ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย จิตะพันธ์กุล 3
2 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
3 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
4 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 3
5 วาทิต เบญจพลกุล 3
6 ทับทิม อ่างแก้ว 3
7 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
8 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
9 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
11 นริศรา โสภายนต์ 2
12 ฉัตรขวัญ พงษ์มาลา 2
13 พัชรี ไพสิฐธนากร 2
14 พรพงศ์ ชิวชรัตน์ 2
15 สัญญา จตุวงษ์วิวัฒน์ 2
16 ศศิรมย์ เทียนน้อย 2
17 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
18 พสุ แก้วปลั่ง 2
19 ณัฐ กาญจนศิริ 2
20 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
21 ลภัสสิริ เทียนทอง 1
22 นิภัทร พึ่งสวัสดิ์ 1
23 พิชัย วัฒนะภราดร 1
24 จันทร์จิรา อนันตวิทยานนท์ 1
25 ขวัญตา เติมแสงสิริศักดิ์ 1
26 จุมพล สุขวัฒนานุกิจ 1
27 จิรศักดิ์ กาญจนโรจน์ 1
28 ปกรณ์ กุลศิริมงคล 1
29 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
30 วันเฉลิม โปรา 1
31 เอกชัย ลีลารัศมี 1
32 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
33 แนบบุญ หุนเจริญ 1
34 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
35 โกวิทย์ สิทธิ 1
36 ธีระวัฒน์ ไกรฤกษ์ 1
37 วสันต์ ภัทรอธิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 7
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 5
10 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบเสิรมแรงด้วยเร็พพิวเทชันของเส้นทางในโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เพื่อการประยุกต์ใช้ในการเตือนเหตุอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2556
2 กลไกการปรับราคาตามเวลาสำหรับการให้บริการไฟเบอร์ทูเดอะ โฮมบนพื้นฐานของคุณภาพการบริการเชิงเวลาประวิง
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการกู้กลับร่วมหลายระดับชั้นสำหรับทราฟฟิกแบบมัลติคาสต์
ปี พ.ศ. 2553
4 การควบคุมการตอบรับการเรียนด้วยแรงจูงใจจากจากค่าบริการแบบพลวัตสำหรับทราฟฟิกที่มีการเคลื่อนที่ในโครงข่ายเซลลูลาร์
5 การควบคุมการเรียกโดยใช้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในวิธีการเลือกเข้าใช้โครงข่ายสำหรับโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์
6 การควบคุมการเรียกโดยใช้ฟังชั่นอรรถประโยชน์ในวิธีการเลือกเข้าใช้โครงข่ายสำหรับโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธู์
7 การควบคุมการตอบรับการเรียกด้วยแรงใจจากค่าบริการแบบพลวัตสำหรับทราฟฟิกที่มีการเคลื่อนที่ในโครงข่ายเซลลูลาร์
ปี พ.ศ. 2552
8 โปรโตคอลการส่งผ่านข้อมูล สำหรับโครงข่ายแอดฮอกในยานพาหนะ โดยใช้โนดข้างถนนประมวลข้อมูลการจราจรแบบกระจาย
9 การเพิ่มความถูกต้องในการประมาณระยะเวลาการเดินทางจากข้อมูลอัตราส่วนการครอบครองพื้นที่เชิงเวลาสำหรับถนนในเมือง
10 ความเป็นไปได้ในการสร้างโครงข่ายสื่อสารในอากาศที่มีการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรแบบแอดฮอกเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับรู้ของอากาศยาน
11 การออกแบบทอพอโลยีเซนเซอร์ไร้สายริมฝั่งแม่น้ำ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์
12 โปรโตคอลการส่งผ่านข้อมูล สำหรับโครงข่ายแอดฮอกในยานพาหนะ โดยใช้โนดข้างถนนประมวลข้อมูลการจราจรแบบกระจาย
13 การเพิ่มความถูกต้องในการประมาณระยะเวลาการเดินทางจากข้อมูลอัตราส่วนการครอบครองพื้นที่เวลาสำหรับถนนในเมือง
14 การออกแบบทอพอโลยีเซนเซอร์ไร้สายริมฝั่งแม่น้ำ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
15 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
16 การวางเส้นทางป้องกันร่วมกันหลายระดับชั้นแบบสถิตสำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์
17 การวางเส้นทางป้องกันร่วมกันหลายระดับชั้นแบบสถิต สำหรับกราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์
ปี พ.ศ. 2550
18 กลยุทธ์การจัดเส้นทางในโครงข่ายแอดฮอกเคลื่อนที่เพื่อการรับรู้ข้อมูลจราจรในสภาพแวดล้อมเมือง
ปี พ.ศ. 2549
19 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
20 การบูรณะโครงข่ายโดยใช้ค่าปัจจัยการกระจายโหลดเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับค่าสมรรถนะความอยู่รอดของโครงข่าย
21 การจัดสรรเส้นทางที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในโครงข่ายแอดฮอก
ปี พ.ศ. 2548
22 การลดความผิดพลาดของการบ่งชี้ถึงความผิดปกติในโนดโครงข่าย
23 การพัฒนาวิธีการปรับเปลี่ยนช่วงระยะการส่งเพื่อการจัดการพลังงาน ในโครงข่ายแอดฮอกให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์
24 อัลกอริธึมการจัดสรรเส้นทางในโครงข่ายแอดฮอกบนพื้นฐานประสิทธิภาพของพลังงาน
25 เทคนิคการเชื่อมต่อของโครงข่ายเพื่อลดความคับคั่งในโครงข่ายหลักของโครงข่ายองค์กร
26 การวางความจุสำรองสำหรับการบูรณะช่วงการเชื่อมต่อเชิงตรรกะภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสียหายของช่วงการเชื่อมต่อทางกายภาพ
ปี พ.ศ. 2547
27 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์