้าติดตามโรคไข้หวัดนกในสัตว์พาหะ
ปี พ.ศ. 2550
13 การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
14 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2546
15 การประยุกต์ใช้ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทรกราฟฟี่ สำหรับตรวจการตกค้างของไดเอทิลสติลเบสทรอลและเฮ็กโซเอสทรอลในเนื้อไก่